StoryEditor

Drony monitorujú elektrické vedenie na diaľku. Licenciu získali ako prví na Slovensku

24.06.2024, 00:00

V energetike podnikajú už celé storočie, ale vedia, že jej budúcnosť je v digitalizácii, automatizácii a v inováciách. Sú prvými držiteľmi licencie na automatické riadenie dronov v prevádzke na Slovensku, ktoré budú účinnejšie zabezpečovať preventívnu údržbu vedení a zariadení. V súťaži TÜV SÜD Výnimočná firma získali ocenenie v kategórii Presadzovanie spoločenskej zodpovednosti, čo svedčí o tom, že zodpovedné podnikanie berú vážne. Viac o spoločnosti Východoslovenská distribučná, nám povedala Diana Legdanová, riaditeľka pre bezpečnosť.

Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou TÜV SÜD

Získali ste ocenenie ako firma presadzujúca spoločenskú zodpovednosť, vysvetlime najskôr tento pojem, veľa sa o ňom dnes hovorí, pretože zahŕňa viac oblastí...

Kým v minulosti sa spoločenská zodpovednosť týkala predovšetkým oblasti firemnej charity, darcovstva či nefinančnej a finančnej podpory neziskových a dobročinných organizácií, dnes sa na túto tému pozeráme holisticky a komplexne. Zodpovedná firma sa musí zaoberať tým, ako sa v práci cítia zamestnanci, či dostávajú dostatočnú podporu v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia, či sa správajú eticky a zodpovedne, ale tiež tým, aký má jej činnosť dopad na klímu, životné prostredie a spoločenstvá, v ktorých pôsobí a tiež aký má dopad zmena klímy na jej podnikanie. Ďalšou oblasťou, ktorá nadobúda stále väčší význam, je snaha firiem presadzovať tieto princípy aj vo svojom hodnotovom reťazci, čiže u svojich obchodných partnerov a dodávateľov. V skratke, ide o tvorbu dlhodobých hodnôt ako je integrita, transparentnosť, zodpovedné využívanie zdrojov, udržateľné a dobré riadenie, odolnosť podnikania a riadenie rizík, investície do zamestnancov, bezpečnosť a zdravie, inovácie a investície a mnohé ďalšie.

V čo bol váš konkrétny prínos v rámci spoločenskej zodpovednosti, na čom ste stavali?

Na zodpovednom správaní. To sa, samozrejme, začína na osobnej úrovni. Ale ako celok, sa už niekoľko rokov zameriavame na vzdelávanie, budovanie povedomia a kultúry starostlivosti a v technickej oblasti napríklad na všetky prvky digitalizácie, automatizácie a umelej inteligencie, ktoré  systémovo aplikujeme v našich procesoch a službách. Prinášajú vyššiu kvalitu práce, väčšiu bezpečnosť, väčšie pohodlie a zároveň znižovanie dopadu na životné prostredie. Naším zámerom je pomáhať zákazníkom a spoločnosti ako takej. Výsledkom toho, že doťahujeme veci do konca, sú napr. ekologické koridory v okolí veľmi vysokého napätia, poskytovanie záložných zdrojov pre tzv. vitálne indikovaných pacientov, produkt pre marginálne skupiny „predplatená elektrina“, pravidlo pripájania všetkých obnoviteľných zdrojov, či ďalšie služby priamo na odbernom mieste.

Známym presadzovateľom spoločenskej zodpovednosti bol Tomáš Baťa, ktorý povedal, že najviac zarobil vtedy, keď išiel smerom, ktorý sa najskôr ukazoval prospešným len pre ľudí, nie pre firmu, ukazuje sa to aj vo vašom prístupe? Ako to vnímate?

