studňaDreamstime
StoryEditor

Najužitočnejšie rady, ako vybudovať studňu a pritom sa vyhnúť pokute od úradov

10.03.2022, 10:26
Ak máte svoj rodinný dom alebo plánujete jeho výstavbu, môžete si pri ňom postaviť aj vlastnú studňu. Nie je však jedno, ako ju chcete využiť, lebo od toho závisí, aké povolenia budete potrebovať. A čo prinesú plánované zmeny v navrhovanom novom stavebnom zákone čo sa týka získania povolení na stavbu studne? Na to sa HN pýtali aj vicepremiéra Štefana Holého.

Podľa vicepremiéra Štefana Holého navrhovanie noviel, prípadne nových právnych úprav v prípade studní by malo prísť na rad až po schválení zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe. Tie budú v marci v druhom čítaní v parlamente. Je preto podľa neho predčasné riešiť, čo konkrétne bude nové, čo sa týka výstavby studní.

Zlúčenie konaní

Schválenie nového stavebného zákona však predsa len prinesie minimálne jednu zmenu pre tých, ktorí by chceli pri svojom novom rodinnom dome mať aj studňu. Ako vysvetlil Holý, návrh zákona o výstavbe predpokladá zlúčenie konaní, ak ide o viac stavieb alebo viac stavebných objektov v rámci stavebného zámeru.

„Ide o princíp takzvanej konzumácie konania popri hlavnej stavbe. V praxi by to znamenalo, že ak stavebník má spracovaný stavebný zámer a chce povoliť rodinný dom spolu so studňou, tak toto konanie bude zlúčené do jedného, čiže už nebude potrebovať viac povoľovacích konaní,“ hovorí vicepremiér.

Novela zákona o vodách

Pri vodných stavbách ostáva špeciálny stavebný úrad pre vodné stavby v rezorte ministra životného prostredia. Aké povolania bude potrebné získať pre studne? Podľa Holého na túto otázku je predčasné odpovedať, kým nebude vyriešená novela zákona o vodách, ktorá príde na rad až po schválení zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe.

V princípe platilo, že na studňu nebolo potrebné povolenie, keď bola bez čerpadla, napríklad keď bola na záhrade a slúžila len na závlahu. Podľa Holého zatiaľ platí čo doteraz. Či nastanú zmeny, nevie.

Vodné stavby

Aká bude situácia, keď už na studňu bude chcieť majiteľ pozemku napojiť svoju stavbu? Na to už bude potrebovať čerpadlo, teda v takomto prípade to už bude ako doteraz vodná stavba, na ktorú bolo aj je potrebné mať stavebné povolenie.

„Čo z novej právnej úpravy zatiaľ vyplýva, je návrh princípu, že proces hlavnej stavby konzumuje aj procesy vedľajších stavieb. Treba však povedať, že konkrétnosti budú ešte predmetom úpravy aj ďalších noviel, ktoré upravujú dnes tieto špeciálne stavby,“ dodáva Holý.

Otvorené otázky

Ako poznamenáva Juraj Suchánek, výkonný riaditeľ Inštitútu urbánneho rozvoja, povoľovanie studní upravuje stavebný zákon len čiastočne, rozhodujúci je zákon o vodách z roku 2004. Podľa neho je okresný úrad vo veciach štátnej vodnej správy špeciálnym stavebným úradom vo veciach vodných stavieb.

„Toto by podľa našich informácií nemalo byť menené. Zmena, ktorú nový zákon o výstavbe prináša, je, že ak sa povoľuje naraz rodinný dom a studňa, bude to len jedno konanie na všeobecnom stavebnom úrade, ku ktorému bude dávať špeciálny stavebný úrad záväzné stanovisko,“ zdôrazňuje Suchánek.

V prípade schválenia novej stavebnej legislatívy budú podľa neho novelizované aj ostatné súvisiace zákony. „V tomto momente nevieme, či alebo aké zmeny v tejto oblasti nastanú. Až potom bude zrejmý presný postup povoľovania, respektíve dodatočnej legalizácie studne podľa novej legislatívy.“

Legalizácia studní

Ľudia, ktorí si zriadili studňu bez stavebného povolenia, ktoré už aktuálna legislatíva vyžaduje, si mohli dať do konca roka 2021 do poriadku všetky potrebné papiere. Potrebovali ich, aby túto vodnú stavbu dodatočne dali schváliť. Ak by tak neurobili, hrozili by im sankcie.

