StoryEditor

Priznať treba celosvetové príjmy

28.03.2007, 00:00

Ak máte na Slovensku neobmedzenú daňovú povinnosť, musíte zdaniť príjmy nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia, to je celosvetové príjmy. Pri fyzických osobách, ide najmä o tých daňovníkov, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt, alebo ktoré sa tu zdržiavajú aspoň 183 dní v kalendárnom roku.
Aj pri príjmoch zo zahraničia platí, že do úvahy sa berú len príjmy, ktoré nie sú od dane oslobodené podľa zákona o dani z príjmov alebo podľa medzinárodnej zmluvy. Tieto príjmy sa rovnocenne započítavajú do sumy 45 408 Sk, od dosiahnutia ktorej je daňovník povinný za rok 2006 podať daňové priznanie.
Ak vám príjem v zahraničí zdanili, potom aby nedošlo k ďalšiemu zdaneniu u nás, postupujeme podľa medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Zo zmluvy vyplýva metóda, ako postupovať a z tlačiva daňového priznania potom spôsob výpočtu.
Ak je zmluva uzatvorená
Ak príjem plynul zo štátu, s ktorým má SR uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, aplikuje sa z nej vyplývajúca buď metóda zápočtu dane, alebo vyňatia zo zdanenia.
Pri metóde zápočtu dane sa daň zaplatená v druhom zmluvnom štáte odpočíta, a to najviac v sume dane pripadajúcej na príjmy zo zahraničia. Musí ísť o zaplatenú daň, nie preddavok na daň. Ak je zaplatená zahraničná daň vyššia ako naša, tak ju nemožno započítať aj na príjmy zo Slovenska. Nemožno ju ani u nás vrátiť, pretože bola príjmom rozpočtu iného štátu.
Druhou možnosťou je uplatnenie metódy vyňatia príjmov zo zahraničia zo zdanenia. V tomto prípade sa zdania už len ďalšie príjmy daňovníka zo Slovenska. Aj tieto príjmy je však potrebné do priznania uviesť. Zo zmlúv nevyplýva pri tejto metóde požiadavka, že vyňatie platí len v prípade, ak boli tieto príjmy v zahraničí preukázateľne zdanené. Preto nie je potrebné predkladať potvrdenie o zaplatení dane. Vyňatie takéhoto príjmu zo zdanenia platí aj v prípade, ak príjem v zahraničí zdanený nebol. Podstatná je len výška týchto príjmov, prípadne výdavkov.
Niekto pojem "vyňatie zo zdanenia" stotožňuje s pojmom "príjem od dane oslobodený". Nie je to isté. Príjmy od dane oslobodené sa do daňového priznania vôbec nezahŕňajú, ani sa nezapočítavajú do 45 408 korún. Príjmy vyňaté zo zdanenia sa do tejto sumy, ako aj do daňového priznania, započítavajú. Len do konca roku 2003 platilo, že ak mal niekto len také príjmy zo zahraničia, ktoré sú u nás vyňaté zo zdanenia, že nebol povinný bez ohľadu na ich výšku podať daňové priznanie.
Čiastkovým základom dane z príjmov zo závislej činnosti pri zápočte dane a vyňatí z príjmov je príjem mínus zdravotné a sociálne poistné, ktoré bol zamestnanec povinný zaplatiť nielen u nás, ale aj v zahraničí. Pri ďalších druhoch príjmov je čiastkovým základom dane rozdiel medzi zdaniteľnými príjmami zo zahraničia a daňovými výdavkami, ktoré je možné podľa nášho zákona uznať. Môže ísť aj o paušál.
Všetky platné medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia sú registrované v Zbierke zákonov SR.
Ak zmluva nie je uzatvorená
Situácia je zložitejšia, ak ste mali príjmy zo štátu, s ktorým nie je uzatvorená zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia. Podľa § 45 zákona č. 595/2003 Z. z. sa rieši zamedzenie dvojitého zdanenia len pri príjmoch zo závislej činnosti. Tieto príjmy sú u nás vyňaté zo zdanenia, avšak len v prípade, ak boli v zahraničí preukázateľne zdanené. O tejto skutočnosti by mal mať daňovník doklad od zahraničného správcu dane. Metóda vyňatia príjmov zo zdanenia sa použije podľa nášho zákona aj vtedy, ak daňovník mal príjem zo závislej činnosti za prácu pre Európske spoločenstvá a ich orgány, ktoré sa zdanili v prospech rozpočtu EÚ.
Kedy netreba podať daňové priznanie
Ak ste mali len príjem zo závislej činnosti ako zamestnanec Európskych spoločenstiev, nemusíte podať daňové priznanie. Ak ste mali aj iné príjmy, tak áno.
Daňové priznanie nepodáva ani ten, kto mal len príjmy od zahraničného zastupiteľského úradu na Slovensku, ak ide o daňovníka, ktorý má výsady a imunitu podľa medzinárodného práva. Ak je zdaňovacie obdobie v štáte, z ktorého ste mali príjem, iné ako u nás, a do 2. apríla nebudete mať doklad od zahraničného správcu dane o zaplatení dane, uvediete v daňovom priznaní predpokladanú výšku príjmov zo zahraničia a daň. V osobitných záznamoch v tlačive daňového priznania to však budete musieť vyznačiť. Keď budete mať doklady, podáte dodatočné daňové priznanie, ak daňová povinnosť bude iná.
Kedy sú príjmy dvojito zdanené
Horšia je situácia v prípade, ak ste mali zo štátu, s ktorým nemá Slovensko uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, iné príjmy, ako zo závislej činnosti. Náš zákon tento problém nerieši. Tieto príjmy, ak boli v zahraničí zdanené, budú dvojito zdané, pretože nemožno započítať zaplatenú daň. V minulosti bolo možné v daňovom priznaní na tieto príjmy uplatniť metódu zápočtu dane. Je to veľká medzera v zákone. Ak ide o daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý nemá u nás trvalý pobyt, ani povolenie na trvalý pobyt, ani sa tu obvykle nezdržiava, ten musí u nás priznať len príjmy zo Slovenska. Má nárok na plnú nezdaniteľnú sumu základu dane, tak ako naši daňoví rezidenti.

