StoryEditor

Jozef Gönczöl: Päť mesiacov v jednotnom colnom priestore

21.09.2004, 00:00
Prvého mája dostala colná správa mnoho nových kompetencií. Uskutočnila sa najväčšia reorganizácia v histórii správy, nové postupy vyvolali nápor na ľudí a techniku. Dnes možno konštatovať, že colná správa prechod Slovenska do nového colného prostredia v colnej i daňovej oblasti zvládla veľmi dobre, a to aj v porovnaní s inými pristupujúcimi krajinami, hovorí v rozhovore HN generálny riaditeľ Colného riaditeľstva SR Jozef Gönczöl.
Vstup do Európskej únie do veľkej miery zmenil charakter činnosti colnej správy. Ako ste tento prechod zvládli?
- Prvého mája dostala colná správa mnoho nových kompetencií. Uskutočnila sa najväčšia reorganizácia v histórii správy, nové postupy vyvolali nápor na ľudí a techniku. Dnes možno konštatovať, že colná správa prechod Slovenska do nového colného prostredia v colnej i daňovej oblasti zvládla veľmi dobre, a to aj v porovnaní s inými pristupujúcimi krajinami.
V čom spočíva vstup do systému INTRASTAT, ktorý je jednou zo zmien?
- Colná správa od svojho vzniku v roku 1993 poskytuje pre štatistiku zahraničného obchodu údaje o dovozoch a vývozoch. Inak to nie je ani po vstupe do EÚ, s tým rozdielom, že obchod so štátmi EÚ nie je pod kontrolou colných orgánov. Klasickým spôsobom sú evidované len obchody s tretími krajinami. Aby Štatistický úrad mohol sledovať bilanciu zahraničného obchodu Slovenska, potrebuje aj údaje o obchode s krajinami EÚ. Práve na to slúži INTRASTAT. Slovenská colná správa má na tento účel vyvinutý systém na zber informácií. V spolupráci so Štatistickým úradom vytvorila softvérové vybavenie a metodické postupy. Podľa doterajších skúseností dobre nastavené. Obchodník je povinný poskytovať nám informácie, a preto upovedomujeme tých, ktorí na túto povinnosť zabúdajú.
Po spotrebnej dani z minerálneho oleja k vám prešla aj správa ostatných spotrebných daní. Bol tento prechod hladký?
- Prevzatie správy spotrebných daní od daňových orgánov 1. mája bolo pre nás jednou z najdôležitejších úloh. Od 1. marca prebiehali registrácie subjektov. Pre colníkov i pre obchodníkov to bola úplne nová oblasť, lebo nové zákony priniesli nové pojmy, nové postupy. Očakávali sme väčší nápor, registráciu až 15 000 subjektov, teraz máme registrovaných asi päťtisíc subjektov. Na prevzatie týchto kompetencií sme ľudí pripravili. Problematické bolo zaškolenie tých, ktorí dovtedy pracovali na hraničných priechodoch, školili sa paralelne s výkonom služby na štátnej hranici a na vnútrozemských pobočkách. Bolo potrebné pripraviť veľa interných predpisov a informačné systémy, ktoré zabezpečujú celú evidenciu registrácií, platieb a daňových priznaní. Kroky sa koordinovali s ministerstvom financií a najmä Daňovým riaditeľstvom. V posledných troch aprílových dňoch sme urobili inventarizáciu v podnikoch, ktoré vyrábajú a skladujú lieh a ďalšie predmety spotrebnej dane. Nehovorím, že nemáme problémy, riešime ich za chodu. Nejasný je i výklad niektorých ustanovení zákonov, dávame návrhy na ich novely.
Plynulé colné odbavovanie je spoločným záujmom colníkov i podnikateľov. Dnes sa to týka len tretích krajín, takže všetko by malo byť jednoduchšie. Čo je vaša rada obchodníkom a špeditérom?
- Objem agendy jednoznačne klesol, ale nie tak, ako sme očakávali. Denne sa spracúva asi 2 000 colných vyhlásení, predpokladali sme polovicu, maximálne dve tretiny toho množstva. Obchodníkom odporúčame, aby sa oboznámili s legislatívou, ktorá upravuje zahraničný obchod v EÚ s tretími krajinami a, samozrejme, spotrebné dane. Pre obchodníka, ktorý má mesačne dva-tri dovozy, je najlepšie využiť služby profesionálov z komerčnej sféry, ktoré sa zaoberajú deklaračnými a špedičnými službami. Môžu využívať zjednodušené postupy, ktoré legislatíva EÚ umožňuje. Možno sa obrátiť i na Colné riaditeľstvo. Okrem toho na internetovej stránke zverejňujeme všetky interné predpisy, ktoré neobsahujú utajované skutočnosti.
