Eduard HegerTASR
StoryEditor

Unikol plán obnovy za miliardy. Štát chystá čiastočné dôchodky aj daňovú reformu

28.01.2021, 17:06
Autor:
redred
Reformný balík stojí na piatich základných oblastiach.

Na verejnosť unikla nová verzia plánu obnovy. Ten predstavuje reformy s podporou miliárd eur zo zdrojov Európskej únie. 

„Nemám problém so zverejnením plánu obnovy. Ide o Slovensko a jeho konečnú podobu sme plánovali zverejniť od prvého dňa jeho tvorby. Tu môžem iba podotknúť, že verzia, ktorá sa dnes dostala na verejnosť, je len pracovná a od zaslania do Bruselu už prešla niekoľkými zmenami. Diskusia sa výrazne posunula,“ komentoval zverejnenie plánu obnovy minister financií Eduard Heger.

Podľa jeho slov plán obnovy je v dnešnej podobe prepracovanejší, detailnejší a zahŕňa nové oblasti, ktoré v dnes zverejnenej verzii nie sú. 

Faktom však ostáva, že reformný balík stojí na piatich základných oblastiach: zelená ekonomika, vzdelávanie, veda, výskum a inovácie, zdravie a efektívna verejná správa a digitalizácia.

Prinášame vám prehľad zmien podľa uniknutého dokumente:

Vzdelávanie

K lepším vzdelávacím výsledkom prispeje reforma obsahu vzdelávania, učebnicovej politiky a prípravy učiteľov. Na tieto reformy budú nadväzovať investície do nových učebníc a nového modelu kurikulárneho manažmentu.

Odstrániť investičný dlh v digitálnom vybavení škôl pomôžu na školách digitálni koordinátori, ktorí budú poskytovať učiteľom podporu pri zavádzaní nových technológií do výučby s cieľom zvýšiť digitálne zručnosti žiakov. Investície do kapacít materských škôl a odstraňovania bariér zabezpečia univerzálnu dostupnosť predprimárneho vzdelávania, ktoré je kľúčové pre začleňovanie znevýhodnených detí vo vzdelávacom procese.

Na tieto investície bude nadväzovať reforma v oblasti inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch, ktorá deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zabezpečí adekvátnu podporu a vytvorí podmienky pre ich plnohodnotné začlenenie do spoločnosti a na trh práce.

Komplexná reforma riadenia, financovania a hodnotenia vysokých škôl pozdvihne kvalitu vysokých škôl, ktoré umožnia viac stimulovať najtalentovanejší ľudský kapitál a potenciál ekonomiky. Strategický prístup k celoživotnému vzdelávaniu a nové nástroje podpory umožnia ľuďom flexibilnejšie reagovať na potrebu doplnenia zručností, najmä digitálnych.

Veda, výskum a inovácie

K väčšej účinnosti investícií do vedy, výskumu a inovácií prispeje zásadná reforma riadenia a hodnotenia podporných nástrojov vrátane podpory digitálnej ekonomiky.

Nové formy spolupráce súkromného a verejného sektora prinesie reforma organizácie a financovania výskumných inštitúcií, najmä Slovenskej akadémie vied. Reforma migračnej politiky a podporné nástroje na jednoduchšiu integráciu výrazne zvýšia kvalitu ľudského kapitálu.

Investície do súťažného verejného financovania vedy, výskumu a inovácií, do vtiahnutia súkromných investícií a do digitalizácie ekonomiky podporia orientáciu ekonomiky na výskumno-vývojové aktivity a zvýšia jej konkurencieschopnosť. Investície do najtalentovanejších študentov, do expertov a do vyššej mobility výskumno-vývojových pracovníkov podporia ľudské kapacity schopné transformáciu slovenskej ekonomiky realizovať.

Zelená ekonomika

K zníženiu emisií prispejú reformy ako napríklad ukončenie podpory spaľovania hnedého uhlia v elektrárni Nováky a reforma regulácie trhu s elektrinou s cieľom zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie v elektrickom mixe Slovenska.

