StoryEditor

Najlepšie a najhoršie zákony

16.06.2006, 00:00
Najlepšie hodnoteným zákonom bol v uplynulých štyroch rokoch zákon o dani z príjmov. Podnikatelia mu udelili rating 147,47 bodu z celkových možných 300 bodov.

Najlepšie hodnoteným zákonom bol v uplynulých štyroch rokoch zákon o dani z príjmov. Podnikatelia mu udelili rating 147,47 bodu z celkových možných 300 bodov. Zákon okrem iného zaviedol jednotnú sadzbu dane z príjmov fyzických a právnických osôb 19 percent a dôslednejšie naplnil princípy zdanenia - spravodlivosť, neutralitu, jednoduchosť a účinnosť. Zjednodušil daňovú legislatívu, ako aj samotnú daňovú sústavu, presunul ťažisko zdanenia z priameho na nepriame zdanenie.
Druhú priečku medzi najlepšie hodnotenými zákonmi obsadila Ratifikácia Zmluvy o pristúpení k Európskej únii Národnou radou SR. Jej pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie ohodnotili podnikatelia ratingom 127,01 bodu.
Na treťom mieste je Programové vyhlásenie vlády z roku 2002 s bodovým ohodnotením 93,00 bodu. V tomto dokumente sa vláda zaviazala byť efektívnou a realistickou vládou, pričom program bol plánom na riešenie problémov Slovenska prostredníctvom nevyhnutných reforiem a úsilia o lepšie fungovanie štátu.

Najväčší prepadák nemocenská
Naopak, najhoršie hodnoteným opatrením sa stal zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca s ratingom -50,49 z možných -300 bodov. Stanovil povinnosť zamestnávateľa platiť zamestnancom prvých desať dní pracovnej neschopnosti; prvé tri dni 25 percent denného vymeriavacieho základu a 4. až 10. deň 55 percent denného vymeriavacieho základu.
Na predposlednej priečke s bodovým ohodnotením -27,46 skončila Novela zákona o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, ktorá zmenila sadzobník súdnych poplatkov. Mala by motivovať sporiace sa strany využívať alternatívne spôsoby riešenia súdnych sporov a obmedziť nárast právne neopodstatnených žalôb. Zákon zvýšil takmer všetky súdne poplatky.
Ako tretie najhoršie opatrenie ohodnotili podnikatelia zákon o Environmentálnom fonde s počtom bodov -19,25. Hlavnou úlohou fondu má byť štátna starostlivosť o životné prostredie a jeho príjmami poplatky za znečisťovanie životného prostredia, pokuty a penále za oneskorené platby, odvody, dary a ďalšie príjmy. Podnikatelia nespochybňujú povinnosť štátu starať sa o životné prostredie. Prekáža im však menej transparentný fondový systém, ktorý je náchylnejší na korupciu.

Poradie hodnotených zákonov podľa ratingu (od októbra 2002 po marec 2006)

Schválené opatrenia v tomto volebnom období, ktoré mali vplyv na podnikateľské prostredie

Rok 

Schválené opatrenia ovplyvňujúce podnikateľské prostredie

Rating [-300,300]

