StoryEditor

Cestná daň platná od 1. januára 2003 -- I. časť

27.01.2003, 23:00

Pri konštruovaní cestnej dane sa prihliadalo aj na uplatňovaný systém zdanenia motorových vozidiel v štátoch Európskej únie. Jej cieľom je zdaniť využívanie pozemných komunikácií motorovými vozidlami (tuzemskými i zahraničnými) na podnikateľskú činnosť a získať i touto cestou finančné zdroje na modernizáciu a výstavbu cestnej siete. Práva a povinnosti fyzických a právnických osôb, ktoré sú daňovníkmi cestnej dane, vymedzuje zákon č. 87/1994 Z. z. o cestnej dani v znení neskorších predpisov (zákon č. 304/1995 Z. z., zákon č. 386/1996 Z. z., zákon č. 335/1999 Z. z.). Tento zákon upravuje zdanenie využívania pozemných komunikácií motorovými vozidlami a prípojnými vozidlami cestnou daňou.

Daňovník cestnej dane
Zákon o cestnej dani rozlišuje daňovníka v tuzemsku -- na území Slovenskej republiky a v medzinárodnej premávke.
Daňovníkom cestnej dane v tuzemsku je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je:
1. ako držiteľ motorového vozidla alebo prípojného vozidla zapísaná v dokladoch vozidla,
2. alebo užíva vozidlo, v ktorého dokladoch je zapísaná ako držiteľ fyzická osoba, ktorá zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu, alebo právnická osoba, ktorá bola zrušená a zanikla. Pri motorových vozidlách a prípojných vozidlách v medzinárodnej premávke je daňovníkom vodič, ktorý tieto vozidlá na území Slovenskej republiky používa. Pri motorových vozidlách a prípojných vozidlách dovezených do tuzemska, ktoré nie sú považované za vozidlá v medzinárodnej premávke a ich držiteľ nemá trvalý pobyt alebo sídlo v tuzemsku, je daňovníkom osoba zodpovedná za premávku týchto vozidiel alebo vodič motorového vozidla v tuzemsku, t. j. používateľ.

Predmet cestnej dane
Predmetom cestnej dane je vozidlo, ktoré má pridelené evidenčné číslo alebo zvláštne evidenčné číslo podľa zákona č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách a používa sa na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním. Za vozidlo používané na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním sa na účely zákona o cestnej dani považuje vozidlo používané na cestnú dopravu vykonávanú pri dosahovaní príjmov, ktoré podliehajú dani z príjmov fyzických osôb alebo dani z príjmov právnických osôb, alebo obdobným daniam v zahraničí. Za podnikanie sa nepovažuje použitie osobného automobilu zamestnanca, ktorý je jeho držiteľom, na pracovnú cestu, na ktorú ho vysiela zamestnávateľ.

Základ dane
Osobné automobily
Základom dane pri osobných automobiloch je ich zdvihový objem motora v cm3.
Úžitkové vozidlá a autobusy
Základom dane pri úžitkových vozidlách a autobusoch je ich celková hmotnosť v tonách a počet náprav. Celková hmotnosť vozidla je súčet pohotovostnej a užitočnej hmotnosti. V jazdných súpravách sa celkovou hmotnosťou jednotlivého vozidla rozumie numerický súčet hmotností pripadajúcich na jednotlivé nápravy. Úžitkovým vozidlom sa na účely zákona o cestnej dani rozumie vozidlo kategórie M2, M3, N1 až N3 a 01 až 04 podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) SR č. 116/1997 Z. z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách.

Zdaňovacie obdobie
Tuzemsko
Zdaňovacím obdobím pre vozidlá evidované v tuzemsku je kalendárny rok.
Medzinárodná premávka
Pri vozidlách v medzinárodnej premávke je zdaňovacím obdobím doba pobytu v tuzemsku.