Na reformy budú nadväzovať investície do podpory obnoviteľných zdrojov energie, hĺbkových renovácií budov, dekarbonizácie priemyslu a infraštruktúry pre vozidlá na alternatívny pohon. Investície do zelenej obnovy budov budú okrem zvyšovania energetickej efektívnosti prispievať ku kvalite ovzdušia znížením koncentrácie prachových častíc. Súvisiaca reforma zosúladenia podporných mechanizmov do jednotného komplexného nástroja zjednoduší proces získania podpory.

Zdravie

Plán obnovy a odolnosti kombinuje investície a reformy zamerané na inovatívny prístup k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti ako aj výrazné zvýšenie kvality a dostupnosti. K zefektívneniu využívaných zdrojov a nemocničných kapacít prispeje nová mapa ústavnej zdravotnej starostlivosti a definícia nových typov nemocníc. Na reformu priamo nadväzujú investície do výstavby, rekonštrukcie, vybavenia a digitalizácie nemocníc vrátane telemedicíny.

Nová sieť nemocníc upraví aj mapu záchrannej zdravotnej služby, čo si vyžiada investície do infraštruktúry a vybavenia. Dostupnejšia záchranná služba zlepší prognózu pacientov a zníži záťaž na nemocnice.

Opatrenia v dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti a starostlivosti o duševné zdravie vytvoria dostatočné kapacity na doliečenie a komunitné riešenia, čím predídu drahým „sociálnym“ a opakovaným hospitalizáciám.

Zavedenie komunitných psychosociálnych centier pre chronických pacientov pomôže predchádzať ich umiestňovaniu v pobytových zariadeniach sociálnych služieb. Kombinácia uvedených opatrení zvýši dopyt po kvalifikovaných pracovníkoch a zlepší podmienky najmä v nemocniciach a zariadeniach sociálnych služieb, čo prispeje k riešeniu nedostatku personálu v slovenskom zdravotníctve.

Verejná správa a digitalizácia

Plán obnovy obsahuje reformy a investície, ktoré pomáhajú zefektívňovať procesy vo verejnej správe a zvyšujú kvalitu verejných služieb pre občanov a firmy. Opatrenia na zníženie regulačnej záťaže, zjednodušenie procesov vo verejnom obstarávaní a v získavaní stavebných povolení podporia kvalitu podnikateľského prostredia. Reforma súdnej mapy podporí špecializáciu sudcov, čo skvalitní a zrýchli súdne rozhodnutia, zvýši dôveryhodnosť v súdny systém a posilní právnu istotu pre občanov aj podnikateľov.

Reforma NAKA a polície zefektívni odhaľovanie finančnej kriminality spojenej s korupciou. Reforma integrovaného záchranného systému posilní odolnosť krajiny v krízových situáciách akou je aktuálna pandémia COVID-19. Rozvoj digitálnych služieb, ktorý umožní zvýšiť podiel elektronických podaní na diaľku, bez nutnosti cestovania, a preferencia energeticky efektívnych technológií prispejú k naplneniu zelených cieľov. Podpora v oblasti konektivity a kybernetickej bezpečnosti vytvorí predpoklady na rozvoj digitalizácie v celej spoločnosti a umožní plnenie digitálnych cieľov naprieč celým reformným plánom.

Nevyhnutným predpokladom pozitívneho efektu investícií, reforiem a opatrení spojených s Plánom obnovy a odolnosti sú podľa rezortu financií zdravé verejné financie. Dlhodobú udržateľnosť hospodárenia štátu a ostatných zložiek verejnej správy podporí viacero veľkých reforiem zameraných na podporu ekonomického rastu, riešenia vplyvu demografického vývoja, vyššiu ekonomickú efektívnosť a spoločenský prínos verejných výdavkov.

Dôchodková reforma

Vzhľadom na rýchle starnutie populácie a nezodpovedné zmeny v dôchodkovom systéme prijaté v rokoch 2019 a 2020 je komplexná reforma nevyhnutná pre zásadnejšie zlepšenie dlhodobej udržateľnosti dôchodkového systému.

