StoryEditor

Meranie a hodnotenie procesov systému manažérstva kvality

Norma STN EN ISO 9001:2000 stanovuje, že organizácia musí používať vhodné metódy na monitorovanie a meranie procesov systému manažérstva kvality. Tieto metódy musia demonštrovať schopnosť procesov dosahovať plánované výsledky.

Norma STN EN ISO 9001:2000 -- Systémy manažérstva kvality. Požiadavky -- v kapitole 8.2.3 Monitorovanie a meranie procesov stanovuje, že organizácia musí používať vhodné metódy na monitorovanie a meranie procesov systému manažérstva kvality.
Ďalej v časti 8.4 Analýza údajov norma stanovuje, že organizácia musí určiť, zhromažďovať a analyzovať príslušné údaje, aby prezentovala vhodnosť a efektívnosť systému manažérstva kvality a posúdila, kde možno realizovať trvalé zlepšenia efektívnosti systému manažérstva kvality. Patria sem údaje získané zo sledovania a merania a z ďalších príslušných zdrojov.
Analýza údajov musí poskytnúť informácie o:
a) spokojnosti zákazníka,
b) zhode produktu s požiadavkami na produkt,
c) charakteristikách a trendoch procesov a produktov vrátane príležitostí na preventívnu činnosť,
d) dodávateľoch.

V norme ISO/IEC 90003:2004 -- Softvér a systémové inžinierstvo. Návod pre aplikáciu ISO 9001:2000 pri softvéri pre počítače sa uvádzajú najčastejšie používané metriky pre procesy projektov informačných systémov, a to:
a) plánované a skutočné trvanie aktivít procesu,
b) plánované a skutočné náklady na aktivity procesu,
c) plánované (zákazníkom požadované) a dosiahnuté (meraním overené) charakteristiky kvality produktov projektu.
Norma ISO/IEC 90003:2004 obsahuje mnohé odkazy na súvisiace normy z oblasti informačných technológií. Z hľadiska merania a hodnotenia procesov sú odkazy na normy:
ISO/IEC 12207 Informačné technológie. Procesy životného cyklu softvéru.
ISO/IEC TR 15504 Informačné technológie. Hodnotenie procesu softvéru.
ISO/IEC 15939 Softvérové inžinierstvo. Meranie procesu softvéru.

Norma ISO/IEC 12207 -- Informačné technológie. Procesy životného cyklu softvéru -- opisuje 4 skupiny procesov: primárne, podporné, organizačné a proces prispôsobenia (tailoring). Definuje procesy a aktivity v rámci každej skupiny. Norma môže byť použitá ako vhodný podklad pri stanovení postupu merania a hodnotenia procesov.

ISO/IEC TR 15504
-- Informačné technológie. Hodnotenie procesu softvéru, obsahuje:
časť 1 -- základná terminológia a koncepty,
časť 2 -- minimálne požiadavky na spôsob hodnotenia procesov,
časť 3 -- príručka pre vykonanie hodnotenia,
časť 4 -- príručka pre využitie získaného hodnotenia v programe zlepšovania procesov vo firme,
časť 5 -- príklad modelu hodnotenia procesov vypracovaného na základe tejto normy (hodnotenie procesov podľa ISO/IEC 12207).

Norma ISO/IEC 15939 -- Softvérové inžinierstvo. Meranie procesu softvéru -- opisuje základné aktivity a komponenty procesu, ich vzťah a väzby. V praxi sa postupne rozširuje hodnotenie procesov informatiky podľa metodiky COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) a modelu CMMI (Capability Maturity Model® Integration).
Podľa tohto modelu sú procesy informatiky merané a podľa výsledkov zaradené do 5 úrovní "zrelosti":
0 -- neexistujúce riadenie procesov,
1 -- začiatočné riadenie, procesy sú čiastočne definované,
2 -- opakované riadenie, procesy sú riešené jednoduchými procedúrami,
3 -- definované riadenie, procesy sú dokumentované a štandardizované,
4 -- kvantitatívne riadenie, procesy sú merané, hodnotené a zlepšované,
5 -- optimalizované riadenie, procesy sú na najvyššej úrovni a neustále zlepšované.
V praxi sa osvedčilo venovať pozornosť stanoveniu cieľa a účelu procesu už pri opise procesu. Správne stanovenie cieľa procesu umožňuje stanovenie kritérií na meranie a hodnotenie procesu (MANAŽMENT KVALITY A CERTIFIKÁCIA VÝROBKOV číslo: 6/2004).

menuLevel = 2, menuRoute = hnporadna/poradensky-servis, menuAlias = poradensky-servis, menuRouteLevel0 = hnporadna, homepage = false
25. jún 2022 16:29