StoryEditor

Výzva na predkladanie projektov pre Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava Cieľ 2

Od 3. mája 2004 vyhlásilo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja (MVRR) SR pre Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava Cieľ 2 výzvu pre prioritu č. 1 -- Podpora hospodárskej činnosti a trvalo udržateľného rozvoja cieľového územia a opatrenie č. 1.1 -- Rozvoj malého a stredného podnikania (MSP).

Od 3. mája 2004 vyhlásilo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja (MVRR) SR pre Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava Cieľ 2 výzvu pre prioritu č. 1 -- Podpora hospodárskej činnosti a trvalo udržateľného rozvoja cieľového územia a opatrenie č. 1.1 -- Rozvoj malého a stredného podnikania (MSP).

V zmysle cieľa opatrenia sú podporované projekty zamerané na realizáciu nasledujúcich aktivít:
1. podpora zakladania nových MSP vrátane živnostníkov,
2. rozšírenie existujúcich MSP,
3. zmena výrobného procesu v existujúcich MSP (pomocou racionalizácie, diverzifikácie alebo modernizácie),
4. prevzatie alebo nákup MSP, ktorého prevádzkovanie podnikateľ skončil alebo by musel ukončiť, ak by nebol odkúpený,
5. transfer inovatívnych a informačných technológií, podpora inovácie výrobných postupov,
6. podpora poskytovania poradenských a konzultačných služieb podnikateľom,
7. prvá účasť podnikateľa na výstavách a veľtrhoch súvisiacich s jeho podnikateľskou činnosťou,
8. prvá účasť na obchodných misiách v zahraničí. Prvou účasťou na obchodnej misii sa rozumie účasť na oficiálne zorganizovanej skupinovej pracovnej ceste v príslušnej krajine s presne určenými cieľmi a programom, ktorý musí byť prílohou žiadosti,
9. pomoc začínajúcim podnikateľom využívajúcim inkubátory,
10. podpora a úhrada nákladov na štúdie a projektové dokumentácie v zmysle opatrenia.

Finančné prostriedky na opatrenie 1.1. na rok 2004 (v eurách v bežných cenách)
Celková suma finančných prostriedkov vyčlenených na podporu projektov v rámci opatrenia 1.1. na rok 2004 je 5 065 714 eur, z toho 2 186 080 eur tvoria zdroje Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 2 879 634 eur tvoria zdroje štátneho rozpočtu SR.
Na projekty predkladané v rámci tohto opatrenia sa vzťahujú pravidlá štátnej pomoci, t. j. musia spĺňať podmienky a kritériá nasledujúcej schémy štátnej pomoci alebo schémy pomoci de minimis:
* Schéma podpory malého a stredného podnikania SPD 2 (schéma štátnej pomoci) -- evidovaná pod číslom Schéma ŠP -- 009 /0, uverejnená v Obchodnom vestníku SR č. 78/2004 (23. apríla 2004)
Schéma podpory malých a stredných podnikateľov SPD 2 (schéma pomoci de minimis)
Forma finančnej podpory
Pomoc sa realizuje formou nenávratného finančného príspevku s postupným preplácaním daňových dokladov.
Geografický rozsah
Cieľové územie Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré predstavujú okresy Malacky, Pezinok a Senec a päť mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy: Záhorská Bystrica, Vajnory, Rusovce, Jarovce a Čunovo.
Oprávnení žiadatelia (príjemcovia pomoci)
Malí a strední podnikatelia (MSP) v zmysle definície prílohy Nariadenia EK č. 70/2001 z 12. januára 2001 (pozri príloha č. 6 k Schéme podpory malého a stredného podnikania SPD 2)
Termín predkladania projektov
Projekty v rámci tejto výzvy sa budú podávať priebežne do konca roka 2004.
Nevyhnutné dokumenty na správne vypracovanie projektu
Programový doplnok JPD NUTS II Bratislava Cieľ 2
Schéma podpory malého a stredného podnikania SPD 2 (schéma štátnej pomoci)
Schéma podpory malých a stredných podnikateľov SPD 2 (schéma pomoci de minimis)
Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok (súkromný sektor)
Miesto doručenia vypracovaného projektu žiadateľom o pomoc
Projekt možno predložiť doporučenou poštou, kuriérom alebo osobne do podateľne MVRR SR:
Odbor riadenia pre JPD (riadiaci orgán pre JPD NUTS II Bratislava Cieľ 2)
Sekcia riadenia pomoci z Európskej únie
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Špitálska 8
816 44 Bratislava
Informácie o podporných prostriedkoch pre vaše podnikanie nájdete komplexne spracované aj v príručkách Praktický sprievodca čerpaním finančných prostriedkov z fondov EÚ a z programov štátnej podpory SR a Dotácie poľnohospodárom, potravinárom a vidieku od A do Z špecificky zamerané na agrosektor a vidiek (Živnostník a podnikanie číslo: 5/2004).

01 - Modified: 2011-12-02 14:56:34 - Feat.: 0 - Title: Radičová: Lekárom už nemám čo ponúknuť
menuLevel = 2, menuRoute = hnporadna/poradensky-servis, menuAlias = poradensky-servis, menuRouteLevel0 = hnporadna, homepage = false
28. jún 2022 03:14