Ako to bude v prípade schválenia nového stavebného zákona? Ako poznamenáva Holý, mysleli aj na túto záležitosť. „Riešenia prechodných ustanovení budú tiež ešte predmetom diskusií,“ konštatuje vicepremiér s tým, že občania budú mať možnosť aj naďalej dodatočne zlegalizovať svoje studne. „Vo všeobecnosti bude musieť byť nastavený aj takýto režim.“

Výklad legislatívy

V prvom rade si treba uvedomiť, že aj studňa je stavba ako ktorákoľvek iná. Či už ide o dom, garáž alebo akúkoľvek prístavbu. To znamená, že ešte pred jej výkopom je dobré poznať aktuálne znenie zákonov, ktoré sa týkajú stavby studní. Ako pripomína webový portál stavebnik.sk, povolenie je nutné aj pri stavbe studne.

Podľa odborníkov sa mylne vykladá zákon o vodách, konkrétne paragraf 18: „Všeobecné užívanie vôd – každý môže na vlastné nebezpečenstvo a bez povolenia a súhlasu orgánu štátnej správy odoberať alebo inak používať povrchové alebo podzemné vody na uspokojovanie osobných potrieb domácností, ak sa takýto odber vykonáva na mieste, ktoré je na to vhodné, jednoduchým vodným zariadením a spôsobom, ktorý neobmedzí alebo neznemožní rovnaké používanie iným osobám. Odsek 3: Jednoduchými vodnými zariadeniami na odbery povrchových vôd sú zariadenia na gravitačný odber alebo na ich čerpanie s možnosťou odberu do 60 litrov za minútu.“

Hoci na prvý pohľad tento paragraf vyzerá sľubne, po vysvetlení jednotlivých definícií v ňom si podľa webového portálu stavebnik.sk treba uvedomiť, čo je vlastne jednoduché vodné zariadenie. „Jednoduchými vodnými zariadeniami na odbery podzemných vôd sú domové studne, z ktorých sa podzemná voda čerpá ručne, a pramenné záchytky s výdatnosťou prameňa menšou ako 10 litrov za minútu a prenosné nádoby.“

Uvedené znamená, že bez povolenia môžete stavať studňu, z ktorej budete odoberať vodu len ručne. Studňa nevyužíva zdroje povrchovej vody, ale podzemné zdroje, preto ju treba vykopať pomerne hlboko. „Gravitačný odber znamená odber samospádom, a ten pri rodinných domoch vo väčšine prípadov nehrozí.“

Viac povolení

Ako upozornia experti, osobitné nariadenia platia aj pri čerpaní vody z minerálneho prameňa. Tu neplatí, ani pri používaní ručného čerpania, že takáto stavba nepotrebuje povolenie. Naopak, vzhľadom na špecifickosť čerpanej minerálnej vody by ste potrebovali povolení viac. „Pri čerpaní vody zo studne pomocou čerpadla sa postupuje podľa paragrafu 21 – Povolenie na osobitné užívanie vôd,“ dodáva webový portál stavebnik.sk.

Ak chcete mať na svojom pozemku studňu, ktorú by ste chceli využívať na získanie pitnej alebo úžitkovej vody, z ktorej budete vodu čerpať iným spôsobom ako ručne, je potrebné požiadať o povolenie zriadiť takúto vodnú stavbu. Takéto povolenie vydáva obvodný úrad životného prostredia, a to v prípade, ak je žiadateľom právnická osoba. Povolenie môže vydať aj obec prostredníctvom obecného úradu, ale len ak povolenie žiada fyzická osoba.

Hrozba pokuty

Čo vám hrozí, ak odignorujete potrebné povolania alebo na ne zabudnete? Od samosprávy môžete dostať finančnú pokutu. Navyše načierno postavená studňa je vnímaná ako nelegálny odber podzemných vôd. V tomto prípade pokuta môže dosiahnuť až tisíc eur.

V prípade, že ste živnostník, táto pokuta môže byť ešte vyššia. Pritom ani nie je podstatné, koľko vody ste vlastne odobrali, lebo tá sa stanovuje odhadom. „Preto nezabúdajte ani na najmenšie detaily spojené s vybavovaním povolenia a včasným nahlásením prác obecnému úradu,“ prízvukuje portál stavebnik.sk.

Voda na pitie

Ak chcete mať studňu, z ktorej voda má slúžiť na pitie, nie sú vhodné také lokality, ktoré sú v blízkosti intenzívne poľnohospodársky využívaných území. Plytším zdrojom totiž hrozí zvýšený obsah dusičnanov. Nie sú vhodné ani v oblastiach starých environmentálnych záťaží, čiže priemyselných skládok, skládok tuhého komunálneho odpadu, ťažobných území. Nevhodné sú aj územia, ktoré sú často zaplavované.