S týmto tvrdením je možné len súhlasiť, tieto slová je možné vnímať na viacerých úrovniach: predovšetkým, je to správne a slušné. Zároveň platí, že všetci pracujeme s obmedzenými zdrojmi, ako čas, energia, peniaze, prírodné zdroje, musíme sa teda správať ako dobrý hospodár. Ak sa na vec chceme pozrieť výlučne pragmaticky, pri snahe získavať do firmy nové talenty z trhu práce sa dnes ukazuje, že mladá generácia sa veľmi zaujíma o to, ako zodpovedne sa potenciálny zamestnávateľ správa k životnému prostrediu či komunite. Jedna z vecí, ktoré sú neobmedzeným zdrojom, je ľudský potenciál, na tomto môžeme a musíme stavať.

image

Diana Legdanová, riaditeľka pre bezpečnosť, Východoslovenská distribučná

Miloš Fila

Existujú aj novšie štúdie, ktoré potvrdzujú, že existuje priama súvislosť medzi vnímaným pozitívnym vplyvom na spoločnosť a rastom hodnoty značky, čo si o tom myslíte?

Momentálne určite vnímame hodnotu zamestnávateľskej značky a teda atraktivitu firmy na trhu práce. Nie som si úplne istá, či už nastal zvrat v spotrebiteľskom správaní – určite existujú zákazníci ochotní si priplatiť za produkt, ktorý je šetrnejší voči životnému prostrediu, nemyslím si ale, že by išlo o významnú masu. Keď ale spotrebitelia vnímajú firmu ako spoločensky zodpovednú, určite sa zvyšuje ich dôvera k značke. Investícia do spoločenskej zodpovednosti sa odráža nielen v lepšom vnímaní značky, ale prispieva aj k rastu a udržateľnosti na trhu.

Zodpovedné podnikanie vraj zvyšuje príťažlivosť firmy pre investorov, ale aj pre zamestnancov, môže to tak byť?

Zodpovedné podnikanie znamená primeranú a udržateľnú pridanú hodnotu a využitie príležitostí. Dlhodobá stabilita a možnosti rozvoja sú atraktívne ako pre investorov, tak pre zamestnancov, čo sú dva kľúčové elementy pre dosiahnutie hlavného cieľa každého podnikania, a tým je zisk.  Jedným dychom dodávam, že zisk už dnes nie je jediným cieľom, ktorý firmy musia sledovať, aby boli dlhodobo úspešné. Zodpovedné správanie prispieva k pozitívnemu vnímaniu značky, čo môže prilákať  investorov alebo talenty a zlepšuje vzťahy so stakeholdermi. Aj spokojní zamestnanci sú produktívnejší a angažovanejší.

Vaša firma sa zaoberá distribúciou elektrickej energie až ku konečnému spotrebiteľovi, ako by ste firmu predstavili.

Naša spoločnosť, Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD) je energetická spoločnosť, ktorej hlavnou činnosťou je distribúcia elektriny na území východného Slovenska. Je súčasťou skupiny ZSE, ktorá zabezpečuje distribúciu elektriny pre približne 1,8 milióna odberných miest na západe a východe krajiny, zároveň sme najväčším dodávateľom elektriny na Slovensku a druhým najväčším dodávateľom plynu. Okrem tohto tradičného biznisu, rozvíjame tzv. nekomoditné aktivity, akými sú napríklad elektromobilita, obnoviteľné zdroje energie, kam patria predovšetkým tepelné čerpadlá a fotovoltika. Poskytujeme ale napríklad aj možnosti internetového pripojenia cez optickú nadstavbu našich vedení, či kompletný manažment a rekonštrukciu verejného osvetlenia. Toto sú služby a technológie, ktoré od nás, už 100-ročných profesionálov v energetike, zákazníci žiadali navyše, a my sme im vyhoveli.

Aká bola genéza vzniku firmy a čo boli dôležité míľniky pre firmu?

Energetika je už od svojho vzniku pred približne sto rokmi dlhodobo tepnou národného hospodárstva a dlhú dobu išlo o pomerne stabilný biznis. Kým prioritou po druhej svetovej vojne bola masová elektrifikácia krajiny, v posledných dvadsiatich rokoch prechádzame radikálnymi zmenami, ktoré odštartovala liberalizácia trhu, teda ukončenie monopolného postavenia tradičných dodávateľov komodít. Nasledovalo ekonomické spomalenie, energetická komoditná kríza, vojna na Ukrajine a zvýšená potreba energetickej bezpečnosti. Dnes už vieme, že s elektrinou sa počíta ako s primárnym zdrojom energie v dohľadnej budúcnosti, preto už teraz musíme robiť rozhodnutia a investície tak, aby sme boli pripravení na to, čo príde o desať či pätnásť rokov. Je to veľmi zaujímavé, náročné a dynamické obdobie.

