Zvykať si nebýva vždy ľahké – na zálohovanie PET fliaš si človek zvyká postupneMarius Pedersen
StoryEditor

Zvykať si nebýva vždy ľahké – na zálohovanie PET fliaš si človek zvyká postupne

20.03.2022, 23:00
Pri zálohovaní PET fliaš som optimistický. Ľudia sú ochotní priniesť prázdne fľaše do obchodu. Takto zmizne zo žltých kontajnerov cenný odpad, ktorého je najväčší podiel a jeho recyklácia má zmysel.

Vedeli ste, že na slovenský trh sa ročne uvedie miliarda PET fliaš? Toto číslo predstavuje 30-tisíc ton. Slováci si od januára tohto roka zvykajú na odovzdávanie PET fliaš v obchodoch. Objem  spotrebovať a plastovú fľašu nepokrčiť, ale v nepoškodenom stave vrátiť za zálohu v hodnote 0,15 eura. Takto vyzerá ideálny scenár a bezpečná cesta fľaše od spotrebiteľa do recyklačného procesu. Samozrejme, nezálohované fľaše naďalej vhadzujte do príslušných nádob na triedený zber.

Pre zaujímavosť: Ak by výrobcovia fliaš v rámci zmeny ekodizajnu zmenšili hrúbku PET fľaše a veľkosť vrchnáka, bola by možná úspora až 5 000 ton nevyprodukovaného odpadu ročne.

Ak sa rozhodnete splniť si koniec koncov zákonnú povinnosť, do obchodu vrátite najhodnotnejšie a najpočetnejšie zastúpené komodity z triedeného zberu. My v Marius Pedersen sme na aplikované legislatívne zmeny pružne zareagovali a postupne rozširujeme kapacity na triedenie zostávajúcich plastov a modifikujeme optické linky napríklad vo Zvolene a Šulekove.

Pri spracovaní plastov z komunálneho zberu (žltá nádoba) sa okrem environmentálneho aspektu prihliada aj na ten ekonomický. Hlavnou podmienkou materiálovej recyklácie je mať jeden druh plastu v adekvátnom množstve a čistote vhodnej na ďalšie spracovanie. To je však na inú debatu. Navyše, zastúpenie jednotlivých plastov v zbernej nádobe je rôzne podľa regiónov, z praxe vychádza, že dobre recyklovateľných je tak 35-40% z obsahu žltej nádoby. Všetko ostatné sa zhodnotí energeticky spaľovaním pri výrobe tepla, elektriny alebo pri výrobe cementu, ak o to recyklátori neprejavia záujem.

Vrátim sa spať k zálohovaniu. Slovensko sa zaviazalo zvýšiť aktuálne množstvo zberu nápojových obalov zo 60 % na 90 % v roku 2025. Vybralo si zálohový systém, ktorý spája úsilie výrobcov, obchodníkov, spotrebiteľov a štátu v zastúpení Ministerstva životného prostredia SR. Z môjho pohľadu zálohovanie dáva šancu vyzbierať viac materiálu vyššej kvality na recykláciu a jeho opätovné využitie v nových obaloch, znížiť voľne pohodený odpad a šetriť tak prírodné zdroje.

Zálohovaním si každý občan plní zákonom stanovené povinnosti. No v neposlednom rade nakladá s odpadom hospodárne a vníma „hodnotu za peniaze“. Systém zálohovania je na jednej strane ústretový voči spotrebiteľovi a na strane druhej je transparentný a nediskriminačný. Plnením  požiadaviek vyplývajúcich z legislatívy EÚ zvýšime podiel recyklovaného obsahu v nových obaloch, podporíme obehové hospodárstvo a tým sa  uzavrie materiálový kruh „z fľaše do fľaše“.

Dúfam, že Ministerstvo životného prostredia neopomenie upraviť sadzbu nákladov na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia u ostatných odpadov z plastov. Pre zaujímavosť je táto sadzba (pred zavedením zálohovania PET fliaš) vo výške 550 € na tonu, 1 tona plastov je asi 40 kusov plných štandardných 1100 l žltých kontajnerov na sídlisku, ktoré vie zberové vozidlo zozbierať priemerne za 2,5 hodiny. Očakávame zvýšenie nákladov na spracovanie zvyšných plastových obalov zo žltých kontajnerov po úspešnom rozbehu zálohovania na Slovensku.

PET fľaše, ktoré vrátite obchodníkovi, putujú správcovi, ktorý obchodníkovi vyplatí zálohu a manipulačný poplatok, ako odplatu za manipuláciu s obalom. Správca zabezpečí kontrolu, sčítanie, prepravu a spracovanie obalov. Materiál od správcu následne smeruje k recyklátorovi, ktorý ho spracuje. No a výrobca ho následne použije na výrobu nových fliaš. Optimálnym riešením je neprepravovať fľaše pri zvoze a recyklácii na veľké vzdialenosti a nevytvárať tak prepravou zbytočne zvýšenú uhlíkovú stopu.

Na prvý pohľad možno zložitý systém, ale v konečnom dôsledku prehľadný s mnohými výhodami. Je to pre Slovensko šanca stať sa krajinou bez voľne pohodeného odpadu z plastových fliaš, vďaka čomu šetríme vzácne prírodné zdroje.

Kam svojím zamyslením mierim? Dôležité je uvedomiť si, že triedenie odpadov, zálohovanie PET fliaš a následná recyklácia sú cestou, ako zvýšiť svoju vlastnú životnú úroveň, a tým aj kvalitu života celej spoločnosti.

 

Ing. Oliver Šujan
generálny riaditeľ spoločnosti Marius Pedersen

22. máj 2022 02:03