07.02.2018, 21:42

Pri úmrtí vám pomôžu príspevky

Akú pomoc využiť pri smrti blízkeho a na koho sa obrátiť, keď sa chcete sťažovať na konanie pohrebnej služby? Odborníci z praxe opisujú jednotlivé prípady, ktoré môžu nastať ohľadne úmrtia a pohrebu človeka.

Pri úmrtí vám pomôžu príspevky
Zdroj: Reuters

Odpovedá
Peter Višváder, riaditeľ odboru komunikácie Sociálnej poisťovne

1. Jednorazové
odškodné
Kedy môžem dostať jednorazové odškodnenie pri úmrtí blízkeho?
Nárok na jednorazové odškodnenie majú manžel, manželka a nezaopatrené dieťa poškodeného, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Pri dieťati platí, že nemuselo so zosnulým žiť v spoločnej domácnosti. Prvým predpokladom začatia konania o jednorazové odškodnenie je uplatnenie nároku zo strany
manželky či manžela a nezaopatrených detí poškodeného podaním žiadosti o túto úrazovú dávku pobočke Sociálnej poisťovne. K nej je žiadateľ povinný priložiť doklady preukazujúce oprávnenosť osoby žiadateľa. Ide napríklad o sobášny list, rodný list dieťaťa (detí), doklad preukazujúci, že dieťa je nezaopatrené, keďže sa pripravuje na povolanie štúdiom. Ak dieťa nemá spôsobilosť na právne úkony, podáva žiadosť jeho zákonný zástupca.

2. Povinnosti zamestnávateľa
Aké doklady musí v súvislosti s odškodným predložiť zamestnávateľ?
K rozhodovaniu o nároku na jednorazové odškodnenie je zamestnávateľ povinný predložiť oznámenie poistnej udalosti,
záznam o registrovanom pracovnom úraze, respektíve hlásenie choroby z povolania, úmrtný list, potvrdenie, že úmrtie bolo v príčinnej súvislosti s pracovným úrazom či chorobou z povolania, a správy z vyšetrovania pracovného úrazu (polícia, Inšpektorát práce).

3. Suma odškodnenia
S akou sumou môže rátať manželka a dieťa muža, ktorý zomrel pri pracovnom úraze?
Suma jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky je 730-násobok denného vymeriavacieho základu poškodeného, najviac 54 573,30 eura. Suma jednorazového odškodnenia každého nezaopatreného dieťaťa je polovica sumy jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky poškodeného. Úhrn súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí nesmie presiahnuť podľa platných právnych predpisov v roku 2018 sumu 54 573,30 eura.

4. Náhrada nákladov
Za akých okolností mi vyplatia náhradu nákladov spojených s pohrebom?
Nárok na výplatu náhrady nákladov spojených s pohrebom má ten, kto uhradil náklady spojené s pohrebom po poškodenom, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. K žiadosti musíte priložiť doklady o vynaložených nákladoch a doklady preukazujúce oprávnenosť osoby. Napríklad faktúry a účty za náklady spojené s pohrebom či so zriadením pomníka. Za náklady spojené s pohrebom sa považujú najmä náklady účtované pohrebnou
službou, ktorá poskytla služby spojené so zabezpečovaním pohrebu, náklady na spopolnenie, ak nie sú súčasťou nákladov účtovaných pohrebnou službou, cintorínske poplatky, náklady na zriadenie pomníka
alebo náhrobnej tabule, náklady na úpravu hrobu. Náhrada sa v súčasnosti poskytuje maximálne do sumy 2 729,30 eura.

5. Smútočné ošatenie
Na pohreb som si musel zaobstarať adekvátne oblečenie. Mám nárok na náhradu?
Fyzická osoba, ktorá s poškodeným, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, žila ku dňu jeho smrti v domácnosti, a nezaopatrené dieťa poškodeného majú nárok na náhradu jednej tretiny výdavkov vynaložených na smútočné ošatenie. Najviac je to v sume 99,60 eura pre každú fyzickú osobu a nezaopatrené dieťa. Pri cestovných výdavkoch vynaložených na ich prepravu z miesta trvalého pobytu na miesto pohrebu a späť je náhrada
do celkovej sumy 2 729,30 eura.

6. Viacero príspevkov
Je možné naraz požiadať o príspevok na pohreb, jednorazové odškodnenie, úrazovú rentu a náhrady nákladov spojených s pohrebom v Sociálnej poisťovni?
Príspevok na pohreb je štátna sociálna dávka, treba sa obrátiť na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Sociálna poisťovňa môže poskytnúť dávku z úrazového poistenia – náhradu nákladov spojených s pohrebom, ale len v prípade, že poškodený zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, za podmienok ustanovených
zákonom má tento nárok ten, kto náklady spojené s pohrebom uhradil. Vylučuje sa súbeh úrazovej renty s úrazovým príplatkom. Nárok na úrazovú rentu nemá poškodený zamestnanec tiež v období, počas ktorého má nárok na rehabilitačné a rekvalifikačné dávky. Rekvalifikácia sa neposkytuje, ak je poškodený poberateľ starobného dôchodku.
Nárok na ďalšie úrazové dávky vznikne po splnení podmienok nároku na konkrétnu dávku a na jej výplatu, pričom podmienky sú rôzne podľa druhu dávky. Preto nie je vylúčené (s výnimkou uvedených) súčasné poberanie rôznych druhov úrazových dávok.

7. Podpora pozostalých
Ktorí pozostalí majú nárok na pozostalostnú úrazovú dávku?
Nárok na pozostalostnú úrazovú rentu majú len tí pozostalí, ktorým poškodený, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu, poskytoval alebo bol povinný poskytovať ešte za života výživu určenú súdom. Nárok na pozostalostnú úrazovú rentu nevzniká tej fyzickej osobe, ktorej z dôvodu smrti poškodeného vznikol nárok na jednorazové odškodnenie. Znamená to, že nárok na túto dávku nemôže vzniknúť manželke či manželovi a nezaopatreným deťom, ktorí majú zo zákona o sociálnom poistení prednostne nárok na jednorazové odškodnenie.

8. Nutnosť informovať
Musia pozostalí upovedomiť Sociálnu poisťovňu, keď im umrie blízky?
Pozostalí nemusia informovať Sociálnu poisťovňu o úmrtí svojho blízkeho, nemajú voči S

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.