StoryEditor

Chémiu vlani poznačil nižší dopyt po výrobkoch na vyspelých trhoch

25.03.2003, 23:00
Podľa výsledkov publikovaných Ministerstvom hospodárstva SR chemický priemysel zaznamenal vlani medziročné zníženie tržieb za vlastné výkony a tovar o 3,7 %. Najhoršie dopadla rafinérska výroba, ktorá klesla o 12,1 %. Ako jediná si kontinuálny rast od roku 1999 udržala produkcia výrobkov z gumy a plastov. Minulý rok vzrástla takmer o 20 %.
V prípade výroby chemikálií sa v roku 1999 začatý rastový trend skončil vlani 5,4-percentným poklesom.
Podobný vývoj z hľadiska trendov možno sledovať aj v tvorbe pridanej hodnoty. Pri bližšom pohľade sú však zrejmé rozdiely v jednotlivých segmentoch slovenskej chémie. Ako zhrnul analytik Slovenskej ratingovej agentúry Andrej Spišiak, uvedený vývoj je len potvrdením štrukturálnych problémov výroby chemikálií. Gumárenská produkcia a výroba plastov by sa mohli zdať dlhodobo perspektívnym pododvetvím, avšak podľa A. Spišiaka si treba uvedomiť, že drvivá väčšina produktov z gumy a približne tretina výrobkov z plastov konkuruje na zahraničných trhoch len cenou.
Ako dodal, pozitívnou správou je, že sa v roku 2002 potvrdil trend postupného zvyšovania produktivity práce. Najvyšší prírastok (14 %) dosiahla produkcia výrobkov z gumy a plastov, mierny (1,3 %) zaznamenala výroba chemikálií a najnižší dosiahla rafinérska výroba (0,7 %). V absolútnych číslach najvyššiu produktivitu vykazuje rafinérska výroba, keď jej hodnota prevyšuje ostatné dve pododvetvia takmer šesťkrát. "Tento rozdiel je však daný technológiou výroby a sám osebe nevypovedá o výkonnosti odvetvia," doplnil A. Spišiak. V roku 2002 ohlásili mnohé podniky znižovanie stavu zamestnanosti, čo bolo odpoveďou na požiadavku zvyšovania produktivity a efektívnosti výroby, a tým aj konkurenčnej schopnosti na zahraničných trhoch.
ZOTRVAČNOSŤ VÝROBY
Minulý rok bol podľa komentáru MH SR poznačený recesiou dopytu po chemickej produkcii na svetových trhoch. Pritom zhruba 90 % vývozu slovenského chemického priemyslu smeruje na trhy EÚ a CEFTA, ktoré boli viac či menej touto recesiou, najmä v oblasti komoditných produktov, postihnuté. Na druhej strane slovenský trh žiadal viac produkcie, ktorú mu v požadovanej sortimentovej skladbe tuzemská výroba nevedela ponúknuť. Prispôsobenie výrobného programu požiadavkám trhu je poznačené značnou zotrvačnosťou vyplývajúcou z časových hľadísk realizácie nových investícií, ktoré síce v porovnaní s rokom 2001 výrazne rástli, ale oproti investičným aktivitám iných odvetví priemyselnej výroby vykazujú podpriemerné hodnoty.
Pod vlaňajšie výsledky slovenskej chémie sa podľa odborníkov z rezortu hospodárstva podpísala hlavne spomínaná recesia na svetovom trhu a určitá strata konkurenčnej schopnosti slovenskej produkcie. Tú však možno odstrániť jedine výrazným rastom investičnej aktivity nad rámec jednoduchej reprodukcie. Na základe pomerne opatrného postoja analytikov hodnotiacich svetový trh v oblasti chemikálií nie je pravdepodobné v roku 2003 očakávať výraznejšie zlepšenie.
SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY
Výroba rafinérskych ropných výrobkov má podľa analyzy MH SR v rámci komplexu odvetví priemyselnej výroby veľmi silnú pozíciu v oblasti ukazovateľov produktivity práce, finančného hospodárenia, platobnej schopnosti a krytia cudzích zdrojov vlastným majetkom. Odhliadnuc od závislosti od dovozu základnej suroviny (ropy), jej produkcia priaznivo ovplyvňuje zahraničné obchodné saldo krajiny. Toto odvetvie je priemerné z hľadiska rentabilných ukazovateľov, či už ide o náklady alebo majetok. V poslednom období sa však ako slabá stránka javí investičná aktivita.
Pri výrobe chemikálií a chemických výrobkov možno ako silnú stránku hodnotiť ukazovatele finančného hospodárenia, platobnej schopnosti a krytia cudzích zdrojov vlastným majetkom, priemerné sú ukazovatele produktivity práce a podpriemerné ukazovatele rentability a investičnej aktivity. K saldu zahraničného obchodu prispieva toto odvetvie negatívne.
Výroba výrobkov z gumy a plastov má nadpriemerné ukazovatele v oblasti produktivity, finančného hospodárenia, platobnej schopnosti a krytia cudzích zdrojov vlastným majetkom a tiež v oblasti investičných aktivít, hoci tie v absolútnej hodnote oproti roku 2001 klesli. Priemerné sú ukazovatele rentability a príspevku produkcie k zahraničnému obchodnému saldu, pričom toto odvetvie nevykazuje podpriemerné ukazovatele v rámci agregácie priemyselná výroba.
