StoryEditor

Razantne proti daňovým únikom

18.11.2002, 23:00

Nová generálna riaditeľka Daňového riaditeľstva (DR) v Banskej Bystrici Mária Machová, ktorú včera uviedol do funkcie minister financií Ivan Mikloš, považuje za najdôležitejšie prehlbovanie systémovej a systematickej práce s jednotlivými daňovými subjektmi. Práca daňovej správy jej nie je cudzia a ako bývalá členka vlády pozná viaceré z jej všeobecne známych problémov. Chce nadviazať na všetky pozitívne kroky, ktoré v minulosti daňová správa urobila, vidí však niekoľko základných problémov, ktoré bude potrebné s rôznou časovou postupnosťou riešiť. Prvý krok k tomu urobilo konštituovanie daňového úradu, v kompetencii ktorého sú najväčšie slovenské daňové subjekty. Spolupráca s nimi by však mala byť permanentná, a to nielen v období platenia daní či kontroly. Z hľadiska citlivosti vnímania považuje za ďalšie úzke miesto daňovej správy problém daňových nedoplatkov. V relatívne krátkom čase chce ministerstvu financií a vláde predložiť materiál, ktorý bude obsahovať najefektívnejšie a trvalé kroky na ich riešenie. Pôjde hlavne o nevymožiteľné pohľadávky s dlhodobo nabaľovanými fiktívnymi úrokmi, ktoré podľa nej už nikdy nikto neuhradí. "Verejnosť vníma každoročný nárast daňových nedoplatkov veľmi negatívne, aj preto je potrebné nielen pokračovať v opatreniach, ktoré DR SR už urobilo, ale využiť všetky nástroje, ktoré právny systém umožňuje," konštatovala. Prvé dva problémy úzko súvisia s ďalším, ktorým je informatika a informačný systém. Pritom nejde len o technickú stránku problému, ktorú M. Machová považuje tiež za dôležitú, ale hlavne o prehlbovanie a skvalitňovanie komunikácie s daňovými subjektmi a verejnosťou. Zdôraznila, že dozrel čas na definitívne doriešenie problému, aký druh a rozsah môžu mať informácie a poradenstvo, ktoré daňovým subjektom poskytuje daňová správa. O podmienkach poskytovania poradenstva treba otvorene a v najbližšom čase hovoriť aj v súvislosti s vymedzením zodpovednosti daňovej správy a daňových poradcov. Určité zmeny bude robiť v štruktúre daňovej správy, avšak na základe objektívnej analýzy opodstatnenosti pôsobenia jednotlivých daňových úradov. Vylúčila, že by DR SR bolo samostatným orgánom štátnej správy. Naposledy, ale nie z hľadiska dôležitosti, chce riešiť problematiku ľudí na všetkých stupňoch daňovej správy. Je za to, aby vo funkciách boli pružní a kreatívni pracovníci, čo podľa nej čiastočne naráža na bariéru platových možností a pozíciu zamestnanca štátnej správy. Je však presvedčená, že aj v súčasnosti existujú nástroje na zatraktívnenie a zvýšenie prestíže práce v daňovej správe, k čomu by malo pomôcť aj ukončenie niektorých známych káuz daňových únikov a nedoplatkov. Všetky opatrenia budú podľa nej smerovať k dotvoreniu efektívneho a spravodlivého daňového systému, k jeho sprehľadneniu a zjednodušeniu s cieľom zlepšovať podnikateľské prostredie. "Výsledkom by malo byť, aby štát nedostal ani o korunu menej ako má a aby daňovník nezaplatil ani o korunu viac ako ukladá zákon," konštatovala M. Machová.

Návrhy na skvalitnenie daňovej správy
- riešenie daňových nedoplatkov
- špecifikácia informácií a poradenstva
- zmeny v štruktúre daňovej správy
- ukončenie známych káuz daňových únikov

17. máj 2022 20:03