2003 Zákon o dani z príjmov  147,47
2003 Ratifikácia Zmluvy o pristúpení k Európskej únii Národnou radou SR 127,01
2002 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky 93,00
2002 Novela zákona o sociálnej pomoci (zníženie dávok sociálnej pomoci) 87,24
2002 Novela zákona o zamestnanosti  85,35
2004 Novela živnostenského zákona (náklady na služobnú cestu budú akceptované ako daňový náklad) 82,32
2002 Zákon o štátnom rozpočet na rok 2003  82,00
2003 Ratifikácia vstupu Slovenskej republiky do NATO  78,17
2004 Zrušenie zákona o tripartite  77,76
2004 Novela živnostenského zákona (skrátenie lehôt pri registrácii živnosti, ...) 70,53
2005 Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní  65,28
2002 Novela zákona o štátnej službe (zmrazenie platov zamestnancov štátnej sféry, ...) 62,00
2004 Zákon o dani z pridanej hodnoty (aproximácia s právom EÚ, rozšírenie okruhu platcov DPH) 58,79
2004 Návrh zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení 57,46
2003 Zákon o štátnom rozpočte na rok 2004  50,06
2002 Novela zákona o verejnej službe (dočasné obmedzenie platov zamestnancov verejnej služby, ...) 48,00
2002 Novela kompetenčného zákona (zrušenie ministerstva privatizácie) 46,69
2003 Zákon o obchodnom registri  46,62
2004 Zákon o starobnom dôchodkovom sporení  46,54
2004 Novela Občianskeho zákonníka  46,54
2003 Novela zákona o DPH (zavedenie jednotnej sadzby DPH na úrovni 19 %) 44,44
2003 Zákon o sociálnom poistení   44,42
2005 Trestný zákon, trestný poriadok  44,08
2003 Novela zákona o telekomunikáciách  42,36
2002 Novela zákona o DPH (približovanie sadzieb DPH) 39,18
2003 Zákon o zodpovednosti za škodu pri výkone verejnej moci  37,92
2004 Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  37,08
2005 Novela zákona o dani z príjmu  36,36
2004 Vládny návrh zákona o konkurze a reštrukturalizácii 34,48
2004 Vládny návrh zákona o správcoch 34,48
2004 Zákon o sídlach a obvodoch súdov SR (nová 3-stupňová sústava, ...) 33,04
2004 Zákon o európskom zoskupení hospodárskych záujmov  31,13
2002 Novela zákona o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov 30,00
2003 Zákon o dani z prevodu a prechodu nehnuteľnosti  29,97
2003 Zákon o elektronických komunikáciách  28,47
2003 Novela zákona o správe daní a poplatkov  28,14
2004 Novela zákona o odpadoch  26,14
2003 Novela zákona o povinnom zmluv. poistení zodpoved. za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla  21,81
2003 Novela stavebného zákona (presun celej pôsobnosti stavebného úradu z okresných úradov na obce) 21,71
2005 Zákon o preukazovaní pôvodu majetku  21,27
2004 Zákon o mediácii (formalizovanie výkonu mediácie) 20,21
2003 Novela zákona o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov  19,56
2005 Novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 18,41
2002 Novela zákona o zdravotnom poistení (ruč. štátu za záväz. zruš. zdravot. poisť. do výšky istiny dlhu, ...) 16,29
2002 Novela zákona o spotrebnej dani z minerálnych olejov 14,37
2005 Novela zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (úprava vyvlastňovacieho konania)  10,14
2003 Novela zákona o správnych poplatkoch (kataster)  10,11
2006 Ústavný zákon o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky 6,99
2003 Novela zákona o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby  5,41
2003 Zákon o obchodných reťazcoch 3,57
2003 Novela zákona o spotrebnej dani z piva  0,83
2003 Novela zákona o DPH (refundácia nadmerného odpočtu DPH po uplynutí 6 mesiacov od zdaň. obdobia)  -1,81
2002 Novela zákona o stavebnom sporení (zníženie štátnej prémie) -5,51
2003 Novela zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpoved. za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla  -9,90
2003 Novela zákona o spotrebnej dani z minerálnych olejov  -19,14
2004 Zákon o Environmentálnom fonde -19,25
2005 Novela zákona o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov -27,46
2003 Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca  -50,49
PAS združuje predstaviteľov podnikateľskej sféry na Slovensku, ktorí uprednostňujú celoplošné skvalitňovanie podnikateľského prostredia pred napĺňaním subjektívnych individuálnych a rezortných záujmov. Obchodné spoločnosti združené v PAS sa snažia presadzovať princípy zákonnosti, etickosti, solidárnosti a transparentnosti v podnikaní. 
Daniel Kőnig, manažér projektov PAS 

menuLevel = 2, menuRoute = finweb/komentare-a-analyzy, menuAlias = komentare-a-analyzy, menuRouteLevel0 = finweb, homepage = false
17. august 2022 03:30