NIŽŠÍ RAST MIEZD
Predseda Odborového zväzu Chémia SR Juraj Blahák kladne hodnotí masívne investície do nových technológii počas minulých rokov. Ako príklad uvádza spoločnosti Slovnaft, Duslo, Chemosvit, Continental či Matador. Za pozitívnu stránku chemického priemyslu považuje súčasné procesy odčleňovania činností, ktoré priamo nesúvisia s hlavným predmetom činností firiem, zníženie prezamestnanosti, pomerne dobrú adaptáciu na zahraničné trhy, kvalifikovanú pracovnú silu, certifikáciu výrobkov, zavádzanie systémov ISO noriem a zvyšovanie úrovne bezpečnosti práce v podnikoch.
Naopak, zo slabých miest odvetvia upozorňuje na nedostatok investícii do výskumu, málo prostriedkov na masívnejšie modernizácie, ako aj existujúce ekologické a technologické dlhy. Vývoj chemického priemyslu v tomto roku môže podľa neho poznačiť rastúca cena ropy, ako aj pokles hodnoty dolára oproti korune. Za veľmi významný negatívny faktor pokladá zvýšenie cien elektriny a zemného plynu. Upozorňuje však aj na sociálne dosahy avizovaného výrazného zníženia počtu pracovníkov v bratislavskom Slovnafte či odstavenia a rekonštrukcie výroby v Cenone Strážske.
V minulých dňoch podpísali odborári s predstaviteľmi Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR Dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. "Nepodarilo sa nám však do nej zapracovať väčšinu zmien pracovných podmienok, ktoré sme dosiahli v minulosti. Mzdový rast je nižší ako bol náš cieľ. Je poznačený negatívnym očakávaním hospodárskych výsledkov vzhľadom na neprimerané zvýšenie cien energií," uviedol J. Blahák. Najvyšší rast dosahuje úroveň 8 %.
CITLIVÁ CENA ROPY
"Akékoľvek zvýšenie cien ropy premietnuté do cien chemických medziproduktov má za následok zhoršenie efektivity a konkurenčnej schopnosti chemickej produkcie," uvádza sa vo vyjadrené MH SR v súvislosti s možnou ropnou krízou, ktorá môže sprevádzať konflikt v Iraku . Dôležitú úlohu v tejto súvislosti hrajú hranice rentability v konkrétnych podnikoch a ich výrobkov.
Prevažná časť chemických výrobkov konkuruje cenou, a to najmä na trhoch EÚ, ktoré sú významným exportným teritóriom pre toto odvetvie. Premietnutie nárastu cien surovín a medziproduktov do cien chemických výrobkov môže mať za následok zhoršenie ich odbytovateľnosti. Avšak tak isto, ako môžu byť postihnuté výrobky slovenských podnikov, môžu byť postihnuté aj výrobky firiem z EÚ, ktorých by sa prípadné zvýšenie cien ropy tiež dotklo.
Vývoj chemického a farmaceutického priemyslu
Odvetvie 2000 2001 2001 Index 02/01
Tržby spolu bez DPH a spotrebnej dane (mil. Sk) RRP 72 844 72 999 72 426 99,2
CHV 45 476 51 395 48 050 93,5
VGP 25 586 31 154 37 411 120,1
CHFP 143 906 155 548 157 886 101,5
Tržby za vlastné výkony a tovar (mil. Sk) RRP 71 286 66 623 58 588 87,9
CHV 43 175 48 395 45 801 94,6
VGP 21 300 26 856 32 194 119,9
CHFP 135 762 141 874 136 583 96,3
Pridaná hodnota (mil. Sk) RRP 12 253 11 312 10 634 94,0
CHV 11 111 12 569 10 638 84,6
VGP 6 241 7 434 10 048 135,1
CHFP 29 605 31 316 31 319 100,0
Výnosy (mil. Sk) RRP 79 121 81 905 80 988 98,9
CHV 50 871 58 246 55 036 94,5
VGP 30 279 37 067 43 796 118,2
CHFP 160 271 177 217 179 820 101,5
Náklady spolu (mil. Sk) RRP 75 721 76 552 77 005 100,6
CHV 49 350 55 848 53 625 96,0
VGP 29 179 35 509 42 012 118,3
CHFP 154 251 167 999 172 642 102,8
Hospodársky výsledok pred zdanením (mil. Sk) RRP 3 399 5 353 3 983 74,4
CHV 1 521 2 397 1 411 58,9
VGP 1 100 1 558 1 784 114,5
CHFP 6 020 9 308 7 178 77,1
Priemerný evidovaný počet pracovníkov (počet) RRP 4 648 4 773 4 703 98,5
CHV 19 731 18 973 17 506 92,3
VGP 12 794 13 300 14 002 105,3
CHFP 37 173 37 045 36 211 97,7
Priemerná mesačná mzda (Sk) RRP 19 212 21 544 26 734 124,1
CHV 14 440 16 172 17 825 110,2
VGP 15 153 15 979 17 602 110,2
Obstarané investície spolu (mil. Sk) CHFP 15 282 16 795 18 896 112,5
RRP 510 1 248 2 015 161,4
CHV 3 254 2 719 3 450 126,9
VGP 2 862 4 134 3 170 76,7
CHFP 6 626 8 102 8 635 106,6
Zdroj: MH SR
Vysvetlivky:
RRP -- výroba rafinovaných ropných produktov (OKEČ 232)
CHV -- výroba chemikálií, chemických výrobkov a vlákien vrátane výroby farmaceutických prípravkov a subst. (OKEČ 24)VGP -- výroba výrobkov z gumy a plastov (OKEČ 25)
CHFP -- chemický a farmaceutický priemysel
menuLevel = 2, menuRoute = dennik/podniky-a-trhy, menuAlias = podniky-a-trhy, menuRouteLevel0 = dennik, homepage = false
29. máj 2023 05:30