Colná správa sa reštrukturalizuje. Z vyše 200 colných pobočiek ostalo 48 vnútrozemských, štyri hraničné a tri na medzinárodných letiskách. To bola veľká zmena. Väčšina pobočiek vykonáva správu spotrebných daní a colný dohľad. Snažili sme sa maximálne priblížiť obchodnej verejnosti a na základe štatistických údajov sme brali do úvahy zaťaženie pobočiek. Počúvali sme aj obchodníkov, ktorí nám radili, akým spôsobom sa bude vyvíjať obchod po vstupe do EÚ.
Ako ste riešili nadbytok colníkov a zamestnancov?
- K 1. máju sme znížili stav z 5 300 o 608 colníkov, k 1. septembru odišlo ďalších 200. Väčšina colníkov na základe vlastnej žiadosti. Pre reorganizáciu museli byť prepustení len colníci v prípravnej štátnej službe. V žiadnom prípade nemôžem povedať, že znižovanie stavov sa skončilo. Prebieha druhá etapa, v ktorej budeme analyzovať zaťaženosť útvarov colnej správy a pripravíme návrh na optimalizáciu využívania zdrojov colnej správy na všetkých úrovniach. Pritom sa v spolupráci s ministerstvom financií pripravuje novela zákona o štátnej službe colníkov, kde sa snažíme dostať do hry určité položky, ktoré by mohli ovplyvniť príjmy colníkov. Do istej miery by to riešilo aj toľko spomínanú korupciu.
Súčasťou colnej správy je Colný kriminálny útvar. Má pre svoje pôsobenie dostatočné právne, materiálne a personálne podmienky?
- Colný kriminálny útvar aj do vstupu do EÚ zabezpečoval boj proti colnej kriminálnej činnosti pri vývoze, dovoze a tranzite tovaru. Pripravuje sa novela zákona č. 240/2001 Z. z. o výkone štátnej správy v colníctve. Snažíme sa inštitucionalizovať Colný kriminálny útvar na Colný kriminálny úrad, čím by sa stal nezávislým od Colného riaditeľstva. Bol by v rámci colnej správy, ale mal by samostatné riadiace, personálne a finančné krytie. Pôsobenie rozširuje aj na spotrebné dane. Sú tam aj nové kompetencie v operatívnej pátracej činnosti. Novela zahŕňa aj ďalšie kompetencie, aby útvar mohol optimálne fungovať. Personálne je Colný kriminálny útvar zabezpečený dostatočne, možno sa stavy budú aj znižovať. Pre nás je dôležité ľudí špecializovať na drogy, nebezpečné materiály, zbrane, dane a pod. Budeme ich vzdelávať, či formou internou, v spolupráci so zahraničnými colnými správami alebo s organizáciami, ktoré majú podobné úlohy.
Budú sa kompetencie podobať kompetenciám polície?
- Už teraz sa v istom zmysle podobajú. Nepôjde ani tak o nové veci, ale v operatívno-pátracej činnosti sa skôr spresnia.
Vstupom do EÚ sa pozornosť sústredila na východnú hranicu. Aké opatrenia prijímate na zabránenie protiprávnej činnosti?
- O konkrétnych opatreniach hovoriť nesmiem, ale môžem ubezpečiť, že spoločnej hranici s Ukrajinou venujeme veľkú pozornosť. Citlivo sa vníma u nás, ale aj v ďalších orgánoch, ktoré zabezpečujú ochranu tohto štátu, i jednotného colného priestoru EÚ. Nejde len o cigarety a alkohol, ale hranicu treba chrániť pred všetkým nezákonným dovozom, vývozom a tranzitom. V médiách sa najviac objavujú cigarety, nie je deň, ktorý by som vo zvodke nečítal o zachytení nejakého množstva cigariet na hranici alebo vo vnútrozemí. Máme tu kompetencie, môžeme konať na celom území Slovenska.
Aké sú právomoci colnej správy na kontrolu vo vnútrozemí?
- Pri colnom dohľade máme právomoci odhaľovať tovar, ktorý sa nezákonným spôsobom dostal na územie Slovenska až do hĺbky 25 kilometrov. Je to colné pohraničné pásmo, to sa týka aj okolia letísk. Máme kompetencie pri správe spotrebných daní - môžeme kontrolovať vozidlo, pri ktorom je predpoklad, že by mohli prevážať tovar, ktorý nebol zdanený. Máme pojazdné laboratóriá na identifikáciu farbenej nafty i prostriedky na odhaľovanie tovaru v dutinách automobilov. Colná správa využije dar Číny bývalému prezidentovi Rudolfovi Schusterovi - stacionárne röntgenové zariadenie, ktorým sa dajú kontrolovať celé kamióny bez toho, že by to ovplyvnilo čakacie lehoty na hraniciach. Bude inštalované vo Vyšnom Nemeckom. Zo zdrojov Phare by sme mali dostať ešte dva röntgeny - jeden mobilný, ktorý môže operovať na celom území Slovenska, druhý, stacionárny, bude na železničnom priechode v Čiernej nad Tisou.