Sadzba dane
Pre vozidlá evidované v tuzemsku sa použijú tieto ročné sadzby dane:
a) pre osobné automobily so zdvihovým objemom motora
do 900 cm3 vrátane 1 600 Sk
nad 900 cm3 do 1 200 cm3 vrátane 2 100 Sk
nad 1 200 cm3 do 1 500 cm3 vrátane 2 900 Sk
nad 1 500 cm3 do 2 000 cm3 vrátane 3 700 Sk
nad 2 000 cm3 do 3 000 cm3 vrátane 4 700 Sk
nad 3 000 cm3 5 600 Sk
b) pre úžitkové vozidlá a autobusy s celkovou hmotnosťou s 1 alebo 2 nápravami
do 1 t vrátane 1 800 Sk
nad 1 t do 2 t vrátane 3 200 Sk
nad 2 t do 4 t vrátane 5 300 Sk
nad 4 t do 6 t vrátane 8 000 Sk
nad 6 t do 8 t vrátane 10 600 Sk
nad 8 t do 10 t vrátane 13 300 Sk
nad 10 t do 12 t vrátane 15 900 Sk
nad 12 t do 14 t vrátane 19 900 Sk
nad 14 t do 16 t vrátane 23 900 Sk
nad 16 t do 18 t vrátane 27 900 Sk
nad 18 t do 20 t vrátane 31 900 Sk
nad 20 t do 22 t vrátane 37 200 Sk
nad 22 t do 24 t vrátane 42 600 Sk
nad 24 t do 26 t vrátane 47 900 Sk
nad 26 t do 28 t vrátane 53 200 Sk
nad 28 t do 30 t vrátane 58 500 Sk
nad 30 t 63 800 Sk
s 3 nápravami do 15 t vrátane 14 600 Sk
nad 15 t do 17 t vrátane 17 300 Sk
nad 17 t do 19 t vrátane 21 300 Sk
nad 19 t do 21 t vrátane 25 300 Sk
nad 21 t do 23 t vrátane 29 300 Sk
nad 23 t do 25 t vrátane 33 200 Sk
nad 25 t do 27 t vrátane 37 200 Sk
nad 27 t do 29 t vrátane 41 200 Sk
nad 29 t do 31 t vrátane 45 200 Sk
nad 31 t do 33 t vrátane 50 500 Sk
nad 33 t do 35 t vrátane 55 900 Sk
nad 35 t do 37 t vrátane 61 200 Sk
nad 37 t do 40 t vrátane 66 500 Sk
nad 40 t 71 800 Sk
so 4 a s viacerými nápravami do 23 t vrátane 18 600 Sk
nad 23 t do 25 t vrátane 22 600 Sk
nad 25 t do 27 t vrátane 26 600 Sk
nad 27 t do 29 t vrátane 30 600 Sk
nad 29 t do 31 t vrátane 34 600 Sk
nad 31 t do 33 t vrátane 39 900 Sk
nad 33 t do 35 t vrátane 45 200 Sk
nad 35 t do 37 t vrátane 50 500 Sk
nad 37 t do 40 t vrátane 55 900 Sk
nad 40 t 61 200 Sk

Pre výšku sadzby dane nie je rozhodujúca dĺžka obdobia, počas ktorého je vozidlo používané na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním. Pri špeciálnom vozidle, ktoré sa nedá použiť na prepravu osôb s výnimkou obsluhy alebo na prepravu nákladu, sa sadzba dane znižuje o 30 % ročnej výšky dane.

Pre vozidlá v medzinárodnej premávke sa použijú tieto sadzby cestnej dane:
a) daň za jedno vozidlo na jeden deň je jedna päťdesiatina ročnej sadzby dane používanej pre vozidlá evidované v tuzemsku, najmenej však 500 Sk,
b) daň za jedno vozidlo na sedem dní idúcich za sebou je jedna dvadsatina ročnej sadzby dane používanej pre vozidlá evidované v tuzemsku, najmenej však 1 000 Sk,
c) daň za jedno vozidlo na tridsať dní idúcich za sebou je jedna pätina ročnej sadzby dane používanej pre vozidlá evidované v tuzemsku, najmenej však 3 000 Sk.
Za deň sa na účely zákona pokladá aj každý začatý deň. Ak sa doba pobytu vozidla v medzinárodnej premávke na území republiky odlišuje od uvedených časových období, vypočíta sa daň ako súčet príslušných násobkov sadzby dane určenej na jeden deň, sedem dní alebo tridsať dní. Ak je to pre daňovníka výhodnejšie, použije sa namiesto príslušného násobku dane sadzba dane určená na nasledujúce časové obdobie, až do výšky ročnej sadzby dane používanej pre vozidlá evidované v tuzemsku.

