StoryEditor

Vývoj hospodárenia štátu za 11 mesiacov

03.12.2001, 23:00

Hospodárenie vlády SR za jedenásť mesiacov 2001 sa skončilo deficitom 29,796 mld. Sk. HN o tom informoval hovorca ministerky financií Peter Papanek. Schodok z bežného rozpočtového hospodárenia štátneho rozpočtu je 21,749 mld. Sk. Zvyšok deficitu (8,048 mld. Sk) spôsobili výdavky štátu na náklady spojené s reštrukturalizáciou bánk podľa § 12 zákona o štátnom rozpočte.
Celoročná výška schodku štátneho rozpočtu je plánovaná na 37,2 mld. Sk, skutočný schodok za obdobie január až november 2001 dosiahol 80,1 % predpokladanej celoročnej hodnoty.
Príjmy štátu sa plnili na 102,6 % (185,216 mld. Sk), výdavky na 98,7 % (215,012 mld. Sk) celoročne očakávaných hodnôt.

Plnenie štátneho rozpočtu v roku 2001 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.v mil. Sk

Skutoč. k 30. 11.
Skutoč. k 30. 11.
Rozdiel
Index
Schvál. rozp.
% plnenia
Ukazovateľ
2000
2001
2 - 1
2 : 1
2001
2 : 5

1
2
3
4
5
6
Príjmy ŠR spolu
194 144,3
185 216,2
-8 928,1
95,40130717
180 569,7
102,5732446
Daňové príjmy
158 445,4
150 893,8
-7 551,6
95,23394179
158 087
95,44984724
- z toho:


DPH
63 323,2
67 745,1
4 421,9
106,9830647
64 950
104,3034642
spotr. dane
26 186,8
26 125,1
-61,7
99,76438511
28 750
90,86991304
daň z príjmov PO
24 252,7
18 888,8
-5 363,9
77,88328722
18 602
101,5417697
daň z príjmov FO
22 100,1
24 172,5
2 072,4
109,3773331
27 600
87,58152174
daň z príjm. z kap. výnosov
8 759,7
8 639,2
-120,5
98,62438211
12 500
69,1136
clo
3 330,2
3 215,6
-114,6
96,55876524
3 900
82,45128205
dovozná prirážka
8 695,5
283,1
-8412,4
x
0
x
nedaňové príjmy
35 698,9
34 322,4
-1 376,5
96,1441389
22 482,7
152,6613796Výdavky ŠR spolu
206 741,5
215 012,7
8 271,2
104,0007449
217 764,6
98,73629598
- z toho:


bežné výdavky
189 388,9
195 439,8
6 050,9
103,1949602
202 338,1
96,59070635
kapitálové výdavky
17 352,6
19 572,9
2 220,3
112,7952007
15 426,5
126,8784235
schodok/prebytok ŠR
-12 597,2
-29 796,5
-17 199,3
x
-37 194,9
80,10910098

Skutočnosť
Skutočnosť


k 30. 11. 2000
k 30. 11. 2001
Rozpočet 2001
Príjmy
194 144,3
185 216,2
180 569,7
Daň. príjmy
158 445,4
150 893,8
158 087,0
DPH
63 323,2
67 745,1
64 950,0
Spotr. dane
26 186,8
26 125,1
28 750,0
Daň PO
24 252,7
18 888,8
18 602,0
Daň FO
22 100,1
24 172,5
27 600,0
Kap. výnosy
8 759,7
8 639,2
12 500,0
Clo
3 330,2
3 215,6
3 900,0
Dovoz. prirážka
8 695,5
283,1
0
Nedaň. príjmy
35 698,9
34 322,4
22 482,7
Výdavky
206 741,5
215 012,7
217 764,6
Bežné
189 388,9
195 439,8
202 338,1
Kapitálové
17 352,6
19 572,9
15 426,5
Schodok/prebytok ŠR
-12 597,2
-29 796,5
-37 194,9

23. máj 2022 13:29