StoryEditor

Ako investujú realitné fondy

19.06.2007, 00:00

-- peniaze môžu investovať do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja,
-- ďalej môžu investovať do majetkových účastí v realitných spoločnostiach,
-- investovať môžu aj do iných aktív (prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu uvedenom v zozname zostavenom členskými štátmi a zverejnenom komisiou podľa právneho predpisu Európskej únie upravujúceho investičné služby), z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností,
-- na účely správy môžu byť do majetku v realitnom fonde nadobúdané nehnuteľnosti, ktoré sú spôsobilé pri riadnom hospodárení prinášať pravidelný a dlhodobý výnos v prospech majetku vo fonde a ktorých cenu je možné určiť výnosovou metódou,
-- na účely predaja môžu byť do majetku v realitnom fonde nadobúdané nehnuteľnosti spôsobilé priniesť zisk z predaja a ktorých cenu je možné určiť porovnávacou metódou,
-- najmenej desať percent z vkladov vo fonde musia tvoriť vklady na bežných alebo vkladových účtoch, cenné papiere vydané otvoreným podielovým fondom, európskym fondom alebo zahraničným subjektom kolektívneho investovania, pokladničné poukážky alebo dlhopisy,
-- realitné fondy môžu investovať peniaze aj v iných krajinách, v štatúte fondu však musí byť uvedené, do ktorých krajín bude fond investovať,
-- ak fond kupuje nehnuteľnosť, jej cena nesmie prekročiť 20 percent hodnoty majetku celého fondu,
-- celková hodnota nehnuteľností, ktoré nie je možné oceniť výnosovou metódou, nesmie prekročiť 25 percent hodnoty majetku vo fonde,
-- správcovská spoločnosť môže do majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností nadobudnúť nehnuteľnosť za cenu, ktorá je vyššia maximálne o päť percent ako hodnota stanovená podľa znaleckého posudku, alebo predať nehnuteľnosť za cenu, ktorá je nižšia maximálne o 5 percent ako hodnota stanovená podľa posudku,
-- ak chce správcovská spoločnosť kúpiť nehnuteľnosť, ktorá je drahšia o viac ako päť percent oproti znaleckému posudku, alebo ju predať za cenu o päť percent nižšiu, potrebuje na to súhlas depozitára,
-- správcovská spoločnosť nesmie do realitného fondu kúpiť nehnuteľnosť, ktorý predtým vlastnila daná správcovská spoločnosť, jej depozitár alebo akákoľvek osoba, ktorá má úzke väzby na väčšinového akcionára správcovskej spoločnosti,
-- správcovská spoločnosť môže nadobúdať do majetku v realitnom fonde majetkovú účasť v realitnej spoločnosti, ktorej akcie boli upísané alebo základné imanie bolo zvýšené len peňažnými vkladmi, ktorej akcionári splatili svoje akcie v plnej výške, ktorá investuje len do nehnuteľností na území štátu, v ktorom má sídlo a ktorá nemá majetkovú účasť v inej realitnej spoločnosti,
-- správcovská spoločnosť môže z majetku v realitnom fonde poskytnúť pôžičku len realitnej spoločnosti, v ktorej má majetkovú účasť.
Zdroj: Zákon o kolektívnom investovaní

menuLevel = 2, menuRoute = finweb/osobne-financie, menuAlias = osobne-financie, menuRouteLevel0 = finweb, homepage = false
04. október 2022 05:11