22.07.2003, 00:00

Daň z dedičstva -- 1. apríl 2002
Zomrela mi manželka. V schválenom dedičskom konaní mi bolo uložené, že mám do roka vyplatiť moje tri deti vo výške ich dedičského podielu. Kto bude platiť daň z dedičstva? Budem musieť platiť aj daň z príjmu, v prípade predaja zdedeného domu?
-- Vzhľadom na to, že neuvádzate vo svojej otázke žiadne termíny, budeme v odpovedi uvažovať o viacerých alternatívach. Ak boli vaše deti v čase smrti manžela maloleté, tak vám táto povinnosť vyplynula priamo z Občianskeho zákonníka. Ak ste ich vyplatili, daňovníkom budú aj deti, aj vy, v prípade, že daňová povinnosť vznikla do 1. mája 2001. Deti do výšky vyplatenej sumy po odpočítaní dlhov a záväzkov uložených v dedičskom konaní. Vy budete daňovníkom tiež do výšky vami zdedeného majetku po odpočítaní dlhov, medzi ktoré zaradíte aj výplaty zo zdedeného majetku v prospech dvoch detí. Keďže sa výplaty posudzujú podľa zdroja, vaše deti budú oslobodené od dane z dedičstva v zmysle § 17 ods. 2 písm. b) zákona č. 318/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, ak predmetom dedičstva bola nejaká nehnuteľnosť. To znamená, že pre zdanenie sa budú posudzovať aj ony ako keby zdedili nehnuteľnosť. Ak daňová povinnosť vznikla po 1. máji 2001, potom dedičia v I. skupine, do ktorej patríte vy ako manžel a aj vaše deti, sa nepovažujú za daňovníkov v zmysle novely zákona č. 318/1992 Zb., ktorá nadobudla účinnosť 1. mája 2001 -- zákon č.151/2001 Z. z. V prípade predaja nehnuteľnosti budete musieť zaplatiť daň z prevodu a prechodu nehnuteľností, a to percentuálne minimálne z úradnej ceny predanej nehnuteľnosti v závislosti od stupňa príbuzenského pomeru medzi vami a kupujúcim. Ak nesplníte ustanovenia zákona o daniach z príjmov pre oslobodenie od dane, potom aj daň z príjmu v zmysle ustanovení § 4 zákona č. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov. V súčasnosti platný zákon o daniach z príjmov neobsahuje už bývalé reštrikcie v limitovaní oslobodenia od zdanenia.

Daň zo zdedenej nehnuteľnosti
Mám 22 rokov a momentálne študujem popri zamestnaní. Môj otec zomrel, keď som mal 20 rokov. Zdedil som po ňom rodinný dom. Zaujíma ma, či je možné na môj prípad aplikovať ustanovenie § 17 ods. 2 písm. b) zákona č. 318/1992 Zb. v znení neskorších predpisov? Zaujíma ma to preto, lebo moja finančná situácia nie je dobrá a zaplatenie dedičskej dane by mi urobilo škrt cez rozpočet.
-- Na vašu odpoveď je jednoznačná odpoveď, nie. Ustanovenie § 17 ods. 2 písm. b) zákona č. 318/1992 Zb. v znení neskorších predpisov sa vzťahovalo v minulosti na prípady, keď nehnuteľnosť zdedia maloleté deti alebo deti poručiteľa pripravujúce sa na budúce povolanie najdlhšie do 26 rokov. Vy ste napriek tomu, že študujete, zamestnaný. To znamená, že napriek tomu, že spĺňate vekovú hranicu na oslobodenie od dane z dedičstva, nie ste od dane z dedičstva oslobodený podľa pôvodne platného znenia zákona vzhľadom na ostatné podmienky stanovené v zákone. V apríli 2001 bola však prijatá novela zákona č. 318/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorá všetkých dedičov patriacich do I. skupiny oslobodila od zdanenia daňou z dedičstva, a to s účinnosťou od 1. mája 2001. Vzhľadom na uvedené je pre vás veľmi dôležité zistiť, kedy dedičské rozhodnutie po vašom otcovi nadobudlo právoplatnosť. Ak nadobudlo právoplatnosť po tomto termíne -- 1. máji 2001, potom podľa poslednej vety § 2 ods. 1 zákona č. 318/1992 Zb., nie ste daňovníkom dane z dedičstva. V apríli 2002 nadobudla právoplatnosť ďalšia novela zákona č. 318/1992 Zb., ktorá vami uvedené ustanovenia § 17 a 18 úplne zrušila a na dedičov v I. skupine sa aplikuje už od 1. mája 2001 vo všeobecnosti oslobodenie od platenia dedičskej dane. Takže pre váš prípad je dôležité zistiť, kedy rozhodnutie o dedičstve nadobudlo právoplatnosť a následne podľa toho postupovať pri riešení zdanenia.