Poradňa
Manžel mal v roku 2006 len príjmy z Čiech. Môže si uplatniť nárok na daňový bonus aj z príjmov zo zahraničia? Ja nemôžem, lebo som na materskej dovolenke (nemám príjmy).
-- Áno, ak daňovník za rok 2006 dosiahol príjmy zo závislej činnosti alebo z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (ak nebol stratový) aspoň vo výške 42 450 Sk, tak má nárok na daňový bonus. Ide o 6-násobok minimálnej mzdy za rok 2006. Je povinný predložiť k nemu potrebné doklady.
Aký kurz sa použije na prepočet cudzej meny na slovenskú v prípade príjmov zo závislej činnosti zo zahraničia?
-- Postup vyplýva z § 31 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Zamestnanec sa môže rozhodnúť, či pri príjme zo závislej činnosti zo zahraničia použije:
-- priemerný kurz za kalendárny mesiac, v ktorom mal príjem alebo
-- kurz platný v deň, v ktorom bol príjem v cudzej mene prijatý alebo pripísaný bankou, alebo
-- ročný priemerný kurz za zdaňovacie obdobie (kalendárny rok), za ktoré sa podáva daňové priznanie alebo
-- priemer z priemerných mesačných kurzov za kalendárne mesiace, v ktorých poberal príjmy, za ktoré podáva daňové priznanie.
Ak mal daňovník, ktorý má trvalý pobyt na území SR, príjmy časť roka 2006 napríklad z Českej republiky, musí podať daňové priznanie v Česku aj na Slovensku? Má potom nárok na nezdaniteľnú sumu základu dane v oboch štátoch?
-- Ak mal daňovník príjmy v Česku, predpokladáme, že tam bol považovaný za daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (musí zaplatiť daň z príjmov plynúcich v ČR) a u nás s tzv. neobmedzenou daňovou povinnosťou (musí zaplatiť daň z celosvetových príjmov). Pri zaplatení dane v ČR sa postupuje podľa zákona platného v ČR, s možnosťou odpočtu nezdaniteľnej sumy podľa tam platných podmienok a u nás rovnako, podľa podmienok platných u nás (vrátane uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane).
Daň zaplatená v ČR sa u nás započíta (čl. 22 zmluvy -- oznámenie č. 238/2003 Z. z.). Platí to aj opačne. Ak rezident Českej republiky mal u nás príjem, vyrovná daň u nás len zo zdrojov plynúcich z nášho územia s tým, že má nárok, tak ako naši daňoví rezidenti, na základnú nezdaniteľnú sumu základu dane 90 816 korún. Doma si vyrovná daň z celosvetových príjmov (aj zo zdrojov u nás) a uplatní si tam nezdaniteľnú sumu základu dane. V Česku sa mu započíta daň zaplatená na Slovensku.
Ak daň zaplatená napríklad v Česku je vyššia, ako by vyšla u nás, prečo nemôže byť vrátená ako preplatok na dani?
-- Ak preplatok na dani vznikne kvôli vyššej dane zaplatenej v cudzine, nemožno ho daňovníkovi zaplatiť, pretože daň nešla do nášho štátneho rozpočtu. Po výpočte dane však k preplatku nedôjde (zápočet dane sa urobí len na príjmy zo zahraničia).
Dagmar Piršelová, odborníčka na dane

Kedy rezident nemusí podať daňové priznanie
-- ak má len príjmy zo závislej činnosti
-- má príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, pričom nevyužije možnosť odpočítať si tento preddavok od dane v daňovom priznaní
-- má príjmy zo závislej činnosti, ktoré plynú zamestnancom Európskych spoločenstiev alebo ich orgánov, ktoré boli zdanené v prospech rozpočtu EÚ
-- má príjmy od dane oslobodené
--- má príjmy od zahraničného zastupiteľského úradu na Slovensku a má výsady a imunity podľa medzinárodného práva

menuLevel = 2, menuRoute = dennik/servisne-prilohy, menuAlias = servisne-prilohy, menuRouteLevel0 = dennik, homepage = false
30. máj 2023 00:48