StoryEditor

Notár vie zabrániť súdnym sporom

08.08.2018, 22:10
S osobou notára sa spájajú väčšinou dedičské konania. Notári vám však fundovane poradia a pomôžu aj pri kúpe, ale tiež v iných veciach. Členovia Notárskej komory upozorňujú na situácie, v ktorých sa na nich môžete obrátiť.

Odpovedá Katarína Valová, Prezídium Notárskej komory

1. Notárska úschova
Notári môžu vziať o úschovy aj peniaze. Kedy je to vhodné?
Najrozšírenejším typom notárskej úschovy je úschova peňazí na základe dohody medzi zložiteľom a príjemcom. Najčastejšie býva táto dohoda obsiahnutá v kúpnej zmluve na nehnuteľnosť, kde sú dohodnuté konkrétne podmienky vydania notárskej úschovy, najmä po predložení akých listín má notár vydať peniaze. Spravidla to býva výpis z listu vlastníctva preukazujúci prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy na kupujúceho, na ktorom sú vyznačené len vopred známe ťarchy, prípadne nie sú vyznačené žiadne ťarchy. Samozrejme, v praxi sú tieto podmienky často modifkované a sú závislé od konkrétnych prípadov. Ak v tejto zmluve nie sú dohodnuté podmienky vydania notárskej úschovy, je nevyhnutné, aby bola táto dohoda obsiahnutá v zápisnici o úschove, a teda, aby v tomto prípade zápisnicu o úschove podpísali obe zmluvné strany, nielen zložiteľ.

2. Uloženie peňazí
V čom sú prednosti uloženia peňazí do notárskej úschovy?
Notárska úschova sa považuje za najbezpečnejší spôsob odovzdania kúpnej ceny najmä pri prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam. Peňažné prostriedky má v dispozícii dôveryhodná osoba – notár, ktorá zabezpečí, aby sa peniaze odovzdali tomu, kto ich má na základe stanovených podmienok dostať. Významnou výhodou notárskej úschovy peňazí je aj skutočnosť, že v notárskej úschove sú peniaze chránené zákonom o ochrane vkladov.

3. Prijatie listiny
Môže notár prijať do notárskej úschovy aj nejakú listinu?
Môže. Listina môže mať materiálnu alebo elektronickú podobu, pričom logicky možno vyvodiť, že do notárskej úschovy možno prijať len listinu v materiálnej podobe. Notár môže prijať do úschovy len listiny, ktoré sú právne významné, teda môžu spôsobiť právne následky alebo ich možno použiť na uplatnenie práva. Aby to notár mohol posúdiť, nevyhnutne sa musí oboznámiť s ich obsahom. Nemôže teda vziať do notárskej úschovy listinu v uzavretej obálke bez možnosti otvoriť ju a oboznámiť sa s obsahom listiny. Po prijatí listiny alebo listinného cenného papiera do notárskej úschovy je povinný s nimi nakladať buď podľa príkazu zložiteľa, alebo podľa dohody uzavretej medzi zložiteľom a príjemcom alebo s cieľom splnenia záväzku.

4. Splatenie dlhu
Môže sa uložením nejakej cennosti u notára zabezpečiť aj splatenie dlhu?
Môže, a je to možné už od 1. júla 2016, odkedy sa notárska úschova vzťahuje tiež na hnuteľné veci s cieľom splnenia záväzku, ide o takzvanú solučnú úschovu. Zmysel solučnej úschovy spočíva v tom, že dlžník môže plniť svoj záväzok (dlh) nie priamo veriteľovi, ale notárovi do notárskej úschovy. Ide o „náhradný spôsob“ splnenia...

Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.
Zostáva vám 85% na dočítanie.
20. máj 2022 13:40