Výpočet sadzby dane
Sadzba dane sa vypočíta:
a) pri osobných automobiloch podľa zdvihového objemu motora v cm3 uvedeného v technickom preukaze vozidla,
b) pri úžitkových vozidlách a autobusoch podľa celkovej hmotnosti a počtu náprav uvedených v technickom preukaze vozidla -- osobitne pre motorové vozidlo a osobitne pre prípojné vozidlo,
c) vozidlá používané v rámci návesovej jazdnej súpravy (ťahače a návesy) sa z hľadiska výpočtu sadzby dane zaraďujú do najbližšej nižšej daňovej skupiny než do akej patria podľa celkovej hmotnosti uvedenej v technickom preukaze vozidla.
Ak sa na hraničnom priechode, ktorý je vybavený zariadením na váženie vozidiel, zistí pri úžitkových vozidlách a autobusoch prekročenie celkovej hmotnosti uvedenej v technickom preukaze vozidla, je na výpočet sadzby dane rozhodujúca skutočná celková hmotnosť.

Daňová povinnosť
Miestna príslušnosť k správe cestnej dane
Tuzemsko
Správu dane vykonáva daňový úrad príslušný podľa miesta trvalého pobytu alebo sídla držiteľa alebo používateľa vozidla, a v prípade, že držiteľ alebo používateľ nemá trvalý pobyt alebo sídlo v tuzemsku, podľa miesta dočasného pobytu vozidla.
Medzinárodná premávka
Pri vozidlách v medzinárodnej premávke správu dane vykonávajú orgány colnej správy, v ktorých obvode je hraničný priechod použitý na vstup do tuzemska, prípadne na odchod z tuzemska.

Vznik daňovej povinnosti
Tuzemsko
Pri vozidlách evidovaných v tuzemsku vzniká daňová povinnosť začínajúc prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli splnené rozhodujúce skutočnosti pre zdanenie, t. j. vozidlo má pridelené evidenčné číslo alebo zvláštne evidenčné číslo a vozidlo sa používa na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním.
Medzinárodná premávka
Pri vozidlách v medzinárodnej premávke vzniká daňová povinnosť vstupom vozidla do tuzemska.

Zánik daňovej povinnosti
Tuzemsko
Daňová povinnosť pri vozidlách evidovaných v tuzemsku zaniká vyradením vozidla z evidencie alebo ukončením používania vozidla na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním.
Medzinárodná premávka
Daňová povinnosť pri vozidlách v medzinárodnej premávke zaniká dňom odchodu vozidla z tuzemska.

Daňové priznanie a oznamovacia povinnosť
Daňovník podľa § 2 ods. 1 je povinný podať daňové priznanie na príslušnom daňovom úrade do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti alebo do 15 dní odo dňa zmeny skutočností rozhodujúcich na určenie a vyrubenie dane, daň si sám vypočítať, uviesť prípadné oslobodenie alebo úľavu a daň zaplatiť. Za zmenu rozhodujúcich skutočností na určenie alebo vyrubenie dane sa nepovažujú zmeny sadzieb dane. Rovnako je daňovník povinný do 15 dní písomne oznámiť zánik daňovej povinnosti príslušnému daňovému úradu. Daňové priznanie možno účinne podať len na tlačive, ktorého vzor určilo ministerstvo. Tlačivá sú bezplatne k dispozícii na daňových úradoch. Keďže pre konanie vo veciach cestnej dane platí zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, daňovník cestnej dane, ak má na to dôvody (napr. liečenie, pobyt mimo územia republiky), môže požiadať príslušný daňový úrad o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, najviac však o tri mesiace. Žiadosť o predĺženie lehoty sa podáva písomne a jej podanie podlieha povinnosti zaplatiť správny poplatok vo výške 300 Sk podľa položky 143 sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Správca dane žiadosť dôsledne posúdi, prípadne overí uvedené dôvody, a vydá rozhodnutie. Takéto rozhodnutie je konečné a daňovník nemá možnosť proti nemu podať odvolanie. S predĺžením lehoty sa predlžuje aj splatnosť dane. Povinnosť podať daňové priznanie je podľa zákona o správe daní a poplatkov povinnosťou nepeňažnej povahy. Preto, ak daňové priznanie nie je podané v zákonnej lehote, môže správca dane uplatniť sankcie. Jednou z nich je zvýšenie dane podľa § 67 zákona o správe daní a poplatkov, podľa ktorého je možné zvýšiť daň uvedenú v oneskorenom daňovom priznaní alebo hlásení až o 10 %. Za nepodanie daňového priznania alebo jeho oneskorené podanie môže správca dane uložiť tiež pokutu podľa § 35 zákona o správe daní a poplatkov. Pokutu môže uložiť aj opakovane až do výšky 1 000 000 Sk.
Pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania alebo hlásenia môže daňový subjekt podať opravné priznanie. Pre vyrubovacie konanie sa použije opravné priznanie a na predchádzajúce priznanie sa neprihliada. Na tlačive daňového priznania musí byť vyznačené, že ide o opravné priznanie. Ak zistí daňový subjekt, že jeho daňová povinnosť má byť vyššia ako bola uvedená v daňovom priznaní alebo správcom dane vyrubená, je povinný predložiť do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení dodatočné priznanie. V rovnakej lehote je dodatočne priznaná daň splatná. Z podaného tlačiva musí byť zrejmé, že ide o dodatočné daňové priznanie, t. j. musí byť označené ako dodatočné. Vyznačia sa v ňom aj rozdiely oproti pôvodne podanému daňovému priznaniu. Dodatočné priznanie môže byť podané aj v tom prípade, ak daňovník zistí, že jeho daňová povinnosť má byť nižšia ako bola uvedená v daňovom priznaní, alebo správcom dane vyrubená.
Zákon o správe daní a poplatkov neumožňuje podať dodatočné daňové priznanie:
* po doručení oznámenia o výkone daňovej kontroly alebo opakovanej daňovej kontroly za obdobie, ktorého by sa dodatočné daňové priznanie týkalo, a to až do jej ukončenia,
* po dobu výkonu daňovej kontroly, ak sa už začala bez písomného oznámenia o jej výkone,
* po uplynutí jedného roka od skončenia daňovej kontroly.

