StoryEditor

Servis - Oznamovacia povinnosť

21.08.2002, 00:00

Oznamovacia povinnosť
Zákon o správe daní a poplatkov bol viackrát novelizovaný a v rámci jednej novely bola zavedená oznamovacia povinnosť daňových subjektov správcovi dane o uzavretí zmlúv so zahraničným subjektom. Môžete nám bližšie vysvetliť, o ktoré zmluvy ide, resp., ktoré zmluvy treba správcovi dane oznamovať a ktoré nie?
* Uzavretie zmluvy so zahraničným subjektom
Zákon č. 493/2001 Z. z. novelizoval zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov. Ustanovenie § 32 bolo doplnené o odsek 14, z ktorého pre daňové subjekty so sídlom alebo s bydliskom na území SR vyplýva nová oznamovacia povinnosť, podľa ktorej daňový subjekt so sídlom alebo s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a zahraničný daňový subjekt, ktorý má na území Slovenskej republiky stálu prevádzkareň, sú povinné oznámiť miestne príslušnému správcovi dane uzatvorenie každej zmluvy s daňovým subjektom so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí, na ktorej základe môže vzniknúť na území Slovenskej republiky stála prevádzkareň, a to do pätnástich dní po uzatvorení takej zmluvy. Cieľom oznamovacej povinnosti je zamedziť daňovým únikom spôsobeným neregistrovanou činnosťou zahraničných osôb na území SR.
* Zmluvy, ktoré je potrebné oznámiť správcovi dane
Ide o zmluvy, ktoré zaväzujú slovenský daňový subjekt, aby pri výplate, poukázaní alebo pripísaní úhrady v prospech zahraničného partnera, za služby poskytované na území Slovenskej republiky, zrážal preddavky na daň podľa ustanovenia § 53 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov. Ďalej pôjde o zmluvy za účelom poskytovania služieb, ktoré uzavrie slovenský subjekt so zahraničnou osobou, ktorá vyšle svojho zamestnanca na územie Slovenskej republiky a odmena tomuto zamestnancovi je vyplácaná priamo v zahraničí. Ďalšími zmluvami, ktoré treba oznamovať, sú nájomné zmluvy o nájme nebytových priestorov, pri ktorých je prenajímateľom slovenský subjekt a nájomca je zahraničný subjekt (napr. prenájom kancelárie, pri ktorom zahraničnému subjektu môže vzniknúť stála prevádzkareň dňom začatia činnosti v prenajatej kancelárii). Z titulu uzavretia nájomnej zmluvy síce neplynú príjmy zo zdrojov v Slovenskej republike, ale napriek tomu uzavretie zmluvy môže viesť k vzniku stálej prevádzkarne. Potrebné bude oznamovať i ďalšie zmluvy, na základe ktorých môže vzniknúť zahraničnému subjektu stála prevádzkareň.
* Zmluvy, ktoré nepodliehajú oznamovacej povinnosti daňovému subjektu v rámci súčinnosti podľa ustanovenia § 32 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov:
Ide o licenčné zmluvy, pri ktorých sa z licenčných poplatkov zráža daň pri výplate. Ide o zrážkovú daň, za ktorú zodpovedá platiteľ dane. Ďalej o úverové zmluvy, pričom úroky podliehajú zrážkovej dani alebo sú od dane v štáte zdroja oslobodené v súlade s príslušnou zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia a ďalšie zmluvy, ktoré nezakladajú možnosť vzniku stálej prevádzkarne.

menuLevel = 2, menuRoute = hnporadna/poradensky-servis, menuAlias = poradensky-servis, menuRouteLevel0 = hnporadna, homepage = false
28. jún 2022 09:11