TASR
StoryEditor

Výzva na predkladanie prihlášok kandidátov na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky

16.05.2022, 00:00

Správna rada Tlačovej agentúry Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 3 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 385/2008 Z. z.“) oznamuje, že uskutoční verejné vypočutie kandidátov na funkciu generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky volí správna rada Tlačovej agentúry Slovenskej republiky na základe verejného vypočutia prihlásených kandidátov. Za generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky možno zvoliť fyzickú osobu, ktorá spĺňa podmienky podľa § 14 zákona č. 385/2008 Z. z.

 

Správna rada Tlačovej agentúry Slovenskej republiky týmto vyzýva na predkladanie prihlášok kandidátov na funkciu generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

 

Písomná prihláška kandidáta na funkciu generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky musí obsahovať:

 

- vyhlásenie o kandidatúre na generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky s uvedením titulu, mena a priezviska a adresy trvalého pobytu kandidáta s jeho vlastnoručným notársky overeným podpisom,

- štruktúrovaný životopis,

- čestné vyhlásenie o tom, že kandidát je štátnym občanom Slovenskej republiky,

- čestné vyhlásenie o tom, že kandidát má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

- úradne overenú kópiu dokladu o dosiahnutí vysokoškolského vzdelania druhého stupňa,

- čestné vyhlásenie o splnení podmienky najmenej päťročnej odbornej praxe v oblasti riadenia s uvedením, kde kandidát túto prax vykonával,

- čestné vyhlásenie o tom, že kandidát nevykonáva funkciu alebo činnosť podľa § 9 ods. 4 alebo 5 zákona č. 385/2008 Z. z.,

- projekt riadenia a rozvoja Tlačovej agentúry Slovenskej republiky v nastávajúcom funkčnom období, predložený v piatich vyhotoveniach v tlačenej podobe vo formáte A4 v rozsahu najmenej 15 strán a najviac 30 strán (do tohto rozsahu sa nepočítajú prílohy).

 

Kandidát na funkciu generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky môže podať písomnú prihlášku v zalepenej obálke s viditeľne označeným nápisom "Voľba generálneho riaditeľa TASR - neotvárať", a to tak poštou na adresu Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, alebo aj osobne v podateľni Tlačovej agentúry Slovenskej republiky v sídle Tlačovej agentúry Slovenskej republiky na uvedenej adrese do 15. júla 2022.

 

V prípade podania prihlášky prostredníctvom pošty je rozhodujúci dátum poštovej podacej pečiatky. V prípade podania prihlášky osobne je rozhodujúci dátum podacej pečiatky Tlačovej agentúry Slovenskej republiky. Osobne je možné prihlášku podať najneskôr do 16:00 hod. posledného dňa určenej lehoty. Na neúplné prihlášky a prihlášky podané po určenej lehote sa neprihliada.

 

menuLevel = 1, menuRoute = pr-clanky, menuAlias = pr-clanky, menuRouteLevel0 = pr-clanky, homepage = false
25. jún 2022 12:13