StoryEditor

DPH v tomto roku -- odpovede na najčastejšie otázky

27.02.2005, 23:00

Kontrola DPH v roku 2005

Kto je oprávnený kontrolovať DPH od roku 2005 -- aj colnica alebo len daňové úrady? Čo môže pri kontrole DPH správca dane aplikovať najmä -- ktorý zákon a ktorý paragraf?
-- Od 1. mája 2004 zmenou legislatívy a vstupom SR do EÚ došlo k prechodu kompetencie správcu dane v oblasti DPH a spotrebných daní. Hoci do 30. apríla 2004 sa správa DPH delila čiastočne medzi Daňovú správu SR a Colnú správu SR, od 1. mája minulého roku platí, že kontrolu dane z pridanej hodnoty zabezpečuje priamo len Daňová správa SR. Bližšie k meritu veci je vhodné preštudovať ustanovenia § 15, zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a zmien, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a zmien (najmä novely z. č. 350/2004 Z. z. a z. č. 651/2004 Z. z.).
Zhrnutie:
Od 1. januára 2005 sa čiastočne upravili podmienky DPH oproti stavu v roku 2004, čo je vhodné naštudovať najmä v ustanovení zákona č. 651/2004 Z. z. Súčasne je vhodné evidovať, že od 1. mája 2004 sa Slovensko stalo členskou krajinou Európskej únie, čo zmenilo aj režim získavania kontrainformácií nutných pre výkon daňovej kontroly. Teraz sa tieto informácie z materských krajín daňových subjektov -- účastníkov obchodných transakcií aj s odpočtami DPH realizujú na báze internacionálneho systému VIES (informačný systém medzi krajinami EÚ určený na výmenu informácií aj na správu a kontrolu DPH).

Najväčšie zmeny v DPH od roku 2005

Ktoré sú najmarkantnejšie zmeny v DPH od začiatku roku 2005 oproti minulému roku? Zmenilo sa tlačivo na podávanie priznania DPH?

-- Najnovšie zmeny -- sú obsiahnuté v aktuálnych číslach poradenských časopisov, čiastočne aj v Poradcovi. Ďalej je možné k tomu zhrnutie preštudovať napríklad v Hospodárskych novinách zo 17. februára tohto roka na 10. a 11. strane alebo v periodiku Daňový tip-špeciál z 9. februára 2005 (Verlag Dashofer).
Rozhodujúcimi normami zmien sú dve novely zákona o dani z pridanej hodnoty, t. j. zákon č. 350/2004 Z. z. a zákon č. 651/2004 Z. z., pričom tú druhú normu odporúčam prečítať k jadru otázky viac.
Čo sa týka tlačiva na podávanie priznania DPH, podnikateľ by si mal všímať:
-- zmenené tlačivo na podávanie DPH od r. 2005 (nový vzor daňového priznania),
-- zavedenie inštitútu daňového zástupcu (§ 69a),
-- zmeny v oblasti registrácie a zrušenia registrácie,
-- nadobudnutie tovaru z iného členského štátu v osobitných prípadoch zjednodušené (pozri najmä § 11a zákona o DPH),
-- rozšírenie registra činností, ktoré sa nepovažujú z hľadiska DPH za dodanie služby (emisia cenného papiera emitentom, postúpenie pohľadávky, dosiahnutie úrokov z BÚ),
-- rozlíšenie skladov (zahraničná osoba môže mať v SR viac "daňových"skladov -- v každom však môže mať tovar len pre jedného odberateľa, pre zásielky prijaté po 1. 1. 2005 daň z nadobudnutia platí odberateľ -- k tomu povinnosť zahraničnej osoby zrušiť registráciu k 31. 12. 2004 a zmeniť registráciu...),
-- zmena vzniku daňovej povinnosti k DPH, ak dodávateľom služby je zahraničná osoba, zmena sa týka aj čiastkových a opakovaných dodávok,
-- zmiernenie tvrdosti zákona pri základe dane už odpisovaného majetku, prepočet cudzej meny podľa colných predpisov, oslobodenie poisťovacích služieb od dane atď.
Zhrnutie:
Daň z pridanej hodnoty je v súčasnom systéme daní v SR stále najkomplikovanejšia, preto odporúčam dôsledne preštudovať už spomenuté právne normy -- zákon č. 651/2004 Z. z. a zákon č. 350/2004 Z. z., k zmenám medzi rokmi 2004 a 2005 v oblasti DPH. Okrem toho odporúčam využiť čo najviac praktických príkladov a prípadových štúdií predstavených v odbornej literatúre (napríklad komentáre od Ing. Jablonkovej z MF SR alebo Ing. Minárskeho z SDKP).

Nový vzor tlačiva o DPH -- kde ho hľadať?

Od roku 2005 vraj platí nový vzor tlačiva k priznaniu dani z pridanej hodnoty. Kde ho hľadať, aby sme mohli odkontrolovať formuláre, ktoré sme získali a daňový úrad nám nevytkol chybu a nespochybnil platnosť priznania?

-- Dokument vydalo Ministerstvo financií SR -- Opatrením č. MF/10880/2004-73 z 15. decembra 2004 v nadväznosti na zmenu zákona o DPH od 1. januára. 2005. Opatrenie i nový vzor priznania k DPH platné od roku 2005 boli publikované v periodiku Finančný spravodajca č.14/2004.
Zhrnutie:
V novom tlačive daňového priznania o DPH od roku 2005 nie sú zásadné rozdiely oproti tlačivu platnému na rok 2004 platnému na obdobie 5/2004 -- 12/2004. Doplnené boli len niektoré údaje v súvislosti s účinnosťou novely zákona o DPH -- t. j. danej zákonom č. 651/2004 Z. z. Všetko potrebné k otázke nájdete vo Finančnom spravodajcovi MF SR číslo 14/2004.

Zdaňovanie DPH pri zníženej cene v roku 2005

Problémom v roku 2004 po vstupe SR do EÚ -- ktorý sa pri dani z pridanej hodnoty v našej firme javil ako zložitý aj z hľadiska nevedomosti daňového úradu -- bola otázka možného zníženia ceny, napríklad pri bonuse alebo skonte. Ako je tento fakt riešený od roku 2005 pre správne zdaňovanie DPH?

-- Predpokladám, že narážate na problém a máte na mysli otázku možnej opravy základu dane, ktorú doriešila práve novela zákona o DPH (k tomu pozri znovu všetky tri normy -- z. č. 222/2004 Z. z., z. č. 350/2004 a z. č. 651/2004 Z. z.).
Novela od roku 2005 opäť umožňuje jasné zdaňovanie DPH aj v prípade rôznych modifikácií ceny. Umožňuje totiž vystavovanie dokladov pri dodatočných zníženiach ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti bez dane z pridanej hodnoty za určitej podmienky. Tou podmienkou je, že zmluvné strany sa na takomto postupe dohodli (t. j. kvalita zmluvy oboch partnerov) a že odberateľom je platiteľ dane. To znamená, že týmto je dostatočne riešený problém bonusov, skont a iných cenových úprav.
Zhrnutie:
K uvedenému problému nie je potrebné podľa zákonodarcu osobitne prejudikovať problém aj do tzv. prechodných ustanovení, preto novelizovaný zákon platí na všetky doklady, vystavené po 1. januári 2005, ak sú jasne a zreteľne zakotvené v zmluve (písomnej dohode).

menuLevel = 2, menuRoute = finweb/ekonomika, menuAlias = ekonomika, menuRouteLevel0 = finweb, homepage = false
14. august 2022 18:42