08.08.2018, 22:10

Notár vie zabrániť súdnym sporom

S osobou notára sa spájajú väčšinou dedičské konania. Notári vám však fundovane poradia a pomôžu aj pri kúpe, ale tiež v iných veciach. Členovia Notárskej komory upozorňujú na situácie, v ktorých sa na nich môžete obrátiť.

Notár vie zabrániť súdnym sporom
Zdroj: Archív HN

Odpovedá Katarína Valová, Prezídium Notárskej komory

1. Notárska úschova
Notári môžu vziať o úschovy aj peniaze. Kedy je to vhodné?
Najrozšírenejším typom notárskej úschovy je úschova peňazí na základe dohody medzi zložiteľom a príjemcom. Najčastejšie býva táto dohoda obsiahnutá v kúpnej zmluve na nehnuteľnosť, kde sú dohodnuté konkrétne podmienky vydania notárskej úschovy, najmä po predložení akých listín má notár vydať peniaze. Spravidla to býva výpis z listu vlastníctva preukazujúci prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy na kupujúceho, na ktorom sú vyznačené len vopred známe ťarchy, prípadne nie sú vyznačené žiadne ťarchy. Samozrejme, v praxi sú tieto podmienky často modifkované a sú závislé od konkrétnych prípadov. Ak v tejto zmluve nie sú dohodnuté podmienky vydania notárskej úschovy, je nevyhnutné, aby bola táto dohoda obsiahnutá v zápisnici o úschove, a teda, aby v tomto prípade zápisnicu o úschove podpísali obe zmluvné strany, nielen zložiteľ.

2. Uloženie peňazí
V čom sú prednosti uloženia peňazí do notárskej úschovy?
Notárska úschova sa považuje za najbezpečnejší spôsob odovzdania kúpnej ceny najmä pri prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam. Peňažné prostriedky má v dispozícii dôveryhodná osoba – notár, ktorá zabezpečí, aby sa peniaze odovzdali tomu, kto ich má na základe stanovených podmienok dostať. Významnou výhodou notárskej úschovy peňazí je aj skutočnosť, že v notárskej úschove sú peniaze chránené zákonom o ochrane vkladov.

3. Prijatie listiny
Môže notár prijať do notárskej úschovy aj nejakú listinu?
Môže. Listina môže mať materiálnu alebo elektronickú podobu, pričom logicky možno vyvodiť, že do notárskej úschovy možno prijať len listinu v materiálnej podobe. Notár môže prijať do úschovy len listiny, ktoré sú právne významné, teda môžu spôsobiť právne následky alebo ich možno použiť na uplatnenie práva. Aby to notár mohol posúdiť, nevyhnutne sa musí oboznámiť s ich obsahom. Nemôže teda vziať do notárskej úschovy listinu v uzavretej obálke bez možnosti otvoriť ju a oboznámiť sa s obsahom listiny. Po prijatí listiny alebo listinného cenného papiera do notárskej úschovy je povinný s nimi nakladať buď podľa príkazu zložiteľa, alebo podľa dohody uzavretej medzi zložiteľom a príjemcom alebo s cieľom splnenia záväzku.

4. Splatenie dlhu
Môže sa uložením nejakej cennosti u notára zabezpečiť aj splatenie dlhu?
Môže, a je to možné už od 1. júla 2016, odkedy sa notárska úschova vzťahuje tiež na hnuteľné veci s cieľom splnenia záväzku, ide o takzvanú solučnú úschovu. Zmysel solučnej úschovy spočíva v tom, že dlžník môže plniť svoj záväzok (dlh) nie priamo veriteľovi, ale notárovi do notárskej úschovy. Ide o „náhradný spôsob“ splnenia záväzku a prichádza do úvahy v prípadoch, keď dlžník nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi z dôvodu, že veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní, alebo keď dlžník má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo keď dlžník veriteľa nepozná.

5. Umorenie dokumentu
Môže notár umoriť listinu? Čo to v praxi znamená?
Umorenie listiny je právny inštitút, ktorý slúži na odstránenie neželaného stavu. Vznikol tým, že listina potrebná na uplatnenie práva sa stratila alebo bola zničená. Takáto listina sa umorí tak, že notár ako súdny komisár ju uznesením vyhlási za umorenú. Uznesenie o umorení listiny je potom náhradou za takúto stratenú alebo zničenú listinu. Inými slovami, uznesenie o umorení listiny umožňuje, aby bolo uplatnené právo, ktoré bolo obsiahnuté v listine, ktorej niet. V konaní o umorenie listiny sa riešia otázky, či bola listina vystavená a s akým obsahom, či došlo k jej strate alebo zničeniu a či navrhovateľ môže z tejto listiny – to znamená na základe toho, čo je na nej napísané – uplatniť právo.


Odpovedá Miriam Imrich Breznoščáková, Vzdelávacia komisia Notárskej komory

6. Prejednanie dedičstva
Je prejednanie dedičstva povinné? Začne sa aj bez toho, aby si to rodina zosnulej osoby želala?
Áno. Prejednanie dedičstva na Slovensku vychádza zo zásady oficiality. Konanie o dedičstve ako osobitné konanie upravené v Civilnom mimosporovom poriadku sa radí k tým, na ktorých má štát taký verejný záujem spočívajúci v ochrane vlastníckych pomerov zosnulého poručiteľa a jeho právnych nástupcov, že z úradnej povinnosti iniciuje jeho začatie. Slovenská republika sa tak radí popri Česku a Maďarsku k tým krajinám, kde štát prostredníctvom súdu začne konanie aj bez iniciatívy príbuzných zosnulého, dedičov.

7. Dodatočné konanie
Sú tiež prípady, keď by dedičia mali sami vyvolať dedičské konanie?
Ak sa s odstupom času zistí, že poručiteľ zanechal ďalší majetok, a ten nebol ešte prejednaný v pôvodnom konaní o dedičstve, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Takéto dodatočné konanie sa už začína na návrh, z ktorého musí byť zrejmé, že navrhovateľ ako dedič žiada o prejednanie dedičstva po poručiteľovi. V odôvodnených prípadoch, najmä na podnet súdu, notára, štátneho orgánu alebo orgánu územnej samosprávy, môže súd o tomto majetku začať konanie aj bez návrhu, čo znamená, že štát tak manifestuje verejný záujem na deklarovaní prechodu práv z mŕtveho na žijúcich dedičov.

8. Prechod majetku
Prečo je nevyhnutné, aby sa dedičstvo prejednalo?
Dedičské konanie je nevyhnutné na preukázanie prechodu práv z mŕtveho na jeho právneho nástupcu. Hoci v našom právnom poriadku platí delačný princíp, teda, že dedičstvo sa nadobúda ku dňu smrti poručiteľa a k tomuto dátumu právni nástupcovia ako legitímni dedičia vstupujú do všetkých práv a povinností svojho právneho predchodcu, na účely preukázania prechodu týchto práv sa potrebujú preukázať relevantným právnym titulom, a tým je uznesenie o dedičstve. Predtým do 30. júna 2016 to bolo osvedčenie o dedičstve. Hoci sa týmto súdnym rozhodnutím vlastnícke a iné vzťahy a práva dedičov nekonštituujú, lebo tie už právne vznikajú dňom smrti, je to práve meritórne uznesenie o dedičstve vydané ako výsledok konania o dedičstve, ktorým sa oficiálne a práv

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.