StoryEditor

Majetkové priznanie je potrebné podať do 31. januára

10.01.2002, 23:00

---Od začiatku roka sa v médiách často spomína problematika podania majetkového priznania fyzických osôb. Dokedy je potrebné podať majetkové priznanie a z akého majetku?

Majetkové priznanie (ďalej len "priznanie") podávajú fyzické osoby, t. j. občania a podnikatelia, ktorí majú v Slovenskej republike trvalý pobyt alebo majú povolenie na trvalý pobyt s uvedením majetku, ktorý vlastnia na území Slovenskej republiky i v zahraničí.
Za fyzickú osobu, ktorá nie je spôsobilá na právne úkony alebo za maloletého podáva priznanie ich zákonný zástupca, opatrovník alebo pestún. Za maloletého sa podľa § 8 Občianskeho zákonníka považuje fyzická osoba do dovŕšenia 18. roku veku. Pred dosiahnutím tohto veku sa plnoletosť nadobúda len uzavretím manželstva. Priznanie sa podáva vždy do 30. septembra každého tretieho kalendárneho roku podľa stavu majetku k 31. decembru kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa priznanie podáva, počnúc rokom 2001. Priznanie, na podanie ktorého bol termín do 30. septembra 2001, sa podáva v termíne najneskôr do 31. januára 2002 podľa stavu majetku k 31. decembru 2000. Pred uplynutím lehoty na podanie priznania môže fyzická osoba podať opravné priznanie, pričom na predchádzajúce podané priznanie sa neprihliada. Fyzická osoba vyznačí krížikom, či podáva riadne priznanie alebo opravné priznanie. Priznanie a opravné priznanie sa podáva miestne príslušnému správcovi dane (daňovému úradu) k správe daní z príjmov. U fyzickej osoby sa miestna príslušnosť riadi trvalým pobytom. U fyzickej osoby, ktorá má na území SR povolenie na trvalý pobyt, sa miestna príslušnosť riadi miestom pobytu (miestom uvedeným v preukaze). Tlačivá majetkových priznaní vrátane vyhlásení sú k dispozícii na daňových úradoch. Fyzická osoba môže podať priznanie alebo vyhlásenie aj na tlačive vydanom podľa vzoru, ktorý je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 17/2001. Fyzická osoba môže priznanie doručiť správcovi dane (daňovému úradu) osobne, doporučene poštou, prostredníctvom rodinného príslušníka alebo inej osoby. Priznanie alebo opravné priznanie možno podať so súhlasom správcu dane aj prostredníctvom elektronickej pošty alebo na elektronickom záznamovom médiu, ak údaje, ich obsah a usporiadanie sú totožné so vzorom, ktorý ustanovilo ministerstvo. Takto podané priznanie je potrebné doručiť aj v písomnej forme, a to do piatich pracovných dní od jeho odoslania, inak sa nepovažuje za doručené. Spôsoby doručovania sa vzťahujú aj na vyhlásenie, v ktorom fyzická osoba vyhlasuje, že nie je povinná podať priznanie. Ak osoba požiada správcu dane (daňový úrad) o potvrdenie prijatia priznania, vrátane vyhlásenia, tento je povinný mu ho vydať.
---Priznanie je fyzická osoba povinná podať vždy písomne, ak vlastní nehnuteľný majetok nadobudnutý od 1. septembra 1999, ktorého súhrnná hodnota je vyššia ako 1 500000 Sk. Povinnosť podať priznanie vzniká aj vtedy, ak fyzická osoba vlastní hnuteľný majetok, majetkové práva a iné majetkové hodnoty, ktorých súhrnná hodnota je vyššia ako 1 500 000 Sk. Uvedené hraničné hodnoty sa počítajú na jednu fyzickú osobu. Ak ide o bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, tieto hraničné hodnoty sa vzťahujú osobitne na manželku a osobitne na manžela, t. j. priznanie budú podávať vtedy, ak vlastnia nehnuteľný majetok nadobudnutý od 1. septembra 1999 v súhrnnej hodnote vyššej ako 3 000 000 Sk alebo ak vlastnia hnuteľný majetok, majetkové práva a iné majetkové hodnoty, ktorých súhrnná hodnota je vyššia ako 3 000 000 Sk. Do súhrnnej hodnoty hnuteľného majetku, majetkových práv a iných majetkových hodnôt sa nezapočítava hodnota majetku, ktorý sa v priznaní neuvádza. Ide o tento majetok:

