Stanovisko spoločnosti Marius Pedersen a PETMAS k plneniu zákonných povinností pri nakladaní s komunálnym odpadom v meste Pezinok

Stanovisko spoločnosti Marius Pedersen a PETMAS k plneniu zákonných povinností pri nakladaní s komunálnym odpadom v meste Pezinok
Zdroj: Marius Pedersen

Spoločnosť PETMAS spol. s.r.o. ktorá pre mesto Pezinok prostredníctvom zmluvy so spoločnosťou NATUR- PACK a.s. zabezpečuje zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov a spoločnosť Marius Pedersen a.s. si dovoľuje reagovať na nepravdivé a zavádzajúce tvrdenia ktoré odzneli v médiách ohľadom spracovania komunálneho odpadu v meste Pezinok.  Spoločnosť PETMAS plní všetky svoje povinnosti pri nakladaní s vytriedenými zložkami z komunálneho odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. V článkoch boli publikované nepravdivé a pravdu skresľujúce skutkové tvrdenia a neprimerané hodnotiace úsudky týkajúce sa zabezpečovania nakladania s plastovým komunálnym odpadom v Meste Pezinok.

Spoločnosť PETMAS zabezpečujúca nakladanie s odpadmi v Meste Pezinok riadne plní všetky zmluvné povinnosti voči Mestu Pezinok, ako pôvodcovi odpadov vyplývajúce zo Zmluvy a rovnako tak vyplývajúce aj zo zmluvy uzatvorenej medzi Mestom Pezinok a spoločnosťou PETMAS, ako aj všetky svoje povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane povinností plynúcich zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („Zákon o odpadoch“).

Spoločnosť ecorec Slovensko s.r.o., odobrala časť odpadov z plastov pochádzajúcich z Pezinka, a to za účelom jeho zhodnocovania činnosťou R 12 podľa prílohy č. 1 Zákona o odpadoch, teda za účelom jeho úpravy pred energetickým zhodnotením, a to v súlade s platným integrovaným povolením vydaným Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava pre prevádzku spoločnosti ecorec Slovensko a v plnom súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi. Spoločnosť ecorec Slovensko činnosťou R12 pripravuje odpad na následné energetické zhodnotenie činnosťou R1 v cementárni materskej spoločnosti CRH (SLOVENSKO) A.S.

V zmysle § 6 ods. 9 Zákona o odpadoch (Hierarchia odpadového hospodárstva) je odpad možné využívať ako zdroj energie, ak nie je možné alebo účelné predchádzanie jeho vzniku alebo nie je možný a účelný postup recyklácie alebo opätovného použitia.

Dôvodom odobratia odpadov spoločnosťou ecorec Slovensko bolo kapacitné obmedzenie v prevádzke na nakladanie s odpadmi spoločnosti Marius Pedersen – prevádzka Šulekovo. Vďaka regionálnej dostupnosti zariadenia na zhodnocovanie dopadov priamo v Pezinku, teda zariadenia spoločnosti ecorec Slovensko, bolo environmentálne aj ekonomicky účelnejšie využiť práve tieto kapacity. Došlo k naplneniu ustanovenia § 6 ods. 9 Zákona o odpadoch, a teda splneniu zákonnej podmienky účelnosti použitia predmetného plastového odpadu ako zdroja energie. Pri nakladaní s komunálnymi odpadmi z plastov bola v dotknutom prípade zachovaná hierarchia odpadového hospodárstva v zmysle Zákona o odpadoch, ako i nadnárodnej legislatívy.

Pri využívaní alternatívnych palív z odpadov (t.j. zhodnocovaní odpadov z plastov) v cementárňach nedochádza k zvýšeniu emisií do ovzdušia, ani k negatívnemu dopadu na životné prostredie alebo zdravie obyvateľstva, vzhľadom na to, že cementárne, ktoré využívajú alternatívne palivá z odpadov musia dodržiavať ešte prísnejšie emisné limity ako pri používaní tradičných palív.

Záväzné limity odpadového hospodárstva Slovenskej republiky určujú mieru materiálového a energetického zhodnocovania najmenej vo výške 48 % hmotnosti plastových odpadov z obalov a mieru samotnej recyklácie pre najmenej vo výške 45 % hmotnosti plastových odpadov z obalov.

Stanovisko spoločnosti Marius Pedersen a PETMAS k plneniu zákonných povinností pri nakladaní s komunálnym odpadom v meste Pezinok
Zdroj: Marius Pedersen
Zákon o odpadoch v oblasti nakladania s plastovým odpadom definuje popri cieľoch recyklácie plastového odpadu aj ciele zhodnocovania plastového odpadu. Zhodnocovanie je tak v zmysle zákona legitímnou činnosťou nakladania s plastovým odpadom, legislatíva jednoznačne s energetickým využívaním odpadov z plastov ráta a podporuje zvyšovanie miery tohto zhodnocovania.

Spoločnosť Marius Pedersen považuje za potrebné poukázať na skutočnosť, že energetické zhodnocovanie odpadov ako palivo v cementárni nie je v žiadnom prípade spaľovanie odpadov. Na tomto mieste je dôležité mať na zreteli, že práve čo najnižšia uhlíková stopa a tým, prispievanie k čo najnižším emisiám skleníkových plynov by mala byť jedným z rozhodujúcich faktorov pri nakladaní s odpadom. Preto spôsob, ktorý spoločnosť PETMAS zvolila (vzhľadom na vyššie opísané kapacitné dôvody), predstavoval z pohľadu dopadov na životné prostredie a uhlíkovej stopy spojenej s nakladaním s odpadom zo žltých nádob to najvhodnejšie riešenie, ktoré je v  súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.

Spoločnosť Marius Pedersen pri recyklácii obalov z plastových odpadov spolupracuje s poprednými recyklátormi na území Slovenskej republiky aj v Európe a neustále zlepšuje interné procesy pre zvyšovanie podielu spracovania druhotných surovín s ohľadom na životné prostredie.

Radi by sme dali na záver do pozornosti skutočnosť, že od roku 2016 kontinuálne rastie miera vytriedenia komunálnych odpadov v Meste Pezinok, ktorá aktuálne dosahuje úroveň 51% hmotnosti odpadov z obalov, pričom energetické zhodnocovanie nemá vplyv na mieru vytriedenia druhotných surovín.

Marius Pedersen, a.s. ako súčasť dánskej skupiny A/S MARIUS PEDERSEN aktívne vykonáva zber, prepravu, zhodnocovanie, zneškodňovanie komunálnych, priemyselných a nebezpečných odpadov v úzkej spolupráci s viac ako 400 mestami a obcami, pričom zabezpečuje tieto služby pre takmer 1 000 000 obyvateľov a približne 4 000 podnikateľských subjektov na Slovensku. Spoločnosť PETMAS spol. s r.o. je dcérskou spoločnosťou Marius Pedersen, a.s.

Poznámka : Spoločnosť Marius Pedersen, a.s., na ktorú bolo v médiách viackrát odkázané, už v súčasnosti podniká všetky kroky smerujúce k ochrane dobrej povesti a dobrého mena spoločnosti pre uvedenie nepravdivých, pravdu skresľujúcich skutkových tvrdení a neprimeraných hodnotiacich úsudkov v dotknutých Článkoch.

 

(PR)

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.