Dedenie podľa zákona a zo závetu
Aký je rozdiel, ak niekto dedí zo zákona a niekto zo závetu? Keď som nadobudol rodinný dom zo závetu podľa môjho názoru by som nemal platiť daň z dedičstva, dom mi bol v podstate darovaný ešte za života poručiteľa.
-- Možnosť dediť zo zákona alebo zo závetu upravuje Občiansky zákonník. Povinnosť platiť daň z dedičstva má však každý, kto nadobudol, vo vašom príklade napr. rodinný dom, či už zo závetu alebo zo zákona, alebo z obidvoch titulov. Existuje ešte tretí spôsob, a tým je odúmrť. Iba pri odúmrti nejde o dedičstvo, ale o zvláštne právo iba štátu nadobudnúť zo zákona to, čo nikomu nepatrí. Ak patríte do I. skupiny dedičov -- daňovníkov, ktorí sú od 1. mája 2001 oslobodení od dane z dedičstva, potom nemáte povinnosť platiť vôbec daň z dedičstva. Pre vašu informáciu do I. skupiny patria: deti a ich potomkovia, rodičia a ostatní príbuzní v priamom rade a tiež manželia, pozri § 11 ods. 2 zákona č. 318/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

Dedenie živnosti
Je možné zdediť aj živnosť?
-- Áno, živnosť je možné zdediť. Manželka alebo manžel môže dokonca v živnosti pokračovať po manželovi, manželke.

Rozpor pri rozdelení dedičstva
Zomrela nám teta. Tak asi ako vo väčšine rodín, aj v našej došlo k rozporom pri rozdelení dedičstva medzi viacerých dedičov. Je možné dedičstvo odmietnuť, aby sa bolo možné vyhnúť následným problémom?
-- Dedičstvo je možné odmietnuť, ak nemáte záujem o jeho prevzatie a hlavne problémy, ktoré pri delení dedičstva vo väčšine prípadov vznikajú. Odmietnutie sa musí vykonať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením, ktoré sa zašle súdu prejednávajúcemu dedičstvo po vašej tete -- poručiteľovi. Považujem za potrebné vás upozorniť, že je rozdiel z hľadiska zdanenia v prípade, ak dedičstvo odmietnete a na druhej strane v prípade, že si necháte vyplatiť svoj podiel na dedičstve. Ťažko povedať, čo presne ste mali na mysli. Ak si necháte vyplatiť od ostatných dedičov svoj podiel na dedičstve, potom jeho vyplatenie podlieha dani z dedičstva. Ak sa však dedičstva úplne zrieknete a nebudete si nárokovať ani žiadnu výplatu, potom nie ste ani dedičom, a teda ani daňovníkom.

Prihlásenie o dedičstvo
Môj strýko -- mamin brat -- zomrel v ústave. Akým spôsobom sa mám prihlásiť o dedičstvo, keď iných dedičov nemá? Ústav sa nenachádza v obvode môjho bydliska a ja som jediný dedič, lebo moja matka a otec už zomreli.
-- Podľa Občianskeho zákonníka dedia poručiteľovi súrodenci v tretej skupine. Ak niektorý zo súrodencov nededí, nadobúdajú jeho podiel jeho deti, čo je pravdepodobne aj váš prípad. O dedičstvo sa prihlásite na okresnom súde, ktorý je príslušný na prejednanie dedičstva po vašej tete, a to podľa posledného trvalého bydliska poručiteľa. To znamená, že ak vaša teta zomrela v Bratislave a vy bývate v Košiciach, potom sa dedičstvo bude prejednávať pred notárom, ktorého určí Okresný súd v Bratislave. Vy, ako dedič, sa na tomto súde prihlásite o svoje dedičstvo. Je možné spolu s prihlásením hneď podať aj súpis majetku, ktorý poručiteľka vlastnila, aby ste skrátili celkovú dobu prejednávania dedičstva. Prejednávanie dedičstva je niekedy veľmi zdĺhavý, viac rokov trvajúci proces, či už z dôvodov nedostatkov v evidencii nehnuteľností, prípadne iných. Novela zákona o dani z dedičstva, ktorá oslobodila od zdanenia dedičov I. skupiny, sa vášho prípadu netýka, a teda budete musieť zo zdedeného majetku zaplatiť, okrem iných poplatkov, aj daň z dedičstva vo výške 3 % z nadobudnutej hodnoty do sumy 1 milióna slovenských korún podľa platného zákona.

01 - Modified: 2009-01-22 15:53:39 - Feat.: 0 - Title: Časť podnikov brzdí finančná kríza
menuLevel = 2, menuRoute = hnporadna/poradensky-servis, menuAlias = poradensky-servis, menuRouteLevel0 = hnporadna, homepage = false
26. jún 2022 17:18