-- majetok sanitárneho charakteru, ktorý slúži výlučne invalidným osobám a osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, napr. zdravotnícke potreby, vodiaci pes alebo iné veci, ktoré fyzická osoba potrebuje vzhľadom na chorobu alebo telesnú chybu,
-- vlastné umelecké diela,
-- vlastné nehmotné práva priemyselného vlastníctva,
-- vlastné autorské práva,
-- nevymožiteľné pohľadávky.

Fyzická osoba podáva priznanie len za ten majetok, ktorý vlastní. Ak vlastní len nehnuteľný majetok nadobudnutý od 1. septembra 1999, ktorého súhrnná hodnota je vyššia ako 1 500 000 Sk, uvedie v priznaní len tento majetok a údaje za hnuteľný majetok a majetkové práva a iné majetkové hodnoty, ktorých súhrnná hodnota nie je vyššia ako 1 500 000 Sk neuvádza. Fyzická osoba, ktorá nevlastní nehnuteľný majetok nadobudnutý od 1. septembra 1999 v súhrnnej hodnote vyššej ako 1 500 000 Sk a nevlastní ani hnuteľný majetok a majetkové práva a iné majetkové hodnoty v súhrnnej hodnote vyššej ako 1 500 000 Sk priznanie nevyplňuje, ale je povinná o tejto skutočnosti predložiť správcovi dane písomné vyhlásenie najneskôr v lehote na podanie priznania. Táto povinnosť sa nevzťahuje na maloletého, za ktorého koná zákonný zástupca, opatrovník alebo pestún. Nehnuteľný majetok nadobudnutý od 1. septembra 1999 sa ocení cenou obstarania, ktorou je pri odplatnom nadobudnutí takéhoto majetku dohodnutá kúpna cena, pri bezodplatnom nadobudnutí cena podľa vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov a pri vlastnej výstavbe výdavky na obstaranie takéhoto majetku. Za nehnuteľný majetok sa považujú aj byty a nebytové priestory. Hnuteľný majetok, majetkové práva a iné majetkové hodnoty fyzická osoba ocení cenou obvyklou s výnimkou peňažných prostriedkov. Cenou obvyklou sa na účely priznania rozumie cena, za ktorú sa v určitom čase a na určitom mieste takýto majetok obvykle predáva. Majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov sa na účely priznania delí rovnakým dielom a v priznaní ho uvádza každý z manželov. Ak jeden z manželov podniká alebo podnikajú obidvaja manželia, majetok využívaný na podnikanie alebo inú zárobkovú činnosť patriaci do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, uvádza v priznaní každý z nich rovnakým dielom. Fyzická osoba -- občan a súčasne fyzická osoba -- podnikateľ podáva iba jedno priznanie. Na základe podaného priznania správca dane zisťuje majetkový prírastok. Majetkový prírastok je kladný rozdiel medzi majetkom zisteným z priznania a z bezprostredne predchádzajúceho priznania, pričom za bezprostredne predchádzajúce priznanie sa považuje aj vyhlásenie. Ak sa za priznanie považuje vyhlásenie, majetkovým prírastkom je kladný rozdiel medzi hodnotou majetku zistenou z posledného priznania a hranicou na podanie priznania, t. j. 1 500 000 Sk pri nehnuteľnom majetku a 1 500 000 Sk pri hnuteľnom majetku a majetkových právach a iných majetkových hodnotách na jednu fyzickú osobu. Pri byte nadobudnutom do vlastníctva na základe zmluvy o prevode vlastníctva bytu sa uvedie cena z tejto zmluvy. Pri nehnuteľnom majetku rodinný dom, bytový dom, byt nadobudnutý do vlastníctva, nebytový priestor, garáž, budova pre obchod a služby, priemyselná budova a sklad, stavba na individuálnu rekreáciu, rozostavané stavby a iné stavby sa okrem už uvedených údajov uvedie aj ulica, orientačné číslo alebo súpisné číslo, ak bolo pridelené. V kolónke orientačné číslo sa uvedie súpisné číslo alebo orientačné číslo. Ak vlastník nehnuteľného majetku nadobudne jednou kúpnou zmluvou viac druhov nehnuteľného majetku, napr. byt spolu s nebytovým priestorom, uvedie v majetkovom priznaní obidva druhy nehnuteľného majetku, t. j. byt aj nebytový priestor. Ďalej uvedie údaje podľa predtlače, t. j. pri