Novú podobu dostala nepochybne aj medzinárodná spolupráca colnej správy.
- Vstupom do EÚ sa výrazne rozšírili povinnosti colnej správy. Spomínal som spotrebné dane. V únii sa dôsledne sleduje pohyb takéhoto tovaru, medzi správcami dane sa vymieňajú informácie prostredníctvom ELO (Excise Liaison Office). Náš úrad je v Poprade. Colný kriminálny útvar napĺňa niekoľko nariadení EÚ a spolupracuje so zahraničnými partnermi pri zamedzovaní nezákonnej činnosti. Je dohoda o využívaní colného informačného systému, cez ktorý si colné správy vymieňajú údaje o porušovaní colných predpisov. Spoluprácu pri nezákonnom dovoze a vývoze rámcuje dohovor Neapol II. Máme prístup k informačnému systému APIS, ktorý prevádzkuje Európsky úrad pre boj proti podvodom OLAF.
Pre tranzit je zavedený elektronický systém NCTS, ktorý u nás začal fungovať ešte pred vstupom do EÚ a od vstupu je v prevádzke naplno. Napríklad, ak prekročí našu hranicu kamión z Ukrajiny s cieľom určenia v Rakúsku, vyšleme rakúskej strane elektronickú informáciu, že tranzit sa začal. Podobne, pri kamióne smerujúcom z nečlenskej krajiny do Slovenskej republiky dostaneme takúto informáciu my, a dodanie tovaru musíme potvrdiť.
Spolupracujeme aj na jednotnom systéme na zabezpečenie colného dlhu.
Pomer výnosu a rizika porušenia zákona je pre colníka veľkým lákadlom. Ako postupujete proti korupcii?
- Kde štátna moc rozhoduje o právach a povinnostiach iných, existuje aj korupcia. Otázka je, len aká je jej miera. Aká je v colnej správe, si netrúfam odhadnúť, ale som si vedomý, že sa pohybuje vo vyšších poschodiach. V colnej správe je inšpekcia generálneho riaditeľa, ktorá má korupciu v rámci správy odhaľovať. Je dobre vybavená personálne, technicky a v rámci možností aj finančne. Tento rok prešetrovala 330 podnetov zvnútra colnej správy i zvonka, o časť vyšetrovania nás požiadal Národný bezpečnostný úrad pri preverovaní našich zamestnancov. Inšpekcia podala 21 oznámení o podozrení zo spáchania trestného činu zamestnancami colnej správy. Činnosť koordinujeme s Policajným zborom i políciou v susedných štátoch.
Existuje ešte systém rotácie colníkov po pracoviskách, ktorý je istou formou prevencie korupcie?
- Dosť intenzívne sme rozrotovali colníkov po 1. máji. Veľa colníkov sa presunulo na východnú hranicu a na colné úrady, kde bol podstav. Riaditelia colných úradov majú kompetenciu na rotáciu svojich ľudí. Na jednej strane to pomáha znižovať korupciu, na druhej strane to oslabuje špecializáciu colníkov. Pri niektorých činnostiach je špecializácia nevyhnutná.
Aktuálnou otázkou je budúcnosť budov hraničných colných pobočiek na hraniciach s EÚ. Čo s nimi bude?
- Kompetencia hraničných priechodov na týchto hraniciach prechádza do rezortu vnútra. Časť už prevzala Cudzinecká polícia, časť ostáva u nás. Ak colná správa nezabezpečí bezodplatný prevod budov na iné štátne inštitúcie podľa zákona o správe majetku štátu, predá ich. Mnohé budú zaujímavé, lebo dopravné trasy si stále vyžadujú ubytovacie a reštauračné zariadenia.
Svätý Matúš je patrónom colníkov a jeho deň, ktorý pripadá na dnešok, je aj ich sviatkom. Ako si ho pripomínate?
- Na porade vedenia colného riaditeľstva a riaditeľov colných úradov odovzdám najlepším colníkom vyznamenania. Podobné stretnutia budú i na colných úradoch. Osobitné podujatie pre verejnosť nebude, lebo 1. októbra bude na výstavisku Incheba v rámci výstavy ERP, kde bude mať svoj stánok aj colná správa, Deň colného riaditeľstva. Budú tam ukážky praktických činností z výkonu špeciálnych útvarov colnej správy.
menuLevel = 2, menuRoute = dennik/rozhovory, menuAlias = rozhovory, menuRouteLevel0 = dennik, homepage = false
30. jún 2022 03:31