S čím sa „pasujete“ v súčasnosti, čo je pre firmu aktuálne najväčšia výzva?

Energetika je beh na dlhé trate. Potrebujeme, aby sa prijímali, aj na národnej úrovni v súvislosti s právnymi úpravami, rozhodnutia, ktoré zohľadňujú vývoj a potreby budúcnosti. A nie rozhodnutia, ktoré sú poučeniami z krízových situácií v minulosti. To nás nikam neposunie.

Ako vidíte budúcnosť firmy, kam smeruje?

Naším cieľom je poskytovať produkty a služby, ktoré sú zrozumiteľné a jednoduché pre zákazníka. Napriek narastajúcej komplexnosti, ich pretaviť do štandardných a teda jednoduchých, intuitívnych a konkrétne uchopiteľných riešení. Nájsť rovnováhu medzi komplexitou a simplicitou. Distribučná sieť ja základom energetickej transformácie, ktorá vyžaduje obrovské investície na posilnenie jej odolnosti a bezpečnosti. Zrýchľujúca sa elektrifikácia a rozširovanie obnoviteľných energií si budú vyžadovať nový dizajn sústavy a zodpovedajúci rast sietí.

Vráťme sa späť k oceneniu, čo pre vašu firmu znamená?

Uznanie a zároveň záväzok. Uznanie odbornej verejnosti, také nezávislé vonkajšie zrkadlo, že to, čo a ako robíme, je zmysluplné, rozumné a zodpovedné zároveň. Záväzok pokračovať v tejto ceste, prinášať inovatívne a udržateľné riešenia v našom podnikaní.

Čo ešte dôležité by sme mali o vašej firme vedieť?

Spoločnosť VSD si za ostatné roky vybudovala pozíciu lídra vo viacerých oblastiach inovácií v rámci česko-slovenského trhu. Veľmi silne napreduje budovanie optickej siete na VN vedeniach pre účely využitia internetových služieb, či využitie dronov v prevádzke - len nedávno sme sa stali držiteľom prvej licencie na automatické riadenie dronov na Slovensku. Tým, sa otvorili ďalšie možnosti na efektívnejšiu a účinnejšiu preventívnu údržbu vedení a zariadení, tým pádom na dodržiavanie vysokého štandardu kvality. V skratke, energetika budúcnosti je o digitalizácii, automatizácii, inováciách a nových technológiách.

image

Východoslovenská distribučná je prvým držiteľom licencie na automatické riadenie dronov v prevádzke na Slovensku, ktoré budú účinnejšie zabezpečovať preventívnu údržbu vedení a zariadení

Východoslovenská distribučná

Nedávno ste získali spomínanú licenciu na automatické riadenie dronov, ako tieto drony fungujú?

Pilot na diaľku riadi let dronu, polohu, ako aj snímaný obraz krajiny a vedení z dispečingu a princípom je, že nemusí mať vizuálny kontakt so zariadením a misiu riadi z niekoľkých kilometrov. Drony pomôžu našim kolegom v teréne zmapovať situáciu napríklad v inak nedostupných až nepriechodných pokalamitných terénoch, odbremenia lezcov na stĺpy či pochôdzkárov od fyzickej kontroly elektrických vedení. S termovíznymi kamerami vieme pomocou dronov zisťovať aj inak neviditeľné poškodenia vodičov a prúdových spojov a tak predchádzať výpadkom v distribúcii.

 

O TÜV SÜD Slovakia

TÜV SÜD Slovakia je uznávanou spoločnosťou, ktorá poskytuje služby v oblasti certifikácie, inšpekcie a vzdelávania. Od roku 2022 na Slovensku prevádzkujeme modernú sieť staníc STK. Sme členom medzinárodnej skupiny TÜV SÜD s viac ako 150-ročnou tradíciou a 25tisíc odborníkmi po celom svete. V projekte Výnimočná firma oceňujeme firmy a osobnosti, ktoré sa zaslúžili o presadzovanie kvality, inovácií a spoločenskej zodpovednosti na Slovensku.

 

menuLevel = 1, menuRoute = hn-special, menuAlias = hn-special, menuRouteLevel0 = hn-special, homepage = false
08. júl 2024 22:54