StoryEditor

ZDRAVOTNÍCTVO

26.04.2006, 00:00

ZDRAVOTNÍCTVO:

1. Majú význam poplatky v zdravotníctve (vysvetlenie názoru)? Plánujete ich zrušiť alebo zvýšiť?
2. Platím si zdravotné poistenie, na čo by som si mal doplácať, na čo zase nie?
3. Na čo by mal mať pacient (-poistenec) nárok u lekára, v nemocnici a v lekárni?
4. Potrebuje Slovensko súčasný počet nemocníc? Chcete niektoré z nich rušiť? Koľko?
5. Majú lekári nárok na vyššie mzdy? Ako sa to dá dosiahnuť?

SDKÚ:

1. Toto nechceme ani rušiť, ani meniť. Poplatky viedli k dodatočnom zdrojom do zdravotníctva vo výške 2 až 2,5 miliardy korún a viedli aj k zníženiu nadmernej spotreby liekov a tiež zneužívania zdravotného systému
2. -
3.
-
4. -
5. -

ĽS-HZDS:

1. Sme proti poplatkom v zdravotníctve. Sme za ich zrušenie a zabezpečenie zdravotnej starostlivosti prístupnej všetkým občanom SR.
2. Všetky poisťovne budú zrovnoprávnené so zachovaním solidarity podľa presne stanovených pravidiel a prísnou kontrolou štátneho dozoru rezortu zdravotníctva. Služby, ktoré budú čiastočne hradené zdravotnou poisťovňou, budú predmetom doplnkového poistenia a tiež presne definované. Služby, ktoré nebudú hradené, budú predmetom pripoistenia.
Občan sa bude môcť slobodne rozhodnúť, či vstúpi do zmluvného vzťahu so zdravotnou poisťovňou aj v časti doplnkového poistenia a pripoistenia, alebo za služby s doplatkom alebo poplatkom bude platiť v hotovosti.
3. -
4. Už v súčasnosti je v SR nedostatočný počet nemocníc, do mnohých z nich musia pacienti dochádzať z väčších vzdialeností. Rušenie nemocníc podľa nášho názoru nie je cesta riešenia.
5. Výdavky na mzdy spolu s odvodmi predstavujú zhruba polovicu nákladov zdravotníckych zariadení. Tento podiel je relatívne nízky. Podiel osobných nákladov zdravotníckych zariadení v krajinách EÚ tvorí bežne okolo 70 percent nákladov - v Českej republike 60 percent.
Zvýšenie priemerného zárobku zdravotníckych pracovníkov môžeme zabezpečiť racionalizačnými opatreniami v celom reťazci liečebno-preventívnej starostlivosti.

SMK:

1. Keď sa myslí na 20- a 50-korunáčky, tak by sa mali ponechať, ale neplánujeme ich ani zvýšiť, skôr rozmýšľame o zvýšení doplatku štátu pri liekoch.
2.
Treba presne definovať, čo znamená základná starostlivosť. Pri základnej starostlivosti sa neplatí nič, takisto ako pri dispenzarizácii a pri chronických ochoreniach napr. srdca a pri onkologických ochoreniach by sa neplatilo, pri ostatných ochoreniach navrhujeme doplácať diferencovane.
3. Má nárok na kvalitnú zdravotnú starostlivosť.
4. Nechceme zrušiť nemocnice, rozhodovať o tom môžu len ich zriaďovatelia, všeobecne je potrebné optimalizovať sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
5. V prvom rade zdravotnícky personál v nemocniciach má nárok na vyššie mzdy. Treba podľa finančných možností postupne zvyšovať mzdy a v súkromnej sfére zase treba zvyšovať minimálne v miere ročnej inflácie.

KDH:

1.
Poplatky význam majú, dôvody sú všeobecne známe. Navrhujeme znížiť poplatky za recept z 20 Sk na 5 Sk, čo zodpovedá cene manipulácie s receptom. Ostatné poplatky zostanú zachované v dnešnej výške.
2. Hladina sociálnej únosnosti finančnej spoluúčasti sa určí ako podiel z príjmu pre najnižšie príjmové skupiny obyvateľstva. Tento podiel by nemal presiahnuť 10 percent z celkového stanoveného ročného príjmu. Suma prevyšujúca tento podiel bude vyplácaná zdravotnými poisťovňami ako vratná časť ich príjmov raz za tri mesiace.
3. Adekvátny je súčasný poplatok 50 Sk v za zdravotnú starostlivosť. KDH nesúhlasí s platbou za hospitalizáciu. KDH považuje za potrebne stanoviť výšku sociálnej únosnosti spoluúčasti pacienta, ktorá by nemala presiahnuť 10 percent, mernej jednotke napr. minimálnej mzdy.
4. Každý občan musí dostať maximum zdravotnej starostlivosti vo svojom regióne. Kraje budú porovnateľné z hľadiska rozsahu poskytovaných zdravotníckych služieb. Zariadenia zaradené do minimálnej siete sa stanú povinnými zmluvnými partnermi pre zdravotné poisťovne. Zariadenia s regionálnou alebo nadregionálnou pôsobnosťou zostanú v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu alebo vyšších územných celkov.
5. Minimálna cena každého relevantného výkonu alebo postupu ako mernej jednotky sa stanoví na základe vypracovanej metodiky, ktorej súčasťou bude aj hodnota práce.

