StoryEditor

Prevoz zosnulých zo zahraničia má svoje pravidlá

30.07.2004, 00:00
Dohovor o prevoze tiel mŕtvych osôb je otvorený na podpis členským štátom Rady Európy. Otázky týkajúce sa nadobudnutia platnosti a prijatia (ratifikácie) dohovoru sú upravené v čl. 11. Z obsahu ďalších článkov (12 až 15) o. i. vyplýva, že tento dohovor sa uzatvára na neurčitú dobu, pričom každá zmluvná strana môže, ak sa jej to týka, odstúpiť od tohto dohovoru formou oznámenia adresovaného generálnemu tajomníkovi Rady Európy.

Najmä v čase dovoleniek môže nastať nepríjemná situácia, že potrebujete previesť zosnulého zo zahraničia na Slovensko. Slovenská republika v tejto súvislosti ratifikovala dohovor Európskej únie o prevoze mrtvých tiel v minulom roku.

Členské štáty Rady Európy, signatári pri tvorbe tohto dokumentu vychádzali z úvahy, že narastá potreba zjednodušiť formality vzťahujúce sa na medzinárodný prevoz tiel mŕtvych osôb. Taktiež mali na pamäti, že aj keď smrť spôsobila nákazlivá choroba, prevoz tiel mŕtvych osôb nevytvára zdravotné riziko za predpokladu, že sú prijaté vhodné opatrenia, najmä vzhľadom na nepriepustnosť rakvy. Dohodli sa, že zmluvné strany medzi sebou uplatnia opatrenia tohto dohovoru. Na účely tohto dohovoru sa pod prevozom tiel mŕtvych osôb rozumie medzinárodná preprava ľudských pozostatkov zo štátu odchodu do štátu určenia. Štát odchodu je ten, v ktorom sa prevoz začal, v prípade exhumovaných pozostatkov je to ten štát, v ktorom sa uskutočnil pohreb. Štát určenia je ten, v ktorom sa má po prevoze telo mŕtvej osoby pochovať alebo spopolniť. Tento dohovor sa však nevzťahuje na medzinárodnú prepravu popola.

Opatrenia dohovoru
Opatrenia tohto dohovoru obsahujú maximálne požiadavky, ktoré možno ustanoviť v spojení s odoslaním tiel mŕtvych osôb z územia zmluvnej strany, ich prechodom cez územie zmluvnej strany alebo ich prijatím na území zmluvnej strany. Zmluvné strany majú možnosť poskytnúť väčšie možnosti buď prostredníctvom bilaterálnych dohôd, alebo rozhodnutiami na základe spoločnej dohody vo zvláštnych prípadoch, najmä v prípadoch prevozu v prihraničných oblastiach. Na to, aby sa takéto dohody mohli použiť v každom danom prípade, musí sa získať súhlas všetkých zainteresovaných štátov. Každé telo mŕtvej osoby musí počas prepravy sprevádzať zvláštny dokument (pas pre mŕtvolu -- "laissez-passer for a corpse") vydaný kompetentným úradom štátu odchodu.

Laissez-passer for a corpse (pas pre mŕtvolu)
Pas pre mŕtvolu obsahuje aspoň tie informácie, ktoré sú uvedené vo vzore priloženom k tomuto dohovoru. Je vyhotovený v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov štátu, v ktorom bol vydaný, a v jednom z oficiálnych jazykov Rady Európy. Príčina smrti musí byť uvedená v angličtine alebo vo francúzštine, alebo v číselnom kóde SZO podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb. Ak z dôvodov profesionálneho tajomstva nie je príčina smrti uvedená, musí byť potvrdenie udávajúce príčinu smrti v zapečatenej obálke sprevádzajúcej telo mŕtvej osoby počas prepravy a musí byť predložené kompetentnému úradu štátu určenia. Obálka sa bezpečne pripojí k pasu pre mŕtvolu. V pase má byť vyznačené, či osoba zomrela prirodzenou smrťou a na chorobu, ktorá nie je nákazlivá. Ak to tak nie je, musia sa vyznačiť okolnosti úmrtia alebo povaha nákazlivej choroby. Z dohovoru vyplýva, že s výnimkou dokumentov vyžadovaných podľa medzinárodných konvencií a dohôd vzťahujúcich sa na dopravu všeobecne nebude ani štát určenia, ani tranzitný štát vyžadovať iné doklady okrem spomínaného dokladu.

Vydávanie pasu pre mŕtvolu
Pas pre mŕtvolu vydáva kompetentný úrad, o ktorom jednotlivé krajiny rozhodli samostatne a informovali o ňom generálneho tajomníka Rady Európy. Musia byť:
a) splnené všetky lekárske, zdravotné, administratívne a právne požiadavky platné v štáte odchodu tela mŕtvej osoby vzťahujúce sa na prevoz mŕtvol, a tam, kde je to potrebné, aj požiadavky na pohreb a exhumáciu,
b) pozostatky sú umiestnené v rakve, ktorá spĺňa všetky požiadavky dohovoru, a
c) rakva obsahuje pozostatky osoby, ktorej meno je uvedené na priepustke, a taký osobný majetok, ktorý sa má pochovať alebo spopolniť s telom mŕtvej osoby.

Rakva musí byť nepriepustná
Z dohovoru vyplýva, že rakva musí byť nepriepustná. Vnútro musí obsahovať absorpčný materiál. Ak to kompetentný úrad štátu odchodu považuje za nevyhnutné, musí byť rakva vybavená čistiacim zariadením na vyrovnanie vnútorného a vonkajšieho tlaku.
Môže pozostávať:
a)
buď z vonkajšej drevenej rakvy so stenami najmenej 20 mm hrubými a z dôkladne spájkovanej vnútornej rakvy zo zinku alebo z iného materiálu, ktorý je samorozpadajúci,
b) alebo z jednej drevenej rakvy, ktorej steny sú najmenej 30 mm hrubé, obloženej zinkovým plechom alebo iným materiálom, ktorý je samorozpadajúci. Ak príčinou smrti bola nákazlivá choroba, telo sa zabalí do ochranného plášťa impregnovaného antiseptickým roztokom. Ak sa má rakva prevážať letecky, vybaví sa čistiacim zariadením, ak nie, musí zaručovať takú odolnosť, ktorú kompetentný úrad štátu odchodu uzná za zodpovedajúcu. Ak sa má rakva prepravovať ako obyčajná zásielka, zabalí sa tak, aby nepripomínala rakvu, a označí sa tak, aby sa s ňou zaobchádzalo opatrne.

25. máj 2022 04:18