27.04.2017, 00:00

Pri sceľovaní o svoju pôdu neprídete

Obava, že pri sceľovaní pozemkov môžu vlastníci o ne prísť, sa podľa advokáta Dušana Tomka z DT Legal nepotvrdzuje. Naopak, zlučovanie parciel do funkčných celkov zlepšuje ich využitie. Aby sa pri sceľovaní predišlo nedorozumeniam, Tomka majiteľom odporúča, aby pri sceľovaní preberali úradné zásielky, pozorne ich čítali a sledovali oznámenia na úradných tabuliach.

Pri sceľovaní o svoju pôdu neprídete
Zdroj: Dreamstime

Odpovedá: Jarmila Koubeková z advokátskej kancelárie HMG Legal

1.
Zmeny v zákone

V parlamente prešiel prvým čítaním zákon o pozemkových úpravách. Čo rieši prioritne?

Novela upravuje spôsob usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom nachádzajúcich sa pod osídleniami marginalizovaných skupín obyvateľstva. Napríklad rómskych komunít, ako aj k pozemkom, na ktorých boli zriadené stavby poľnohospodárskych podnikov do 24. júna 1991 v hospodárskych dvoroch.

2.
Spôsob vyrovnania

Ako majitelia pozemkov pod rómskymi osídleniami dosiahnu vyrovnanie? Dostanú pôdu za pôdu?

V prípade pozemkov pod osídlením dáva zákon vlastníkom a majiteľom spoluvlastníckych podielov možnosť rozhodnúť sa pre vyrovnanie v nových pozemkoch, v pozemkoch pod osídlením alebo v peniazoch. Pokiaľ si vlastník vyberie nové pozemky alebo peniaze, jeho pôvodný pozemok pod osídlením, prípadne jeho spoluvlastnícky podiel k pôvodnému pozemku prejde do vlastníctva obce, obec nesmie tento pozemok scudziť ani zaťažiť, s výnimkou prevodu pozemku do vlastníctva obyvateľa obydlia.

3.
Parametre náhrady

Akými pozemkami sa môže poskytnúť náhrada za pôvodné? Musí byť ich plocha rovnaká?

Vyrovnanie sa poskytuje pôdou, ktorá má byť svojím druhom, výmerou, bonitou, polohou a hospodárskym stavom primeraná pôvodnej, pričom sa prihliada na výhody získané pozemkovými úpravami. Nové pozemky sú primerané, ak rozdiel hodnoty pôvodných a nových nepresahuje 10 percent hodnoty pôvodných pozemkov vrátane pozemkov alebo ich časti potrebných na spoločné zariadenia a ak rozdiel výmery nepresahuje päť percent výmery po odpočítaní podielu pozemkov alebo ich časti potrebných na spoločné zariadenia.

4.
Dodržanie parametrov

Musia byť kritériá na nové pozemky, ktoré vlastník dostane za pôvodné, vždy dodržané?

Ak s tým vlastník súhlasí, stanovené kritériá primeranosti pozemkov nemusia byť pri vyrovnaní dodržané. Pri výbere nových okresný úrad prihliada na viaceré okolnosti. Napríklad na prevádzkovo-ekonomické pomery všetkých účastníkov pozemkových úprav a na okolnosti, ktoré ovplyvňujú využívanie, zhodnocovanie a výnos z pozemkov, najmä na prírodné podmienky, vhodnú organizáciu pôdneho fondu jednotlivých poľnohospodárskych a lesných podnikov a hospodárskych subjektov. Úrad dbá aj na pomer jednotlivých druhov pozemkov, na ich vlastnosti a bonitu, ako aj na záujmy ochrany životného prostredia.

5.
Obsah projektu

Čo má obsahovať projekt sceľovania pôdy?

Predovšetkým návrh nového usporiadania pozemkov v obvode pozemkových úprav. Obsahuje geodetické a popisné údaje v členení na: a) zásady na umiestnenie nových pozemkov, b) plány verejných zariadení a opatrení, ktoré slúžia obyvateľom obce riešeného územia, c) plány spoločných zariadení a opatrení, ako sú napríklad cesty na sprístupnenie pozemkov a d) rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu, ktorý sa zostavuje podľa registra pôvodného stavu.

6.
Podmienky schválenia

Aké sú podmienky schválenia rozdeľovacieho plánu? Stačí súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov?

Podmienkou schválenia plánu je súhlas účastníkov pozemkových úprav, ktorí vlastnia najmenej dve tretiny výmery pozemkov, na ktorých je povolené sceľovanie. Účastníci pozemkových úprav a ich združenie môžu proti plánu a výpisu z neho podať okresnému úradu námietky do 30 dní od ich zverejnenia alebo doručenia. Po rozhodnutí o námietkach úrad rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu pozemkových úprav schváli a oz

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.