10.08.2017, 00:00

Ako ochránite pôdu pred špekulantmi

Máte pôdu a chcete ju výhodne predať? Nenechajte sa dobehnúť rôznymi priekupníkmi. Ak sa tak už stalo, mali by ste čo najskôr podať žalobu na súd. Nestačí totiž, ak sa obrátite na súd či políciu. Odsúdenie páchateľa vám vlastnícke právo k nehnuteľnosti nevráti. Ako sa môžete komplikáciám vyhnúť, radia experti.

Pozemky nad 2 000 štvorcových metrov podliehajú pri prevode regulácii.
Zdroj: Snímka: Dreamstine

Odpovedá Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
1. Role po rodičoch
Ako sa dostaneme k pôde po svojich rodičoch či starých rodičoch?
Môžete ich vyhľadávať bezplatne iba v rámci katastrálneho územia na katasterportáli. Musíte však poznať katastrálne územie obce, v ktorej pozemky vlastnili a, samozrejme, ich meno a priezvisko, v niektorých prípadoch je uvedený aj dátum narodenia. Ak by ste chceli zistiť zoznam všetkých pozemkov, ktoré váš predok vlastnil v rámci celého Slovenska, môžete si ho vyžiadať od Úradu geodézie, kartografie a katastra SR. Musíte však zaplatiť poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov. Nezistených vlastníkov zastupuje Slovenský pozemkový fond, ich osobitnú evidenciu však nevedie.

2. Nežijúce osoby
Ako máme postupovať, ak je na liste vlastníctva zapísaná už nežijúca osoba?
Majetok musíte predediť v konaní o novoobjavenom majetku po poručiteľovi, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva ako vlastník. Podnet podáte na miestne príslušný súd, ktorým je okresný súd v mieste posledného bydliska poručiteľa.

3. Doklady k pozemku
Čo ak k pozemku nemáme všetky potrebné doklady?
Ak nemáte všetky doklady k dedičskému konaniu, môžete osloviť kataster nehnuteľností. Ten vedie pozemkové knihy a zbierku listín, z ktorých môžete zistiť, na základe akého právneho titulu boli vaši právni predchodcovia zapísaní na list vlastníctva. Okrem toho je možné osloviť aj archívy, kde sa môžu nachádzať listiny preukazujúce vlastníctvo právnych predchodcov. Právny vzťah k poručiteľovi sa preukazuje výpisom z matriky. Doklady sa predkladajú notárovi, ktorý novoobjavené dedičstvo prejednáva. Momentom, keď sa stanete vlastníkom a doručíte výpis z listu vlastníctva na územné pracovisko Slovenského pozemkového fondu, zaniká oprávnenie fondu nakladať s pozemkom.

4. Možnosti nápravy
Ak bývalý vlastník s prevodom pozemku nesúhlasí, dokedy a akým spôsobom môže podať odvolanie?
Proti rozhodnutiu katastrálneho úradu o povolení vkladu, na základe ktorého došlo k zmene vlastníctva nehnuteľnosti, nie je možné podať odvolanie. Dotknutý vlastník môže podať podnet na príslušnú prokuratúru, aby prokurátor podal protest. Treba tak urobiť v lehote troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia. Môže sa obrátiť aj na správny súd a podať žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia o povolení vkladu. Urobiť tak musí v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia. Môže podať aj žalobu na okresný súd o určenie vlastníckeho práva, spravidla v lehote desiatich rokov od právoplatnosti rozhodnutia. Za podnet na podanie protestu prokurátora a za žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia v správnom súdnictve sa poplatok neplatí. Za žalobu o určenie vlastníckeho práva je potrebné zaplatiť súdny poplatok. Výška je v sadzobníku súdnych poplatkov.

5. Ochrana vlastníctva
Akým spôsobom je v katastri nehnuteľností zabezpečený prevod vlastníctva tak, aby boli ochránené práva vlastníka pozemku?
Katastrálny zákon ustanovuje, že v prípade prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti sa vyžaduje osvedčenie pravosti podpisu prevodcu. Ak je prevodca zastúpený, jeho podpis musí byť osvedčený aj v splnomocnení. Správny orgán je v konaní o návrhu na vklad povinný skúmať platnosť právneho úkonu, a teda aj to, či je prevodca oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou.

6. Spoluvlastníci a manželia
Pôda je v spoluvlastníctve alebo v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Vyžaduje kataster k prevodu aj vyjadrenie spoluvlastníkov, prípadne oboch manželov?
Ak sú manželia zapísaní na liste vlastníctva ako vlastníci, musia zmluvu o prevode nehnuteľnosti podpísať obaja. V prípade, že je na liste vlastníctva ako vlastník zapísaný len jeden z nich, súhlas druhého sa nevyžaduje. Ak manžel, ktorý nebol účastníkom zmluvy o prevode nehnuteľnosti, s týmto právnym úkonom nesúhlasí, môže sa domáhať určenia neplatnosti tohto právneho úkonu na súde – to však platí len v tom prípade, ak bola v ich bezpodielovom spoluvlastníctve – teda ak ju nadobudli spoločne počas manželstva.

7. Potvrdenie od lekára
Ak ide s ohľadom na dátum narodenia o staršiu osobu, u ktorej môže byť predpoklad, že úkon neurobila „pri plnom vedomí“, vyžaduje kataster nejaké ďalšie potvrdenie lekára?
Spravidla sa takéto potvrdenie nevyžaduje. Ak má však zamestnanec, ktorý rozhoduje o návrhu na vklad, pochybnosti o spôsobilosti prevodcu nakladať s nehnuteľnosťou, môže si takéto potvrdenie vyžiadať.

8. Neplnoleté osoby
Pozemky môžu nadobúdať alebo predávať aj neplnoleté osoby. Ako sa v takýchto prípadoch postupuje pri povolení vkladu?
Právny úkon musí schváliť súd. Doklad zo súdu musíte priložiť k návrhu na vklad a k zmluve a doručiť ich na katastrálny odbor okresné

Nenechajte sa obmedzovať

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN. Pokiaľ si ho chcete dočítať do konca, predplaťte si jeden z troch nasledujúcich balíkov

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.