21.02.2019, 00:00

Družstvo o nájomnú zmluvu žiada vás

V nájmoch pozemkov sa aj v tomto roku začali uplatňovať zákonné novinky. Náhradný pozemok môžu získať i osoby, ktoré naň v minulosti nárok nemali. O právach a povinnostiach vlastníkov i o tom, čo musí obsahovať nájomná zmluva, hovoria experti.

Družstvo o nájomnú zmluvu žiada vás
Zdroj: Flickr

Odpovedá Martin Vasiľ, advokát a konateľ advokátskej kancelárie Vasiľ, Šimovič & partners:

1. Platnosť zmluvy
Chcel by som začať farmárčiť a už som si vyhliadol aj pozemok, ktorý je možné obhospodarovať. Ako má vyzerať nájomná zmluva?
V platnej zmluve musí byť určenie, označenie zmluvných strán, čiže zmluva musí obsahovať určenie prenajímateľa a nájomcu. Pri fyzickej osobe musíte uviesť meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia a rodné číslo. Pri právnickej osobe nesmie chýbať obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie. Ďalej musíte uviesť parcelné číslo, výmera a druh pozemku. Ďalšími neodmysliteľnými údajmi sú výška nájomného a jeho splatnosť a aj to, či je zmluva platná na dobu určitú alebo neurčitú. Samozrejme, všetko musí byť dohodnuté písomne.

2. Nájomné a jeho úprava
Je možné platiť za prenajatú pôdu aj každý mesiac, alebo je nutné vyplatiť jej prenájom na dlhšie obdobie?
Pre prenajímateľa má veľký význam úprava nájomného. A to nielen úprava jeho výšky, ale aj určenie splatnosti. Musí byť presne dohodnuté, či sa nájomné platí mesačne, alebo len jednorazovo, napríklad za kalendárny rok. Rovnako je významná aj splatnosť, napríklad, či sa má nájomné platiť dopredu alebo spätne. Vhodné je uviesť aj to, ako má byť nájomné platené. Môže byť totiž hradené bezhotovostne na účet prenajímateľa alebo v hotovosti k rukám prenajímateľa.

3. Zvolené obdobie
S manželom by sme chceli rozšíriť naše podnikanie v poľnohospodárstve, a preto by sme si chceli prenajať ďalšiu pôdu. Na aký čas by sme mali dohodnúť nájom?
Jedným z najpodstatnejších bodov zmluvy pre prenajímateľa poľnohospodárskej pôdy je dĺžka prenájmu. Je len na vás, aký čas chcete na pozemku farmárčiť. Obyčajne sa však preferuje prenájom na dobu určitú s trvaním minimálne desať rokov.


4. Ukončenie biznisu
Mám v prenájme poľnohospodársku pôdu. Momentálne však už chcem svoje podnikanie na nej ukončiť. Môžem ju prenajať ďalšiemu záujemcovi?
Nájomca by mal brať na zreteľ to, či je na základe zmluvy o nájme oprávnený dať prenajatý pozemok do ďalšieho podnájmu, či je povinný uhrádzať daň z nehnuteľnosti a či musí znášať náklady pri bežnom užívaní prenajatého pozemku, ktoré sú spojené s jeho udržiavaním. Rovnako je dôležité, či má právo brať z predmetu nájmu plody aj úžitky a či má na pozemku právo poľovať alebo rybárčiť.

5. Mimoriadne okolnosti
Pozemok, na ktorom podnikám ako samostatne zárobkovo činná osoba, sa nachádza v oblasti s častými zrážkami. Budem musieť platiť nájomné aj vtedy, ak by pôdu zaplavili silné dažde?
Nájomca nemusí platiť za prenajatú pôdu, ak mu vznikli mimoriadne okolnosti, ktoré sám nespôsobil a nemožno ani predpokladať, že by ich mohol odvrátiť alebo že by ich následky mohol prekonať. V dôsledku toho totiž nemôže prenajatý pozemok využívať na poľnohospodárske účely a nemôže ani dosiahnuť z pozemku žiadny výnos. Znamená to, že ak vám teda napríklad klesli úžitky pod polovicu bežného výnosu, máte právo na primeranú zľavu z nájomného.

6. Cena agrovýrobkov
Už v minulosti som mal ako podnikateľ, ktorý pestuje jahody, problém s konkurenčnými cenami. Obávam sa, že ak sa nič nezmení, nebudem mať ani na nájomné. Existuje pre mňa nejaké riešenie na preklenutie nepriaznivej situácie?
Podnikateľ ako nájomca má právo žiadať pomernú úpravu nájomného v zákonom stanovených prípadoch. Ide o situácie, ak priemerné ceny poľnohospodárskych výrobkov, ktoré sú predmetom regulácie trhu s poľnohospodárskymi výrobkami, v priebehu troch za sebou nasledujúcich rokoch klesli o viac ako 20 percent. Nájomca tak na základe toho, že nedosiahol potrebný výnos, môže žiadať o odpustenie alebo zľavu z nájomného, keďže nedosiahol potrebný výnos.

7. Kataster nehnuteľností
Čo presne môžeme rozumieť pod pojmom poľnohospodárska pôda?
Pôda na poľnohospodárske účely je taký pozemok alebo jeho časť, ktorý je poľnohospodárskou pôdou, teda ornou pôdou, chmeľnicou, vinicou, ovocným sadom, záhradou alebo trávnym porastom. Ďalej môže byť evidovaný v katastri nehnuteľností v registri C ako zastavaná plocha a nádvorie, ktorá slúži na poľnohospodárske účely alebo je zastavaný stavbou, ktorá slúži na poľnohospodárske účely. A v neposlednom rade to môže byť aj iný pozemok prenechaný na poľnohospodárske účely.

8. Žiadosť o zmluvu
Na mojom pozemku, ktorý pre zlú polohu nevyužívam, chce hospodáriť tunajšie družstvo. Mám si zabezpečiť nájomnú zmluvu?
O uzatvorenie nájomnej zmluvy sa v zásade nemusí žiadať a poľnohospodársky

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.