StoryEditor

Blíži sa obdobie duálneho zobrazovania cien

15.08.2007, 00:00

Podľa posledných odhadov ekonomických odborníkov sa pravdepodobnosť príchodu eura na Slovensko v plánovanom termíne zvýšila na 78 percent. Ak sa všetky kroky na prijatie eura uskutočnia podľa pôvodného harmonogramu, o rok v letných mesiacoch sa už budeme oboznamovať s tým, aké ceny budeme platiť za tovary a služby v eurách po 1. januári 2009. Na toto obdobie, ktorého podmienky budú definované v generálnom zákone, sa podnikateľské subjekty musia začať pripravovať už dnes.
Problémom prípravy na duálne zobrazovanie cien je to, že návrh zákona stanovuje iba základné princípy duálneho zobrazovania cien. Ich podrobnú špecifikáciu a podrobné pravidlá majú ustanoviť všeobecne záväzné predpisy, ktoré vydajú príslušné orgány až po schválení generálneho zákona. Tieto všeobecne záväzné predpisy sa budú týkať všetkých kľúčových oblastí -- ochrany spotrebiteľov, finančného a kapitálového trhu, zdravotníctva, sociálnej oblasti, ale aj účtovníctva a daní. Napriek tomu, že ešte neplatí generálny zákon ani podrobné pravidlá duálneho zobrazovania cien, všetci tí, ktorí majú v tejto oblasti uložené povinnosti, sa musia na ich plnenie začať pripravovať už dnes. Analýza zmien, ich dizajn, ako aj implementácia zmien v oblasti informačných technológií a ich testovanie sú pomerne náročným a dlhodobým procesom. V tejto oblasti bolo pre účastníkov finančného trhu veľkou pomocou zverejnenie podmienok pre duálne zobrazovanie cien vo finančnom sektore, ktoré pripravil pracovný výbor pre banky a finančný sektor.
Vzhľadom na chýbajúcu podrobnejšiu legislatívu sa v ďalších článkoch budem podrobnejšie zaoberať tým, čo je predmetom duálneho zobrazovania cien a ako k tejto povinnosti treba pristupovať. Dnes sa zameriam na najdôležitejšie princípy, ktorých dodržiavanie vyplýva z návrhu zákona, ale i z Národného plánu pre zavedenie eura v SR.
Princípy duálneho zobrazovania cien
Základným princípom, ktorý sleduje duálne zobrazovanie cien, je princíp ochrany ekonomických záujmov občanov a spotrebiteľov a princíp cenovej neutrality. V praxi to znamená, že duálne oceňovanie a v rámci neho zaokrúhľovanie cien môžu byť urobené len tým spôsobom, aký bude stanovený v zákone. Duálne oceňovanie a následná konverzia cien do eura sa nesmú využiť na skryté zvyšovanie cien. Občan či spotrebiteľ bude môcť sledovať v rámci duálneho zobrazovania cien, či bude v eurách dostávať to isté množstvo peňazí, ako dostáva v slovenských korunách a či za ceny tovarov a služieb bude platiť rovnako ako dnes v korunách. Drobné odchýlky, ktoré môžu vzniknúť zaokrúhľovaním cien, by sa občanovi nemali odraziť na zvýšených nákladoch, pretože niektoré ceny sa v rámci zaokrúhľovania o malú hodnotu znížia, niektoré o podobnú zvýšia. Celkový dosah na občana by mal byť neutrálny alebo minimálny, závisí aj od charakteru jeho spotreby. Skúsenosti z iných krajín, ktoré prešli na euro, hovoria, že dostatočne dlhé obdobie duálneho zobrazovania a jasne stanovené princípy v zákone sú najlepšou obranou, aby sa tento proces nezneužil na neoprávnené obohatenie sa jednotlivcov.
Druhým základným princípom duálneho zobrazovania je, že mu budú podliehať iba tie sumy, ktoré sú pred dňom zavedenia eura stanovené v slovenských korunách a po 1. januári 2009 stanovené v eurách. Tento princíp zároveň umožňuje kontrolu pre občanov a spotrebiteľov, či sa po konverzii nezmenili ceny tovarov a služieb, či ich predajcovia stanovili tak, ako boli v období duálneho zobrazenia.
Ďalším princípom je to, že duálne zobrazenie v cene euro slúži na kontrolu správnosti použitia konverzného kurzu a zaokrúhlenia. Zároveň slúži občanom a spotrebiteľom na to, aby sa naučili hodnoty v novej mene už pred jej zavedením, aby potom nemali základné problémy s jej akceptáciou. Pri každej duálne zobrazenej hodnote, alebo na viditeľnom mieste, ak to pre povahu zobrazenia ceny nie je možné, musí byť uvedený aj konverzný kurz. Občan tak bude môcť kontrolovať i to, či sa na prepočet sumy použil správny kurz. Ak je cena duálne zobrazená, neznamená to, že ktokoľvek môže vyžadovať, aby mu obchodníci predali tovar za cenu prepočítanú konverzným kurzom pred zavedením eura. Až do konca roka 2008 platia pre vzťah koruna -- euro trhové podmienky a ak niekto bude platiť eurom namiesto koruny, suma jeho úhrady mu bude prepočítaná trhovým kurzom. To však neznamená, ak sa nejaký subjekt rozhodne predávať za konverzný kurz dobrovoľne, že to nemôže urobiť, no klient si to jednostranne vyžadovať nemôže.
Dôležitou je tiež odpoveď na otázku, koho sa bude týkať povinnosť duálneho zobrazovania cien. Zákon túto povinnosť deklaruje nepriamo -- vylúčením tých subjektov, ktorých sa táto povinnosť týkať nebude. Hovorí, že duálne ocenenie sa nebude týkať peňažných súm, ktoré si platia medzi sebou právnické osoby alebo podnikatelia. Taktiež nie súm, ktoré si platia medzi sebou fyzické osoby -- nepodnikatelia príležitostne, napríklad, ak občan príležitostne predáva časť vlastnej produkcie -- zeleniny či ovocia -- inému občanovi. Ak teda budeme za podnikateľa považovať aj fyzické osoby, ktoré podnikajú, tak duálnemu zobrazovaniu budú podliehať iba peňažné vzťahy medzi právnickými osobami a podnikateľmi na strane jednej a fyzickými osobami -- nepodnikateľmi na strane druhej -- teda občanmi. Toto bude minimálna podmienka, ktorú zákon stanoví, ktorá, samozrejme, nevylučuje i veľkorysejší prístup k duálnemu zobrazovaniu cien.

menuLevel = 2, menuRoute = hnporadna/poradca, menuAlias = poradca, menuRouteLevel0 = hnporadna, homepage = false
28. september 2023 13:37