StoryEditor

Viac kompetencií pre miestne a regionálne samosprávy

30.11.2005, 23:00

1. Ako celok vnímam pravidlá poskytovania individuálnej štátnej pomoci (IŠP) investorom pozitívne. Z hľadiska samosprávy motivujú investorov na realizáciu investícií v regiónoch s vyššou mierou nezamestnanosti, vytvárajú podmienky na podporu investícii do odvetví s vyššou mierou pridanej hodnoty. Napriek tomu si myslím, že pretrvávajú rezervy v rozhodovacom procese regionálnych orgánov, VÚC, ale i miest -- regionálnych centier. Z pohľadu investorov vytvárajú transparentnejší a efektívnejší systém poskytovania IŠP. Predpísaná vzdelanostná štruktúra v jednotlivých typoch projektov však môže byť ťažko realizovateľná, napríklad neprihlási sa dosť uchádzačov o zamestnanie... Pravidlá určujú isté časové lehoty, no možno by mohli byť kratšie. Proces schvaľovania sa na jednej strane sprehľadnil, na druhej zbyrokratizoval.
2. Žiadala by sa vyššia účasť samosprávnych krajov na rozhodnutiach o stimuloch.
3. Okrem zvýhodňovania regiónov s nižšou mierou nezamestnanosti nijakým iným spôsobom nezapájajú regióny do rozhodovania o udelení a výške štátnej pomoci. Rozhodovanie zostáva na centrálnych orgánoch. Samospráva môže mať na niektoré investície rozličný názor. Centrálne orgány zaujímajú najmä štatistiky -- údaje o nezamestnanosti a výške vytvorených pracovných miest. Samospráva má tiež rovnaký záujem zvyšovať zamestnanosť, ale niekedy sa môže usilovať aj o zmenu štruktúry lokálneho priemyslu. Napr. v Košiciach posilnenie aj iného ako hutníckeho a kovospracujúceho priemyslu. Prítomnosť napr. U.S. Steelu priťahuje ďalších dodávateľov a odberateľov hutníckych výrobkov, čo na jednej strane vítame, na druhej strane nám chýbajú výrobcovia produktov s vyššou mierou pridanej hodnoty v iných sektoroch priemyslu, napríklad elektrotechnickom a podobne.
4. Štátna pomoc je len jedným z faktorov, ktorý berie do úvahy investor pri uvažovaní o umiestnení investície v tom-ktorom regióne. Ďalším je potom napríklad infraštruktúra. Väčšiu právomoc by mali dostať aj mestá pri udeľovaní daňových prázdnin pre investorov.
5. Od schválenia pravidiel vo vláde prebehlo ešte krátke časové obdobie. Podľa opísaného postupu by schvaľovanie IŠP mohlo trvať viac ako šesť mesiacov. Životaschopnosť všetkých pravidiel, keďže ide o určité zjednodušenie reality, ukáže ich používanie v praxi. Ak ide o malých investorov, poskytovanie IŠP by malo byť orientované najmä na väčších investorov nielen kvôli objemu prostriedkov, ktoré prinesú a počtu pracovných miest, ktoré vytvoria, ale aj preto, lebo dokážu poskytnúť odbyt lokálnym malým a stredným podnikom. Ak považujeme malých a stredných podnikateľov za malých investorov, tak malí a strední podnikatelia nemajú na IŠP nárok. Tí sa môžu uchádzať o podporu prostredníctvom iných schém.
6. V určitom zmysle možno povedať, že pre obyvateľov Košíc a okolia sú najlepší takí investori, ktorí investovali bez štátnej pomoci a motivovali ich skôr iné faktory a výhody, ktoré naše mesto ponúka. Máme tu veľa kvalifikovaných ľudí, univerzity, letisko, rôzne výskumné a vývojové centrá, dobrú geografickú polohu a v neposlednom rade krásne centrum a bohatý kultúrny život. Ľudia sú šikovní a pracovití. Toto je ponuka nášho mesta. Na druhej strane sme v aktívnej podpore investícií, v zmysle stimulov, do značnej miery limitovaní subjektívnymi a legislatívnymi obmedzeniami. Vieme do určitej miery ovplyvniť napr. výšku dane z nehnuteľností. Potom sú možné investície do infraštruktúry, spojenia mestskou hromadnou dopravou atď. Tieto nástroje sú finančne veľmi náročné a často presahujú možnosti mesta.
7. Oveľa viac rozhodovali subjektívne faktory a partikulárne politické záujmy.
8. Samospráva spolupracuje so SARIO-m pri prezentácii mesta, jeho potenciálu a investičných príležitosti, ktoré tu existujú. Sú to často prvé kontakty, keď sa investor oboznamuje s mestom. Ďalšie rokovania vedie SARIO bez účasti mesta a my nie sme o jeho priebehu podrobnejšie informovaní. V prípade negatívneho výsledku sa dozvedáme len záver, bez udania ďalších dôvodov.
Chýba nám napojenie na európsku diaľničnú sieť, čo odrádza mnohých významných investorov. V našom prípade môžeme hovoriť napr. o fínskej firme KONE, ktorá v konečnom rozhodnutí uprednostnila Českú republiku.
9. Ide hlavne o pripravenosť územia, časovo náročný proces, ktorý samospráva nevie efektívne riadiť, veľkým problémom sú nevyrovnané majetkovoprávne vzťahy.
10. Je rozbehnutých viacero projektov. Rokujeme s jednou talianskou firmou spracúvajúcou oceľové plechy, nedávno sa u nás etablovala rakúska spoločnosť zaoberajúca sa spracovaním druhotných surovín, čakáme na rozhodnutia dvoch amerických firiem, francúzskej a veľkej nemeckej nadnárodnej spoločnosti.
11. Mal by pomôcť s investične náročnou prípravou priemyselných zón. Pre zlepšenie by sme prijali aj istú decentralizáciu, teda väčšie rozhodovacie právomoci v regionálnych pobočkách SARIO a väčšiu informovanosť a zainteresovanie partnerov, rovnako ako skrátenie šesťmesačného čakania na rozhodnutie o IŠP.

menuLevel = 2, menuRoute = dennik/europa, menuAlias = europa, menuRouteLevel0 = dennik, homepage = false
29. marec 2023 15:42