StoryEditor

Chyby v žiadostiach sa často opakujú

07.12.2003, 23:00
Stále tie isté chyby sa opakujú v predkladaných žiadostiach o čerpanie prostriedkov z podporných programov. Potvrdzuje to aj doterajšie vyhodnocovanie dvoch grantových schém na podporu rozvoja priemyslu a cestovného ruchu. V septembri ich vyhlásila Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania. Podľa hrubého odhadu jej generálneho riaditeľa Juraja Majtána prvým sitom neprejde zhruba 65 percent zaslaných projektov.

"Dôležité je mať na jednej strane jasnú myšlienku a podnikateľský zámer, no zároveň netreba podceňovať striktné splnenie všetkých požadovaných kritérií Európskej komisie," vysvetľuje Majtán. Odporúča napríklad veľmi pozorne si preštudovať, čo všetko treba k prihláške priložiť. Dobré je podľa neho konzultovať prípravu projektu s odborníkmi.

Veľký dopyt
V rámci Grantovej schémy na podporu rozvoja priemyslu prišlo v riadnom termíne, do 3. novembra, 307 žiadostí. O podporu zo schémy na rozvoj cestovného ruchu sa uchádza dokonca 868 projektov. "V obidvoch prípadoch sme dostali taký veľký počet projektov, že nebudeme môcť ani zďaleka pokryť existujúci dopyt," hovorí Majtán.
Obidve schémy, ktoré agentúra pripravila z poverenia ministerstva hospodárstva a delegácie Európskej komisie, sú rozdelené do dvoch samostatných komponentov. Prvý v Grantovej schéme na podporu rozvoja priemyslu sa zameriava na skvalitňovanie výrobkov, zvýšenie ich pridanej hodnoty, ako aj rast výrobnej produktivity a znižovanie celkových nákladov na výrobu. O grant mohli požiadať súkromné výrobné podniky. Maximálna výška príspevku pre žiadateľa je 50-tisíc eur, minimálna 5-tisíc eur. Celkový rozpočet komponentu je 4,1 milióna eur. Uchádzači o príspevok z bratislavského regiónu musia kofinancovať navrhovaný projekt minimálne do výšky 50 percent nákladov. Záujemcovia z ostatných regiónov minimálne štvrtinu prostriedkov. Druhý komponent sa orientuje na podporu rozvoja komercializačnej stratégie a marketingu výskumno-vývojových aktivít, ďalej zvýšenia efektívnosti a úrovne vedomostí manažérov, ako aj technickej kapacity priemyselných podnikov. Operuje s rozpočtom 300-tisíc eur. O príspevok sa mohli uchádzať organizácie na podporu rozvoja podnikania, výskumné a vývojové subjekty, ako aj odvetvové organizácie a združenia. Všetci záujemcovia o grant musia kofinancovať navrhovaný projekt minimálne do výšky 25 percent finančných prostriedkov.
Aj prostriedky prvého komponentu grantovej schémy na podporu rozvoja cestovného ruchu sa vyčlenili pre malých a stredných podnikateľov. K dispozícii majú 3,3 milióna eur. Výška grantu sa môže pohybovať v rozpätí od 50-tisíc do 100-tisíc eur, pričom grant nesmie presiahnuť 50 percent oprávnených nákladov projektu. Druhý komponent Grantovej schémy pre rozvoj cestovného ruchu sa orientuje na neziskové organizácie, napríklad združenia turizmu a samosprávy. Spolu je na tieto aktivity k dispozícii 2,2 milióna eur. Maximálna výška príspevku pre žiadateľov je 50-tisíc eur, minimálna 10-tisíc eur. Grant môže pritom tvoriť maximálne 75 percent oprávnených nákladov projektu.

