04.04.2019, 00:00

Pôdu teraz predáte už bez prekážok

  • Katastre prestali pri prevode pôdy na Slovensku vyžadovať rôzne potvrdenia od obcí.
  • Pozemky predáte bez prekážok aj osobe, ktorá nie je činná v agrobiznise.
  • Na aktuálny postup úradov upozorňujú odborníci zainteresových inštitúcií.
Pôdu teraz predáte už bez prekážok

1. Po rozhodnutí Ústavného súdu
Tie ustanovenia zákona, ktoré ukladali majiteľom pôdy absolvovať pri predaji povinne ponukové konanie, sú v rozpore s Ústavou. Ako posudzujete zmluvy, ktoré sa doručili na kataster po 14. novembri, teda po tomto rozhodnutí Ústavného súdu?
Zamietnutie návrhu na vklad z dôvodu, že zmluva nebola uzatvorená postupom, ktorý určuje zákon, či zastavenie konania o návrhu na vklad z dôvodu, že k návrhu na vklad neboli doložené prílohy, ktoré určuje zákon, by bolo po 14. novembri 2018 nezlučiteľné s materiálnym poňatím právneho štátu. Stanovisko k uplatňovaniu zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v nadväznosti na nález Ústavného súdu vydal Úrad geodézie, kartografie a katastra už 27. novembra 2018.

2. Vklad zmluvy do katastra
Katastrálny odbor okresného úradu prijíma už aj také zmluvy o prevode pôdy, ktoré neprešli ponukovým konaním a nemajú ani predpísané prílohy?
Hovoríme o zmluvách o prevode vlastníctva pozemku, ktorý je v zmysle zákona poľnohospodárskym. Ak katastrálny odbor okresného úradu v konaní o návrhu na vklad zistí, že uzatvorením takejto zmluvy boli porušené paragrafy zákona, ktoré Ústavný súd vyhlásil za protiústavné, povoleniu vkladu vlastníckeho práva nebráni, že uzatvorením zmluvy boli porušené. Kataster nemá po 14. novembri 2018 ani skúmať, či je k návrhu na vklad na základe zmluvy o prevode vlastníctva pozemku, ktorý je v zmysle zákona poľnohospodárskym, doložená príloha, pričom je bez právneho významu, kedy bola takáto zmluva uzatvorená. Takýto právny názor zastáva Úrad geodézie, kartografie a katastra.

3. Prerušené konania
Čo ak zmluvy, ktoré sa týkali prevodu pôdy, neprešli vkladom len preto, že predávajúci nedodržal dnes už protiústavný zákon? Napríklad neponúkol pôdu na predaj cez portál alebo nepriložil potrebné doklady?
Ak bolo konanie o návrhu na vklad prerušené a úrad účastníkov zmluvy vyzval, aby preukázali, že zmluva o prevode vlastníctva pozemku, ktorý je poľnohospodársky, bola uzatvorená postupom podľa protiústavných paragrafov, odpadol dôvod prerušenia konania a v príslušnom konaní o návrhu na vklad je možné pokračovať.

4. Mladí farmári
Ako budú postupovať úrady, ak sa na listy vlastníctva zapisovali obmedzenia – napríklad pri prevode pôdy mladým farmárom?
Ak je na liste vlastníctva zapísaná poznámka, ktorá obmedzovala mladého poľnohospodára v nakladaní s nehnuteľnosťou, okresný úrad, katastrálny odbor, nebude túto poznámku z úradnej povinnosti vymazávať. Ak bude doručený návrh na vklad, v ktorom bude predmetom prevodu pozemok vo vlastníctve mladého poľnohospodára, ktorý má na liste vlastníctva zapísanú takúto poznámku, okresný úrad, jeho katastrálny odbor, nebude na ňu pri rozhodovaní o návrhu na vklad prihliadať a ak budú splnené podmienky na povolenie vkladu do katastra, vklad povolí.

5. Register ponúk
Doteraz sa ponuky na odpredaj poľnohospodárskych pozemkov v určitých prípadoch povinne zverejňovali v registri, ktorý viedlo ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Aký je jeho osud?
Ponúkanie poľnohospodárskeho pozemku prostredníctvom registra už nie je podmienkou prevodu poľnohospodárskeho pozemku. Dňom vyhlásenia nálezu v Zbierke zákonov, teda od 11. februára tohto roku, sa končí aktívna prevádzka registra zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. Zastavila sa aj možnosť vkladať do registra akékoľvek údaje. Naďalej je však možné, aby užívatelia prostredníctvom svojho prístupu vstupovali do registra alebo extrahovali z neho potrebné údaje.

6. Úrady a doklady
Ktoré doklady už od okresných úradov majiteľ pôdy pri predaji nepotrebuje?
Od 11. februára, teda dňom zverejnenia nálezu Ústavného súdu v Zbierke zákonov, pozemkové a lesné odbory okresných úradov už prestali prijímať žiadosti, ktorými osvedčovali splnenie podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a prestali ich vydávať. Zastavili aj všetky začaté konania. Žiadateľom a účastníkom konania o nevydaní osvedčenia oznámili, že paragrafy 4 až 6 zákona stratili dňom vyhlásenia nálezu Ústavného súdu v Zbierke zákonov účinnosť. Nadobúdateľ poľnohospodárskeho pozemku už nemá povinnosť podľa týchto ustanovení postupovať. Najmä nie je povinný žiadať o vydanie osvedčenia a okresný úrad nie je oprávnený viesť konanie o vydaní osvedčenia ani konanie o nevydaní osvedčenia.

7. Potvrdenia komory
Ako je to s potvrdeniami, ktoré vydáva Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora?
Potvrdzovala podnikanie v poľnohospodárskej výrobe najmenej tri roky predo dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v obci, v ktorej sa poľnohospodársky pozemok nachádza. Dňom vyhlásenia nálezu nie je povinná ich vydávať.

8. Odbremenenie obcí
Aké povinnosti dňom vyhlásenia nálezu už nemusia zabezpečovať obce?
Nemusia prijímať žiadosti ani zverejňovať ponuky na prevod poľnohospodárskeho pozemku na svojich úradných tabuliach a ani vydávať potvrdenia o tomto zverejnení. Dňom vyhlásenia nálezu (11. februára) nie sú už povinné vydávať tieto potvrdenia: a) preukazujúce podnikanie v poľnohospodárskej výrobe osoby, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky predo dňom uzavretia zmluvy v obci, v ktorej sa poľnohospodársky pozemok nachádza; b) že žiadateľ je daňovníkom dane z poľnohospodárskeho pozemku v obci, c) potvrdenie o pomere blízkej osoby alebo príbuzného medzi vlastníkom a nadobúdateľom pozemku, d) potv

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.