Vyrubenie a platenie cestnej dane, kontrola
Tuzemsko
1. Daň za zdaňovacie obdobie platí daňovník vopred bez vyrubenia, a to naraz najneskôr do 31. januára.
2. Platenie dane v splátkach:
a) ak celková daň je viac ako 50 000 Sk, daňovník môže zaplatiť daň v štyroch rovnakých splátkach, a to do 31. januára, 30. apríla, 31. júla a 31. októbra,
b) ak celková daň je viac ako 250 000 Sk, daňovník môže zaplatiť daň v mesačných splátkach vo výške 1/12 ročnej sadzby dane, a to do posledného dňa v príslušnom mesiaci.
3. Pri vozidlách, ktoré už majú pridelené evidenčné číslo a nepoužívajú sa na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním od začiatku zdaňovacieho obdobia, je daň splatná do 15 dní odo dňa prvého použitia vozidla na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním. Za vozidlá, ktoré sa stávajú predmetom dane v priebehu zdaňovacieho obdobia v súvislosti so začatím podnikateľskej činnosti, zaplatí daňovník pomernú časť ročnej sadzby dane začínajúc mesiacom vzniku daňovej povinnosti. Ak pripadne deň splatnosti dane alebo splátky dane na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, dňom splatnosti je najbližší nasledujúci pracovný deň. V odôvodnených prípadoch môže daňový úrad na žiadosť daňovníka povoliť odklad platenia dane alebo jej zaplatenie v iných splátkach, ako vyplývajú zo zákona. Na celkový výpočet dane je rozhodujúci počet vozidiel k termínu predloženia daňového priznania. Na požiadanie daňovníka vydá daňový úrad potvrdenie o zaplatení dane na každé jednotlivé vozidlo. Daňovníci, ktorí sú držiteľmi alebo používateľmi viac ako tridsiatich vozidiel, môžu po dohode s miestne príslušnými daňovými úradmi preniesť povinnosť predloženia daňového priznania a platenia dane na svoje podriadené organizačné jednotky (napr. prevádzky) za podmienky, že vozidlá, ktoré používajú, sú evidované v územnom obvode príslušného daňového úradu a ich technické preukazy sa nachádzajú v príslušnej organizačnej jednotke. Cestná daň sa platí v slovenskej mene.
(Pokračovanie v stredu 29. januára)

menuLevel = 2, menuRoute = hnporadna/poradensky-servis, menuAlias = poradensky-servis, menuRouteLevel0 = hnporadna, homepage = false
25. september 2022 07:01