StoryEditor

Výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca

11.02.2004, 23:00
Zákonodarca v zákone č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme s účinnosťou od 1. januára 2004 o. i. upravil aj problematiku výberového konania na miesto vedúceho zamestnanca (§ 5 a 6).

Zákonodarca v zákone č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme s účinnosťou od 1. januára 2004 o. i. upravil aj problematiku výberového konania na miesto vedúceho zamestnanca (§ 5 a 6).

Miesto vedúceho zamestnanca, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu u zamestnávateľa uvedeného v § 1 ods. 2 citovaného zákona, a miesto ďalšieho vedúceho zamestnanca, u ktorého to určí pracovný poriadok, sa obsadzuje na základe výsledkov výberového konania, pravda, ak osobitný predpis neustanovuje voľbu alebo vymenovanie vedúceho zamestnanca kolektívnym orgánom (napríklad zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákon č. 274/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 302/2001 Z. z. v znení zákona č. 445/2001 Z. z.). Výberovým konaním na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca ustanoveného v ods. 1 § 5 zákona o výkone práce vo verejnom záujme sa overujú schopnosti a odborné znalosti uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinnosti, ktoré má zamestnanec vykonávať na miesto vedúceho zamestnanca.

Výberové konanie sa uskutočňuje bez akýchkoľvek obmedzení a priamej alebo nepriamej diskriminácie podľa:
-- pohlavia
-- sexuálnej orientácie
-- manželského stavu
-- rasy
-- farby pleti
-- jazyka
-- veku
-- zdravotnému stavu
-- viery a náboženstva
-- politického alebo iného zmýšľania
-- odborovej činnosti
-- národného alebo sociálneho pôvodu
-- príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine
-- majetku
-- rodu alebo iného postavenia
s výnimkou prípadu, ak to ustanovuje zákon, alebo ak je na výkon práce vecný dôvod, ktorý spočíva v predpokladoch alebo požiadavkách a v povahe práce, ktorú má zamestnanec vykonávať (ods. 2 § 5).

Vyhlásenie výberového konania a obsah oznámenia
Výberové konanie vyhlasuje zamestnávateľ v tlači alebo v iných všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie, ktorými sú najmä televízia, rozhlas a internet. Výberové konanie na miesto štatutárneho orgánu vyhlasuje zriaďovateľ alebo zakladateľ, alebo orgán štátnej správy, do ktorého pôsobnosti zamestnávateľ, u ktorého bude funkciu štatutárneho orgánu vykonávať, patrí. Výberové konanie sa vyhlasuje najmenej tri týždne pred jeho začatím.
Oznámenie o vyhlásení výberového konania obsahuje:
-- názov zamestnávateľa vrátane obce, kde je sídlo zamestnávateľa,
-- funkciu, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním,
-- kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie podľa osobitného predpisu (pozri vyhlášku Ministerstva školstva SR č. 41/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov),
-- iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou,
-- zoznam požadovaných dokladov,
-- dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní (porovnaj ods. 3 § 5 zákona o výkone práce vo verejnom záujme).
Výberová komisia má najmenej troch členov
Zamestnávateľ, ktorý vyhlasuje výberové konanie, zriadi výberovú komisiu a vymenuje jej členov. Členov výberovej komisie pri výberovom konaní na miesto štatutárneho orgánu vymenúva zriaďovateľ alebo zakladateľ. Ak zamestnávateľ nemá zriaďovateľa alebo zakladateľa, členov výberovej komisie vymenuje orgán štátnej správy, do ktorého pôsobnosti zamestnávateľ patrí. Výberová komisia má najmenej troch členov, z ktorých najmenej jedného člena určí zástupca zamestnancov. Celkový počet členov výberovej komisie je nepárny (porovnaj ods. 4 § 5).

Uskutočňovanie výberového konania a zverejňovanie výsledkov
uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady podľa § 3 ods. 1 písm. a) až e) a g) zákona o výkone práce vo verejnom záujme, výberová komisia pozve na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania.
Výberové konanie sa uskutočňuje:
-- písomnou formou,
-- pohovorom,
-- písomnou formou a pohovorom.
Výberová komisia zhodnotí výsledok výberového konania a na základe výsledkov určí poradie uchádzačov a zverejní výsledok výberového konania tak, aby bolo prístupné každému uchádzačovi. Poradie uchádzačov je záväzné pre obsadenie funkcie (zamestnávateľ uzavrie pracovný pomer s uchádzačom podľa poradia). Výberová komisia písomne oznámi uchádzačovi výsledok výberového konania do desiatich dní od jeho skončenia. Ak výberová komisia na základe výberového konania nevyberie uchádzača na obsadzované miesto vedúceho zamestnanca, pretože žiadny uchádzač nevyhovel ustanoveným podmienkam, zamestnávateľ vyhlási nové výberové konanie (k napísanému porovnaj ods. 5 až 8 § 5 zákona o výkone práce vo verejnom záujme). V kontexte uvedeného dávame do pozornosti, že v zmysle ods. 9 § 5 voľné miesto vedúceho zamestnanca možno obsadiť bez výberového konania len do vymenovania po úspešnom vykonaní výberového konania podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme, a to najdlhšie na šesť mesiacov.

Ak sa uchádzač cíti poškodený výberovým konaním
Uchádzač, ktorý sa cíti poškodený výberovým konaním v dôsledku nedodržania podmienok pri výberovom konaní, môže sa domáhať svojich práv na súde vrátane primeranej náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch (ods. 10 § 5). Napokon zamestnávateľ je povinný informovať o voľných pracovných miestach na výkon práce vo verejnom záujme na mieste u zamestnávateľa, ktoré je zamestnancom prístupné a umožní zamestnancom a iným fyzickým osobám uchádzať sa o tieto voľné pracovné miesta. Zamestnávateľ rozhodne o obsadení voľného pracovného miesta na základe posúdenia vhodnosti jednotlivých uchádzačov z hľadiska ich znalosti a schopnosti na výkon práce vo verejnom záujme (§ 6 zákon o výkone práce vo verejnom záujme.

menuLevel = 2, menuRoute = hnporadna/poradensky-servis, menuAlias = poradensky-servis, menuRouteLevel0 = hnporadna, homepage = false
30. jún 2022 04:25