V štátnom dôchodkovom pilieri dôjde k naviazaniu dôchodkového veku na rast strednej dĺžky života, úpravám na elimináciu špekulácii, spomaleniu valorizácie pri získavaní nároku na minimálny dôchodok a zavedeniu čiastočných dôchodkov, ktoré zjemnia dopady zvyšovania dôchodkového veku pre tých, ktorí už nie sú schopní plnohodnotne pracovať. Reforma v II. pilieri sa zameria na zavedenie predvolenej sporiacej stratégie, transparentného porovnávania výkonnosti fondov voči zahraničiu, reformu výplatnej fázy sporenia na zabezpečenie adekvátneho dôchodku vo vyššom veku a automatický vstup. Súčasne sa prehodnotia poplatkové politiky v súkromných dôchodkových účtoch a zavedú sa opatrenia na zvýšenie transparentnosti a informovanosti o dôchodkových nárokoch.

Daňová reforma

S cieľom zabezpečiť udržateľný dlhodobý ekonomický rast a reagovať na environmentálne, klimatické a digitálne záväzky dôjde k zásadnej reforme daňového mixu. Jej cieľom je konkurencieschopný daňový systém, ktorý menej zaťažuje ekonomickú aktivitu, pomôže financovať potrebné investície a reformy a súčasne zvýši potenciál ekonomického rastu Slovenska. Zmeny v daniach sú orientované na zvýšenie motivácie pracovať a zamestnávať, väčšiu férovosť v zdanení (daňová neutralita) a zvýšenie investičnej atraktivity. Daňové zaťaženie práce daňovníka s priemernou mzdou klesne o 3 p. b. do roku 2022, podiel majetkových daní na HDP sa strojnásobí do roku 2024, rozšíri sa zelený základ v zdanení, trend rastúcej úspešnosti výberu DPH bude naďalej pokračovať a výsledkom bude aj jednoduchšie, efektívnejšie, zrozumiteľnejšie a rovnomernejšie rozloženie zdanenia príjmov.

Reforma rozpočtovej zodpovednosti

Slovensku sa v jeho dvadsaťročnej histórii nepodarilo dosiahnuť vyrovnané hospodárenie verejných financií. Nevyužitý potenciál pozitívneho hospodárskeho vývoja v rokoch 2014 až 2019 bol okrem iného najmä dôsledkom málo záväzného strednodobého rozpočtového rámca. Fiškálnu disciplínu posilní zavedenie viacročných výdavkových stropov a fungujúceho strednodobého rozpočtovania. Reforma programového rozpočtovania pretaví princípy hodnoty za peniaze do rozpočtu a prinesie úžitok v podobe vyššej transparentnosti pri jeho riadení a vyhodnocovaní. Revízii bude po novom podliehať väčšina verejných výdavkov. Za účelom efektívneho hospodárenia a nakladania s verejným majetkom sa zavedie meranie čistého bohatstva, kvantitatívna stratégia riadenia štátneho dlhu a implementujú sa nové procesy a dodatočné mechanizmy na vyhodnocovanie fiškálnych rizík.

Efektívnejšie riadenie verejných financií

Ekonomická hodnota verejných investičných projektov v porovnaní so zahraničím zaostáva v dôsledku chýbajúcej priorizácie projektov, ktorá by eliminovala neefektívne rozhodovanie postavené na arbitrárnych predpokladoch. Zvýšiť pridanú hodnotu každého investovaného eura pomôže zásobník prioritných investičných projektov verejnej správy, dobudovanie analytických jednotiek zodpovedných za analyticky podložené investičné plány priorít ministerstiev a zjednodušenie prípravy projektov.

01 - Modified: 2022-12-05 23:00:00 - Feat.: - Title: Zostali na Slovensku, no štipendium im nevyplatili. Cítime sa oklamaní, hovoria študenti 02 - Modified: 2022-12-01 09:01:51 - Feat.: - Title: Lengvarského rezort vyhlásil výzvy z plánu obnovy na duševné zdravie takmer za 28 miliónov eur 03 - Modified: 2022-11-28 23:00:00 - Feat.: - Title: Semafor plánu obnovy ukazuje červenú a oranžovú. Stovky miliónov eur pre školy sú v ohrození 04 - Modified: 2022-11-25 10:28:19 - Feat.: - Title: HN24: Heger 05 - Modified: 2022-11-23 13:43:10 - Feat.: - Title: Súkromné nemocnice môžu z plánu obnovy získať maximálne 150 miliónov eur, tvrdí Lengvarského rezort
menuLevel = 2, menuRoute = finweb/ekonomika, menuAlias = ekonomika, menuRouteLevel0 = finweb, homepage = false
06. december 2022 08:55