02.10.2017, 00:00

Čo má mať darovacia zmluva na byt

Pri spísaní darovacej zmluvy, ktorou chcete previesť byt na inú osobu, sa riaďte pôvodnou zmluvou, na základe ktorej ste byt kupovali. Slavomír Rabatin z advokátskej kancelárie Raslegal odporúča podľa nej definovať najmä predmet prevodu, ale aj vymenovať technické detaily, ktoré sú v každom dome iné, napríklad spoločné časti a zariadenia domu či príslušenstvo bytu.

Čo má mať darovacia zmluva na byt
Zdroj: Dreamstime

DAROVACIA ZMLUVA

Článok I.
Zmluvné strany

1) Meno a priezvisko, rodné priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Bydlisko:
na strane jednej (ďalej len „Darca“)

a

2) Meno a priezvisko, rodné priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Bydlisko:
na strane druhej (ďalej len „Obdarovaný“ a spolu s Darcom ďalej len „Zmluvné strany“)
uzatvárajú v zmysle ust. § 151n a nasl. a ust. § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)

d a r o v a c i u  z m l u v u
o prevode vlastníckeho práva k bytu so zriadením vecného bremena
(ďalej len ako „Zmluva“).

Článok II.
Všeobecné ustanovenia

2.1 Darca vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom:
bytu vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 k celku na ____ poschodí, vo vchode č. _______, v obytnom dome so súpisným č._____, postaveného na parcele č._____, parcela registra „C“, zastavané plochy a nádvoria vo výmere _________ m2, nachádzajúceho sa v okrese ______, v_______, kat. ú._______, zapísaného na liste vlastníctva č. _______vedenom Okresným úradom v ___________________;
k bytu prislúchajúceho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach bytového domu a zastavanom pozemku vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 100/10000 k celku, so súpisným č._____, postaveného na parcele č._____, parcela registra „C“, zastavané plochy a nádvoria vo výmere _______ m2, nachádzajúceho sa v okrese ______, v_______, kat. ú._______, zapísaného na liste vlastníctva č. _______vedenom Okresným úradom v __________________.
(ďalej spolu aj „dar“).

2.2 Byt uvedený v bode 2.1 Zmluvy pozostáva z ___ obytných miestností a príslušenstva.
2.3 Príslušenstvom bytu je  ___ Celková výmera podlahovej plochy bytu je ______ m2.
2.4 Spoločnými časťami domu sú najmä: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, ___.
2.5 Spoločnými zariadeniami bytového domu sú najmä: výťahy, kotolňa, kočikáreň, práčovňa, sušiareň, žehliareň, strojovňa, sklady, chodby, bleskozvody, komíny, ventilačné hlavice, vodovodné prípojky, kanalizačné prípojky, elektrické prípojky, teplonosné prípojky, plynovodné prípojky, spoločné televízne antény, komíny, ___.
2.6 Súčasťou prevodu sú aj príslušné práva k pozemku, na ktorom je bytový dom postavený. K bytovému domu neexistuje priľahlý pozemok.

Článok III.
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je bezodplatný prevod vlastníckeho práva k daru, ktorý je opísaný v čl. II. tejto Zmluvy Darcom do vlastníctva Obdarovaného.
3.2 Darca vyhlasuje, že na základe tejto Zmluvy daruje Obdarovanému účinnosťou tejto Zmluvy svoje vlastnícke právo k daru opísanému v bode 2.1 tejto Zmluvy, spolu so všetkými právami spojenými s vlastníctvom daru, v takom istom stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto Zmluvy.
3.4 Obdarovaný na základe tejto Zmluvy vyhlasuje, že dar opísaný v bode 2.1 tejto Zmluvy s vďakou prijíma do svojho vlastníctva.
3.5 Obdarovaný ako povinný z vecného bremena ku dňu nadobudnutia vlastníckeho práva k daru bezodplatne zriaďuje v prospech Darcu vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného bezodplatného užívania daru.
3.6 Darca, ako oprávnený z vecného bremena, právo zodpovedajúce tomuto vecnému bremenu prijíma.

Článok IV.
Osobitné ustanovenia

4.1 Darca vyhlasuje, že na žiadnej časti daru neviaznu žiadne ťarchy, dlhy, vecné bremená, reštitučné nároky, iné právne povinnosti, a že dar nie je ani zaťažený záložným právom. Darca takisto vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne vady, na ktoré by mal Obdarovaného upozorniť, a pre ktoré by Obdarovaný mohol prevod vlastníckeho práva k celému alebo k časti daru odmietnuť. Darca vyhlasuje, že všetky daňové povinnosti týkajúce sa daru má ku dňu podpisu tejto Zmluvy uhradené.
4.2 Obdarovaný vyhlasuje, že stav daru je mu známy z obhliadky na mieste samom a v takomto stave ho ku dňu podpisu tejto Zmluvy prijíma.
4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že správne poplatky za návrh na vklad vlastníckeho práva na základe tejto Zmluvy v prospech Obdarovaného do príslušného katastra nehnuteľností a všetky notárske, ako aj ostatné poplatky a náklady s tým spojené sa zaväzuje uhradiť Obdarovaný.
4.4 Obdarovaný berie na vedomie, že Darca sa môže domáhať vrátenia daru, pokiaľ by sa Obdarovaný správal k nemu alebo príslušníkom jeho rodiny tak, že by tým hrubo porušoval dobré mravy.
4.5 Obdarovaný týmto vyhlasuje, že nemá záujem o vypracovanie znaleckého posudku o technickom stave daru podľa ust. § 5 ods. 1 písm. f) zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastnícve bytov a nebytových priestorov v aktuálnom znení.

Článok V.
Správa domu

5.1 Darca vyhlasuje, že oboznámil Obdarovaného s obsahom zmluvy o spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, resp. zmluvou o výkone správy. Obdarovaný týmto pristupuje k tejto zmluve dňom nadobudnutia vlastníckeho práva k daru.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia

6.1 Táto Z

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.