Kontrakty vo februári
Viac žiadosti eviduje agentúra zo strany podnikateľov, teda v rámci prvých komponentov obidvoch schém, ktoré disponujú väčšou sumou prostriedkov. Vyššie percentuálne uspokojenie žiadateľov bude však podľa odhadu Majtána u druhých komponentov. Národná agentúra v súčasnosti vyhodnocuje žiadosti, s cieľom vyselektovať tie projekty, ktoré sú spracované v zmysle požiadaviek a kritérií. Ich vecnej náplni sa budú hodnotitelia venovať až v druhej fáze. Kontrakty s podnikateľmi, ktorí prejdú konečným sitom, by sa podľa odhadu Majtána mohli uzatvárať v priebehu februára.
Vyzdvihuje skutočnosť, že prišlo veľa žiadosti. Svedčí to podľa neho o tom, že podnikatelia majú o podporu záujem, sú o nej informovaní, vedia reagovať a svoje predstavy zhmotniť do podnikateľských zámerov. "Najčastejšie chyby vyhodnotíme. Pri vyhlasovaní nových grantových schém upozorníme na tie oblasti, ktoré viedli k vyradeniu projektov," dopĺňa Majtán.
Tým, čo neuspejú, odporúča hľadať ďalšie možnosti čerpania prostriedkov z predvstupovej pomoci i zo štrukturálnych fondov, ale napríklad aj zo štátnych programov podpory malého a stredného podnikania. O týchto možnostiach priebežne informuje internetová stránka ministerstva hospodárstva (www.economy.gov.sk), ale i ďalšie do podpory zainteresované inštitúcie, ako sú Slovenská záručná a rozvojová banka, agentúra SARIO, Slovenská energetická agentúra či Slovenská agentúra pre cestovný ruch.

Podpora pokračuje
Za určité pokračovanie uvedených dvoch schém možno podľa Majtána považovať ďalšie dve v súčasnosti ešte len rozpracované schémy zastrešované Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania. Ich podmienky síce nebudú identické, ale veľmi podobné. Už pripravené projekty preto budú môcť podnikatelia (ak ich ale nespustia skôr) vo veľkej miere použiť aj pri žiadostiach o prostriedky z týchto nových schém.
Schémy sú súčasťou nedávno podpísaného finančného memoranda Phare 2003 medzi slovenskou vládou a Európskou komisiou, ktoré opätovne obsahuje aj programy pre podporu a rozvoj malého a stredného podnikania. Na schému Podpora inovácií malých a stredných podnikov sa z programu Phare využije 3,1 milióna eur a 2,03 milióna eur zo štátneho rozpočtu. Grantová schéma rozvoja cestovného ruchu bude operovať s 3,5 milióna eur programu Phare a 1,2 milióna eur dostane od štátu. Schémy agentúra plánuje vyhlásiť začiatkom budúceho leta. Záujemcovia budú môcť predkladať projekty začiatkom druhého polroka budúceho roka. "Všetko ešte spresníme, spustíme širokú propagačnú kampaň aj prostredníctvom tlačených médií či internetu," vysvetľuje Majtán.

Kontinuálna pomoc
Štátne programy podpory malého a stredného podnikania (financované len zo štátneho rozpočtu) sa líšia oproti programom Phare tým, že nemajú hraničné termíny na predloženie projektov. Ide o otvorené programy a podnikatelia môžu predkladať žiadosti o financovanie z nich kontinuálne, pokiaľ sú k dispozícii voľné zdroje. Programy fungujú už dlhšie obdobie.
Agentúra zastrešuje napríklad program podpory transferu technológií, program zavádzania systémov riadenia kvality, ako aj program subkontraktácie, čiže vyhľadávania partnerstva medzi zahraničnými a slovenskými malými a strednými podnikmi na báze kooperácie. Pokračuje tiež napríklad pomoc pri financovaní poradenstva a vzdelávania malých a stredných podnikateľov, ktorá sa uskutočňuje prostredníctvom spolupracujúcich inštitúcii, čiže regionálnych poradenských a informačných centier, podnikateľských inovačných centier a centier prvého kontaktu.

Grantová schéma rozvoja priemyslu
 

min. výška grantu

max. výška grantu

žiadatelia

1. Komponent 5 tis. eur 50 tis. eur súkromné výrobné podniky
2. Komponent 5 tis. eur 10 tis. eur neziskové organizácie
Grantová schéma rozvoja cestovného ruchu
1. Komponent 50 tis. eur 100 tis. eur malí a strední podnikatelia
2. Komponent 10 tis. eur 50 tis. eur neziskové org. a samosprávy
Zdroj: NARMSP
menuLevel = 2, menuRoute = dennik/biznis, menuAlias = biznis, menuRouteLevel0 = dennik, homepage = false
30. jún 2022 19:32