StoryEditor

Do praxe vstupuje nový colný zákon

05.04.2004, 00:00
Podnikateľské subjekty obchodujúce so zahraničím, ako aj všetky dopravné a špeditérske firmy, by sa čo najskôr mali oboznámiť s novým colným zákonom, ktorý začne platiť po vstupe SR do Európskej únie. Legislatívna norma, ktorú koncom minulého týždňa podpísal prezident Rudolf Schuster, upravuje všetky pravidlá pohybu tovaru medzi Európskym spoločenstvom a tretími štátmi, platné na území SR.

Podnikateľské subjekty, obchodujúce so zahraničím, ako aj všetky dopravné a špeditérske firmy, by sa čo najskôr mali podrobne oboznámiť s novým colným zákonom, ktorý začne platiť po vstupe SR do Európskej únie. Legislatívna norma, ktorú koncom minulého týždňa podpísal prezident Rudolf Schuster, upravuje všetky pravidlá pohybu tovaru medzi Európskym spoločenstvom a tretími štátmi, platné na území Slovenskej republiky.
Podľa zástupcu Colného riaditeľstva SR Miroslava Bujnu sa podstatná väčšina tranzitných operácií v rámci 25 štátov rozšírenej EÚ bude riadiť Colným kódexom EÚ a jeho vykonávacou vyhláškou. Tieto normy sú základnými kameňmi európskej colnej legislatívy a po vstupe do EÚ budú právne záväzné pre všetkých slovenských podnikateľov. Úprava niektorých špecifických oblastí sa v rámci tohto procesu ponecháva na národnú legislatívu členských štátov.
To sa týka aj nového slovenského colného zákona. Ten zároveň precizuje a v dovolenej miere modifikuje niektoré práva a povinnosti účastníkov colného konania, ako aj opatrenia na elimináciu protiprávneho konania pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru medzi EÚ a krajinami, ktoré nie sú jej členmi. Na nový colný zákon priamo nadväzuje aj vyhláška ministerstva financií, v ktorej je uvedený kompletný zoznam colných pobočiek, vzory tlačív, formulár tzv. jednotného colného dokladu, ako aj zoznam príslušných kódov potrebných pri jeho vypĺňaní. Oba návrhy právnych noriem si možno stiahnuť z internetovej stránky www.finance.gov.sk.

22. máj 2022 04:23