každom druhu nehnuteľného majetku kód, názov obce, názov katastrálneho územia (číslo obce a katastrálneho územia v priznaní vyplní správca dane), číslo parcely, rok nadobudnutia, celkovú výmeru alebo výmeru spoluvlastníckeho podielu. Ďalej uvedie ulicu, orientačné číslo alebo súpisné číslo, ak boli pridelené. Cenu, ktorá je uvedená v kúpnej zmluve uvedie pri tom druhu nehnuteľného majetku, ktorý z hľadiska významu a užívania považuje za rozhodujúci. V tomto prípade byt. Pri stavbách sa uvedie celková zastavaná plocha pozemku v m2. Uvádza sa výmera tej časti pozemku, ktorá je zastavaná prvým nadzemným podlažím (prízemím stavby). Pri byte nadobudnutom do vlastníctva sa uvádza podlahová plocha bytu vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach domu (napr. schodište, chodba, povala), zariadeniach domu (napr. výťah, práčovňa, kočikáreň, sušiareň) a príslušenstve domu (napr. pivnica) v m2 tak, ako je uvedené v zmluve o prevode alebo prechode vlastníctva bytu. Nebytovým priestorom sa rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie. Príslušenstvo bytu, spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu nie sú nebytovým priestorom. Ako budova pre obchod a služby sa uvedú všetky obchodné prevádzky a služby (napr. reštaurácia, čistiareň, kaderníctvo, holičstvo, oprava obuvi, autoservis, čerpacia stanica). Nepatrí sem budova banky, pošty, nemocnice, dopravná budova a pod. Rozostavanou stavbou je stavba, na ktorú nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie a pridelené súpisné číslo a je aspoň v takom stupni rozostavanosti, že už je zrejmé stavebnotechnické a funkčné usporiadanie jej prvého nadzemného podlažia. V prípade nehnuteľností vo vlastníctve viacerých osôb, podáva priznanie každý spoluvlastník osobitne za svoj spoluvlastnícky podiel, t. j. v kolónkach celková výmera v m2, výmera spoluvlastníckeho podielu a cena v Sk sa uvedie podiel pripadajúci na každú osobu (napr., ak fyzická osoba vlastní 1/5 záhrady, ktorej celková výmera je 100 m2 a cena 100 000 Sk, v priznaní fyzická osoba uvedie výmeru spoluvlastníckeho podielu -- 20 m2 a cenu -- 20 000 Sk, celkovú výmeru v priznaní neuvádza). Ak manželia vlastnia nehnuteľný majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve, uvádza sa tento majetok len vtedy, ak jeho súhrnná hodnota je vyššia ako 3 000 000 Sk, t. j. každý z manželov vlastní nehnuteľný majetok v súhrnnej hodnote vyššej ako 1 500 000 Sk. Nehnuteľný majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov sa na účely priznania delí rovnakým dielom a v priznaní ho uvádza každý z manželov rovnakým dielom. Priznanie podáva osobitne každý z manželov. Nehnuteľný majetok, ktorý sa používa pre podnikateľskú činnosť alebo inú zárobkovú činnosť sa pri bezpodielovom spoluvlastníctve manželov delí rovnakým dielom a v priznaní ho uvádza každý z manželov rovnakým dielom. Ak manželia vlastnia hnuteľný majetok, majetkové práva a iné majetkové hodnoty v bezpodielovom spoluvlastníctve, uvádza sa tento majetok len vtedy, ak jeho súhrnná hodnota je vyššia ako 3 000 000 Sk, t. j. každý z manželov vlastní takýto majetok v súhrnnej hodnote vyššej ako 1 500 000 Sk. Tento majetok sa na účely priznania delí rovnakým dielom a v priznaní ho uvádza každý z manželov rovnakým dielom. Priznanie podáva osobitne každý z manželov. Hnuteľný majetok, ktorý sa používa pre podnikateľskú činnosť alebo inú zárobkovú činnosť sa pri bezpodielovom spoluvlastníctve manželov delí rovnakým dielom a v priznaní ho uvádza každý z manželov rovnakým dielom. Hnuteľný majetok sa oceňuje cenou obvyklou. Cenou obvyklou sa rozumie cena, za ktorú sa v určitom čase a na určitom mieste takýto majetok obvykle predáva. V tomto oddiele sa uvádza hnuteľný majetok v členení na tieto druhy:

-- zariadenie domácnosti a iného priestoru určeného na bývanie,
-- veci osobnej potreby,
-- zbierka známok alebo zbierka bankoviek, alebo zbierka mincí,
-- iné zbierky,
-- peňažné prostriedky v hotovosti v slovenskej mene a v cudzej mene vrátane vkladov v bankách a v pobočkách zahraničných bánk v slovenskej mene a v cudzej mene a vkladov v bankách so sídlom v zahraničí v cudzej mene,
-- stroj, prístroj a zariadenie,
-- dopravný prostriedok,
-- zlatnícky a šperkársky výrobok,
-- umelecké dielo s výnimkou vlastného umeleckého diela,
-- výrobok z kožušiny zvieraťa,
-- hudobný nástroj,
-- starožitnosť,
-- cenný papier,
-- ostatný hnuteľný majetok.

Do hnuteľného majetku -- zariadenie domácnosti a iného priestoru určeného na bývanie sa zahŕňa majetok s dobou využiteľnosti dlhšou ako tri roky a nadobúdacou cenou vyššou ako 10 000 Sk. Pre zaradenie hnuteľného majetku musia byť obidve tieto podmienky splnené. Do zariadenia domácnosti a iného priestoru určeného na bývanie sa zahŕňa najmä nábytok, televízny prijímač, rozhlasový prijímač, prístroj na záznam a reprodukciu zvuku alebo obrazu, práčka, chladnička, mraznička, mikrovlnná rúra, kuchynský robot, umývačka riadu, elektrický a plynový prístroj na vykurovanie miestnosti, prietokový alebo zásobníkový ohrievač vody, elektrická rúra, plynová rúra, sporák, počítač, písací stroj. Okrem uvedených hnuteľných vecí sa do tohto druhu zahŕňajú, napr. aj kuchynský riad, ktorý má vyššiu cenu ako 10 000 Sk, pretože jeho doba využiteľnosti je viac ako 3 roky. Tieto podmienky platia, napríklad aj pre strieborné alebo zlaté príbory. Naopak, do tohto druhu majetku sa nezahŕňajú predmety bežnej spotreby, ktorých doba využiteľnosti je kratšia ako 3 roky a ich nadobúdacia cena je menej ako 10 000 Sk, napr. poháre, šálky, taniere, príbory, hriankovač. Do hnuteľných vecí -- zariadenie domácnosti sa neuvádzajú starožitnosti, napr. secesný stolík, čínsky porcelán, starožitné hodiny, starožitné hodiny, starožitné lustre, starožitné vázy. Do hnuteľného majetku -- vecí osobnej potreby sa zahŕňa majetok s nadobúdacou cenou vyššou ako 5000 Sk. Takýmto majetkom je najmä bielizeň, odev, doplnok odevu, obuv, výrobok z umelej kožušiny. Do tohto majetku sa nezahŕňa výrobok z kožušiny zvieraťa, zlatnícky a šperkársky výrobok; tieto sa v priznaní uvádzajú ako samostatné druhy hnuteľného majetku. Pri druhu hnuteľného majetku -- peňažné prostriedky v hotovosti v slovenskej mene a v cudzej mene vrátane vkladov v bankách a v pobočkách zahraničných bánk v slovenskej mene a v cudzej mene a vkladov v bankách so sídlom v zahraničí v cudzej mene sa v priznaní uvádza kód, druh a celková suma peňažných prostriedkov v slovenskej mene. Ak má fyzická osoba peňažné prostriedky v hotovosti v cudzej mene, vklady v bankách a v pobočkách zahraničných bánk a vkladov v bankách so sídlom v zahraničí v cudzej mene, všetky tieto peňažné prostriedky sa prepočítajú na slovenskú menu kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska, platným k 31. decembru roka predchádzajúceho roku, v ktorom sa priznanie podáva. Ako hnuteľný majetok -- stroj, prístroj a zariadenie sa v priznaní uvádza stroj, prístroj a zariadenie, ktoré nie sú zahrnuté do hnuteľného majetku -- zariadenia domácnosti a iného priestoru určeného na bývanie. Ako hnuteľný majetok -- dopravný prostriedok sa v priznaní uvádza osobné motorové vozidlo, motocykel, nákladné motorové vozidlo, ťahač, náves, príves, autobus, loď, motorový člen, lietadlo, bicykel. Pri osobnom motorovom vozidle, motocykli, nákladnom motorovom vozidle, ťahači, návese, prívese, autobuse a lietadle sa uvádza aj továrenská značka, typ a evidenčné číslo podľa technického preukazu. Ako hnuteľný majetok -- zlatnícky a šperkársky výrobok sa v priznaní uvádza iba kód, druh a celková cena za všetky zlatnícke a šperkárske výrobky, ktoré vlastní fyzická osoba. Do tohto druhu majetku patria, napr. mince zo vzácneho kovu, perly, drahokamy, polodrahokamy, diamanty, klenotnícke výrobky zo zlata, platiny alebo striebra, ako náhrdelníky, náramky, prstene alebo iné ozdoby, šperkárske výrobky zo vzácneho kovu s perlami alebo drahými kameňmi, náboženské predmety zo vzácneho kovu.
Pri umeleckom diele s výnimkou vlastného umeleckého diela sa v priznaní uvádza kód, druh, počet, súhrnná cena za všetky umelecké diela. Do tohto druhu patria, napr. maľby, kresby, sochy, fotografické diela. Ako hnuteľný majetok -- výrobok z kožušiny zvieraťa sa v priznaní uvádzajú kožuchy, napr. kožuch z líšky, z činčily, zo zajaca. Ako hnuteľný majetok -- hudobný nástroj sa v priznaní uvádzajú strunové hudobné nástroje (napr. husle, kontrabasy, harfy), dychové hudobné nástroje (napr. trubky, trombóny, flauty), hudobné nástroje s klaviatúrou (pianína a krídla, mechanické pianína), bicie hudobné nástroje (bubny, cimbaly) a ostatné hudobné nástroje. Pri starožitnostiach sa v priznaní uvádza kód, druh a súhrnná cena za všetky starožitnosti. Do hnuteľných vecí -- cenný papier sa v priznaní uvádza konkrétny druh cenného papiera, a to: akcia, dočasný list, podielový list, dlhopis, vkladový list, vkladový certifikát, depozitný certifikát, pokladničné poukážky, investičné kupóny, kupóny, zmenky, šeky, cestovné šeky, náložné listy vrátane konosamentov, skladiskové listy, skladiskové záložné listy a tovarové záložné listy. Do ďalšieho druhu -- ostatné majetkové práva a iné majetkové hodnoty s výnimkou vlastných autorských práv a vlastných nehmotných práv priemyselného vlastníctva sa v priznaní uvádza, napr. právo na vyrovnací podiel alebo podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti, nadobudnutie autorského práva dedičstvom (napr. vedecké dielo, umelecké dielo), nadobudnutie nehmotného práva priemyselného vlastníctva za odplatu (napr. vynález, ochranná známka).

menuLevel = 2, menuRoute = dennik/servis, menuAlias = servis, menuRouteLevel0 = dennik, homepage = false
27. jún 2022 20:33