StoryEditor

Slohová práca o dividendovej politike štátu

02.07.2002, 00:00
Medzi rizikami v naplnení príjmov štátneho rozpočtu na tento rok považovalo Ministerstvo financií SR za ohrozený výnos z dividend podnikov, v ktorých si štát ešte ponecháva určitý podiel. V štátnom rozpočte sa totiž predpokladá z nich výnos 2,8 mld. Sk. Podľa aprílových predstáv MF SR by zástupcovia vlády mali presadzovať výplatu čo najvyšších dividend z akcií Slovenských telekomunikácií, Transpetrolu a distribučných podnikov v objeme najmenej 0,8 mld. Sk. Dividendy z podnikov, v ktorých má štát účasť, by mali smerovať prostredníctvom FNM SR do štátnych finančných aktív.

Minulý týždeň vzala vláda na vedomie informáciu ministra hospodárstva Ľubomíra Haracha o dividendovej politike štátu. Keďže táto úloha vyplývala z uznesenia vlády k Návrhu východísk štátneho rozpočtu, prekvapuje, že vláda prijala a vzala na vedomie informáciu, ktorá je skôr slohovým cvičením ako podkladom pre výhľady rozpočtu.

Zisk pred zdanením niektorých a. s. s účasťou štátu v (mil. Sk)
Uvádza sa v nej, že zo zisku akciových spoločností Slovenské elektrárne, Slovenský plynárenský priemysel, Transpetrol, Západoslovenská energetika, Stredoslovenská energetika a Východoslovenská energetika, v ktorých má štát svoje majetkové podiely, má ako akcionár nárok aj na dividendy. O rozdelení disponibilného zisku rozhodujú valné zhromaždenia. Hoci štát (FNM SR) vlastní v týchto spoločnostiach aj 51 % akcií a zahraničný investor 49 %, v transakčných dokumentoch prijatých pri zmenách vlastníckych vzťahov a v stanovách týchto spoločností niektoré strategické otázky možno rozhodnúť len so súhlasom štátu i investora - patrí medzi ne aj rozhodovanie o použití disponibilného zisku. Vláda teda má iba možnosť spolurozhodovania o použití disponibilného zisku na vyplatenie dividend alebo na rozvoj (napr. investície) či tvorbu rezerv a iných ako povinných fondov. Zástupcovia štátu v orgánoch spoločností sú povinní dohliadať, aby si neefektívnymi operáciami neznižovali zisk a dbať o maximalizáciu úžitkov pre štát vo forme dividend, t. j. o dosahovanie čo najvyššej výšky dividend pri zohľadnení potrieb rozvoja spoločnosti a jej podnikateľských zámerov. Podkladom na formulovanie dividendovej politiky by mali byť podnikateľské a obchodné plány spoločností, priebežne aktualizované a schvaľované orgánmi spoločnosti.

Vlani v októbri si vláda SR pri prerokúvaní podobnej informácie zameranej na štát ako vlastníka akcií obchodnej spoločnosti Slovenské telekomunikácie (ST), a. s., prečítala doslovne rovnakú slohovú úlohu. Navyše sa v nej však hovorí, že v ST vlastní po priamom predaji časti majetkovej účasti štátu spoločnosti Deutsche Telekom AG teraz 34 % akcií Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a 15 % akcií FNM SR. Konštatovala, že jedným zo záväzkov Deutsche Telekom je investícia najmenej 1 mld. eur do roku 2003 do rozvoja svojich hlavných aktivít. Preto vláda súhlasila, že ST nenavrhujú vyplácanie dividend v súlade s odporúčaním a skúsenosťami Deutsche Telekom AG ako strategického investora. Tým zdôvodnila, prečo aktívnu dividendovú politiku nezahŕňa ani Podnikateľský a obchodný plán ST ani na roky 2002 až 2004 a vytvorený zisk spoločnosti sa použije na investičnú výstavbu a projekty na rozširovanie podnikania, teda na plnenie záväzku, ktorý prijala Deutsche Telekom. Ministerstvo ako minoritný akcionár nemalo výhrady voči pasívnej dividendovej politike a reinvestovaniu zisku určeného na dividendy do podnikania spoločnosti. Štátny rozpočet tak nemôže počítať s príjmom zo ST, ktoré si v minulých rokoch zabezpečoval ešte aj osobitným odvodom 500 mil. Sk.

19. máj 2022 21:22