SNS:

1.
Áno majú. Odbúrava sa tým čierna ekonomika (úplatky). Pacient má možnosť legálne platiť a lekár či zdravotnícke zariadenie legálne získať peniaze - zavedieme systém a pravidlo. Umožníme zodpovedným pacientom, aby si mohli dať priebežne a transparentne skontrolovať svoj zdravotný stav a sami požiadať o konkrétnu diagnostiku.
2. SNS chce zaviesť adresnú solidaritu, keďže peňazí je málo v systéme. Dosiahne sa to, aby nedoplácali kvôli nezodpovedným pacientom ostatní.
3. Nárok na dobrú a včasnú diagnostiku a správnu liečbu zodpovedajúcu poznatkom doby a adekvátny prístup personálu - štandard.
4. Pri zavedení systému platby za diagnózu jasný a transparentný systém zdravotných tokov z poisťovne s tým, že pacient si môže vybrať lekára a zdravotné zariadenie a peniaze budú sledovať pacienta (nie limity). Prirodzeným spôsobom budú zanikať aj najhoršie zariadenia.
5. Áno, nielen lekári aj sestričky majú nárok, ich práca je náročná, povolanie s celoživotným štúdiom. Dosiahnuť - príde viac zdrojov do zdravotníctva a ďalšie budú efektívne využívané. Dať do zákona minimálne na úrovni siedmich percent HDP - zabezpečí zdravotníctvo.

Slobodné fórum:

1.
Poplatky v tejto podobe zrušíme. Finančné prostriedky, ktoré tým poskytovateľ stratí, získa zvýšením platieb od poisťovne. Poskytovatelia, ktorí nebudú súčasťou minimálnej siete, budú mať možnosť požadovať poplatky za tzv. nadštandardné služby.
2. V minimálnej sieti si pacient bude priplácať iba za lieky, ak si nevyberie liek plne hradený z verejných prostriedkov. U ostatných poskytovateľov bude otvorená možnosť dohody poskytovateľa a pacienta na rôznych formách úhrady zo strany pacienta.
3. Rozhodujúcim bude skutočnosť, pre ktorého poskytovateľa sa pacient rozhodne. U poskytovateľa zaradeného do minimálnej siete bude mať plne hradenú starostlivosť, avšak je potrebné očakávať, že s nižším štandardom z hľadiska prístrojového vybavenia, prostredia, počtu pacientov v čakárni a pod.
4. Je nevyhnutné, aby si štát zachoval vplyv v nemocniciach, ktoré budú tvoriť minimálnu sieť. Existencia ostatných nemocníc bude daná dopytom a ponukou.
5. Nielen lekári, ale všetci zdravotnícki pracovníci. Je potrebné zvýšiť platby štátu za svojich poistencov. Štát ako akcionár má možnosť prostredníctvom výkonu kompetencií akcionára a u ostatných dohodou zabezpečiť, aby takto získané prostriedky išli poskytovateľom, ktorí by ich mali použiť na zvýšenie platov.

Smer-SD:

1. Smer zruší 20- a 50-korunové poplatky u lekára.
2. -
3. Smer chce vrátiť verejnoprávny charakter zdravotným poisťovniam, zákonom ohraničí ich výdavky na výkon vnútornej správy poisťovní. Smer bude presadzovať vytvorenie spoločného fondu zdravotných poisťovní, z ktorého by sa financovali zvlášť náročné výkony - transplantácie, operácie srdca, onkologická liečba. Cieľom je zabezpečiť túto zdravotnej starostlivosť každému.
4. Smer má záujem o reštrukturalizáciu siete zdravotníckych zariadení podľa vopred stanovených akreditačných kritérií, ktorá povedie k optimalizácii siete
5. -

Pozn. red.: Na niektoré otázky politické strany neodpovedali.

menuLevel = 2, menuRoute = dennik/slovensko, menuAlias = slovensko, menuRouteLevel0 = dennik, homepage = false
26. jún 2022 00:42