Studne odporúča aj rezort životného prostredia umiestňovať proti smeru prúdenia hladiny podzemnej vody od zdrojov znečistenia. Nesmú byť otvorené a musia byť vybudované tak, aby sa do nich nedostávala dažďová voda, nečistoty z povrchu ani nevyužitá voda z vybudovaných kohútikov pri studni.

Ochranné pásmo

V okolí domovej studne by sa malo vytvoriť podľa úradníkov aj určité ochranné pásmo s cieľom znížiť riziko jej znečistenia. Najbližšie okolie studne, vzdialené asi do metra až dvoch, musí byť vodotesne upravené, vydláždené so spádom od studne.

Do vzdialenosti najmenej 10 metrov by sa mali odstrániť všetky potenciálne zdroje znečistenia a obmedziť činnosti, ktoré môžu viesť k zhoršeniu kvality vody v studni. Napríklad prítomnosť a chov zvierat, skladovanie hnoja, používanie hnojív, postrekov, chemických prostriedkov na umývanie áut.

Ak je studňa vybavená na povrchu odberovým kohútikom, treba nevyužitú čerpanú vodu odvádzať do vzdialenosti najmenej päť metrov od studne. Nezabudnite, aj studňa a domové rozvody vody si vyžadujú pravidelnú kontrolu a údržbu.

Kvalita vody

Pri silne kontaminovanej vode treba zvážiť podľa Úradu verejného zdravotníctva využitie zdroja a výhody či nevýhody technicky a finančne náročných úprav vody. Ako upozorňuje úrad, o kontrole, čistení a údržbe studne je vhodné viesť si evidenciu.

Čo sa týka kvality vody v studniach, existujú viaceré riziká. Pitná voda zo studne nesmie obsahovať patogénne a podmienene patogénne mikroorganizmy. Voda s nevyhovujúcou mikrobiologickou a biologickou kvalitou môže spôsobiť črevné a hnačkové ochorenia. Je pritom riskantné používanie mikrobiologicky kontaminovanej vody aj na iné domáce účely.

„Karcinogénne účinky samotné dusičnany nespôsobujú. Dlhodobé prijímanie pitnej vody a potravy s vysokým obsahom dusitanov a dusičnanov však môže viesť v žalúdku k vzniku nitrozlúčenín, napríklad nitrozamínov, ktoré sú pre človeka pravdepodobne karcinogénne. Zvyšuje sa riziko nádorov gastrointestinálneho traktu a močových ciest,“ varuje Úrad verejného zdravotníctva.

Na toto nezabudnite

1. Najmenej 15 dní pred začatím geologických prác vrtu a v prípade studne 30 dní vopred spojených so zásahom do pozemku treba oznámiť účel, rozsah a harmonogram prác obecnému úradu.

2. Oznámenie je riešené zaslaním projektu obecnému úradu. Ten sa k tomu vyjadrí. V odôvodnených prípadoch môže zadávateľovi uložiť opatrenia expertného posúdenia geologickou službou alebo iného odborného posúdenia alebo podkladu.

3. Ak chcete mať studňu na získanie pitnej alebo úžitkovej vody, z ktorej bude voda čerpaná iným spôsobom ako ručne, treba požiadať o povolenie obvodný úrad životného prostredia či obecný, respektíve mestský úrad.

01 - Modified: 2024-04-08 09:15:47 - Feat.: - Title: Máte záujem mať vlastnú studňu? Musíte dodržať tieto náležitosti 02 - Modified: 2024-04-02 13:30:00 - Feat.: - Title: Kde sa má stavať studňa a ako skontrolujete kvalitu vody? (prehľad) 03 - Modified: 2024-03-11 10:59:31 - Feat.: - Title: Stavebníctvo sa utlmuje. Pomôcť by mohla štátna podpora renovácií budov, upozorňuje slovensko-česká asociácia 04 - Modified: 2024-01-15 13:31:03 - Feat.: - Title: Kovové konštrukcie v komerčnej výstavbe 05 - Modified: 2024-01-11 13:17:27 - Feat.: - Title: Stavebný sektor čakajú výzvy. V novembri ho potiahla najmä výstavba infraštruktúry, tvrdia analytici
menuLevel = 1, menuRoute = dennik, menuAlias = dennik, menuRouteLevel0 = dennik, homepage = false
10. apríl 2024 04:25