StoryEditor

Nižší počet kótovaných titulov na BCPB

03.02.2003, 23:00

Vzhľadom na zníženie počtu kótovaných spoločností na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB) v dôsledku vyhlásenia konkurzu na spoločnosť Ozeta Trenčín, a. s., a privatizáciu Slovenskej poisťovne (SP), a. s., skupinou Allianz AG bolo pri poslednej revízii bázy akciového indexu SAX nevyhnutné pristúpiť nielen k vyradeniu týchto dvoch spoločností z bázy, ale aj k obmedzeniu zastúpenia jednotlivých titulov v nej. Od 1. februára je preto obmedzená váha jednej bázickej zložky indexu na 30 %. K 1. februáru sa to týkalo len spoločnosti Slovnaft, a. s.
Keďže od predchádzajúcej revízie bázy indexu burza prijala na obchodovanie na kótovanom hlavnom trhu tretiu emisiu akcií Slovnaftu, bolo treba rekonštrukciu bázy vykonať v troch krokoch -- najskôr bol zvýšený podiel Slovnaftu a vylúčené akcie Ozety a Slovenskej poisťovne. Následne boli obmedzené váhy titulov v poradí, v akom prekročili 30-percentnú váhu v báze. Pretože kurzy jednotlivých titulov sa v priebehu roka menia, môže, samozrejme, nastať situácia, keď váha niektorého z titulov v období medzi dvoma revíziami prekročí 30 %.
Z bázy dlhopisového indexu SDX je s platnosťou od 1. februára vyradený štátny dlhopis série 161. Zaraďovanie nových titulov sa bude uskutočňovať v súlade s pravidlami priebežne po primárnej aukcii. Členovia komisie pre SDX sa zhodli na tom, že v súčasnosti nie je potrebné významne meniť zloženie bázy zložky SDX pre štátne dlhopisy ani obmedzovať počet jej komponentov. Na základe hodnotenia kritérií na zaradenie jednotlivých emisií dlhopisov do bázy zložky SDX pre podnikové a bankové dlhopisy sú s platnosťou od 1. februára do bázy zaradené emisie B.O.F. 04 (SK4120002957) a VÚB dlhopisy VII (SK4120001199). Vyradená nebola ani jedna emisia.
Do bázy indexu SAX môže byť zaradený iba titul, ktorý spĺňa dve podmienky -- bol s ním uzatvorený aspoň jeden kurzotvorný obchod v kalendárnom roku, ktorý predchádza revízii indexu, a súčasne musí byť na kótovanom trhu BCPB. Keďže Ozeta Trenčín je v konkurze, bol tento cenný papier preradený z paralelného kótovaného trhu burzy na voľný. Príčinou vyradenia SP je rozhodnutie hlavného akcionára Allianz AG stiahnuť akcie z kótovaného trhu burzy. Tento krok schválilo mimoriadne valné zhromaždenie SP v decembri. Preto 27. januára Allianz AG vyhlásila povinnú ponuku na prevzatie akcií svojej dcéry. Ponúkaná cena za akciu je 2 178 Sk, čiže je rovnaká ako v rámci predchádzajúcej ponuky na prevzatie v závere minulého roka.
Báza od 1. 2. 2003 Váha k 31. 1. 2003
Slovnaft 30,00%
VSŽ 9,92%
VÚB 22,69%
Biotika 0,92%
Slovakofarma 11,36%
Nafta 20,75%
SES Tlmače 0,81%
OTP Banka 3,54%
Zdroj: BCPB

21. máj 2022 10:41