Mgr. Barbora BalunováSNÍMKA: Linda Kisková Bohušová
StoryEditor

Deregulácia cien elektriny a plynu v čase európskej super regulácie. Nevyhnutnosť alebo fikcia?

28.03.2023, 00:00

Nevyprovokovaná ruská agresia voči Ukrajine navždy zmenila tvár Európy, aj jej energetický trh. Po nástupe nového vedenia URSO sa na verejnosti objavila odborná diskusia o úplnej deregulácii dodávky elektriny a plynu. Oproti dlhodobej potrebe uvoľnenia či odstránenia regulácie na Slovensku stoja reálne kroky európskej únie chrániace občanov, malých a stredných podnikateľov, zraniteľné osoby ale aj veľké priemyselné giganty pred extrémnym nárastom cien týchto komodít. Komplikovanú situáciu na trhu rieši odborníčka na energetické právo Barbora Balunová z advokátskej kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o., ktorá napísala odpovede k najpálčivejším otázkam k uvedenej problematike.

Čo znamená úplná deregulácia cien elektriny a plynu v našich podmienkach?

V zmysle energetických predpisov poznáme viaceré typy regulácie. V tomto kontexte píšeme o cenovej regulácií, ktorú v súčasnosti URSO naďalej vykonáva pre tzv. zraniteľných odberateľov. Úplná deregulácia cien elektriny a plynu znamená, že cenu energetickej komodity už nebude určovať URSO svojimi cenovými rozhodnutiami, ale budú to trhové ceny. Voľné dohody medzi zákazníkom a dodávateľom by viedli ku konkurenčným ponukám aj od alternatívnych dodávateľov, ktorí by museli byť pre zákazníkov zaujímaví už pri vstupe na trh a súčasní energetickí giganti by boli tiež nútení bojovať o svojich zákazníkov s priaznivými cenami.

Čo všetko v rámci svojej cenovej regulácie určuje URSO pre spotrebiteľa?

Odberateľ platí jednu faktúru s celkovou agregovanou sumou. Na samotnej faktúre sú položky - cena za komoditu, tarify a poplatky za služby súvisiace s dodávkou elektriny či plynu. Bez týchto platieb by nebola možná ich dodávka do domácnosti či podniku. Všetky tieto zložky ceny pre regulovaný segment zákazníkov určuje URSO svojím rozhodnutím. Dokonca do budúcnosti sa počíta s tým, že ceny jednotlivých taríf, cien za distribučné, prenosové či systémové služby bude určovať naďalej URSO svojim cenovým rozhodnutím. Cena komodity je momentálne rovnako regulovaná ÚRSO-m. To znamená, že na určené obdobie vydá URSO cenové rozhodnutie. Väčšinou je to jeden kalendárny rok, ale niekedy sa stáva, že cena je upravovaná aj počas daného roka. V teplárenstve napr. môže byť takto stanovená cena platná aj viac ako jeden rok. Cenové rozhodnutie na komoditu vydáva URSO voči dodávateľovi. Ceny taríf a distribučných či prenosových služieb zase určuje URSO rozhodnutím voči prevádzkovateľom týchto sietí a sústav.

Cenotvorba v rámci regulovaných činností dodávky, distribúcie a prenosu elektriny či plynu j náročný proces pre regulátora aj pre samotné energetické podniky. Ako potom URSO určuje jednotlivé ceny, resp. zložky konečnej ceny pre spotrebiteľa?

Ide o náročný proces pre všetkých zúčastnených, preto jedna z výhod deregulácie je odbremenenie subjektov trhu aj regulátora od administratívnej záťaže. Z dôvodu požiadavky na transparentnosť URSO vo svojich predpisoch určuje, ktoré skutočnosti sú rozhodujúce a ktoré zohľadňuje pri svojej cenotvorbe. Pri určovaní cien komodity sú pre URSO rozhodujúce trhové ceny vo vopred stanovenom období. Donedávna bola napr. rozhodujúcim obdobím pre určenie ceny regulovanej elektriny trhová cena počas celého predchádzajúceho kalendárneho roka. Pre určenie regulovanej ceny na rok 2023 boli vybrané len letné mesiace roka 2022 v snahe čo najviac znížiť cenu elektriny pre najzraniteľnejších odberateľov. Trh bol však tak zdeformovaný vojnou na Ukrajine, že práve v týchto mesiacoch dosiahli ceny elektriny v rámci roka 2021 svoj „peak“. URSO už oznámilo, ktoré obdobie roka 2023 bude rozhodujúce pre stanovenie regulovanej ceny elektriny a plynu na nasledujúci rok. Pri určovaní cien za jednotlivé tarify či za služby prenosu a distribúcie sleduje URSO oprávnené náklady energetických gigantov, ktorí služby poskytujú a za ich uskutočňovanie požadujú úhradu. Platí, že nie je možné hradiť platbu dvakrát za tú istú činnosť alebo ten istý náklad. URSO pri tarifných a systémových poplatkoch sleduje aj primeraný zisk energetických podnikov, ktoré predkladajú svoje návrhy. Takto URSO koriguje trh, aby energetický spotrebitelia nedoplácali na monopolné alebo veľmi silné postavenie energetických gigantov.

Zraniteľní odberatelia, sú to iba domácnosti alebo aj iné subjekty?

Termín zraniteľný odberateľ je definovaný v zákone o regulácií. Po vypuknutí celoeurópskej energetickej krízy v dôsledku vojny na Ukrajine, štát do kategórie zraniteľných odberateľov doplnil ďalšie kategórie subjektov, pre ktorých URSO reguluje ceny. Dostali sa tam aj domovy sociálnych služieb, detské domovy, spoločenstvá vlastníkov bytov s vlastnou kotolňou, obecné a župné nájomné byty, byty v rámci podporovaného nájomného bývania. Cena určená URSO donedávna patrila iba domácnostiam a tzv. malým podnikom.

Keďže sa súčasná podpora týchto subjektov zjavne dotýka, bude sa ich týkať rovnako aj deregulácia?

V čase mimo energetickej krízy majú všetky tieto subjekty ceny dodávok energií regulované rozhodnutiami URSO. V súčasnej situácií však pre tieto subjekty  platia tzv. stropované ceny elektriny a plynu podľa nariadenia vlády. Predmetom úplnej deregulácie energetického trhu u nás budú práve dodávky energií týmto subjektom.

Ako vyzerá cenová regulácia počas aktuálnej krízy?

V energetike je vyhlásená krízová situácia, preto v súčasnosti cenové rozhodnutia vydané URSO-m neplatia pre spotrebiteľov v tom rozsahu, o ktorom rozhodne vláda SR. Vláda presne určila ceny plynu aj elektriny pre zraniteľných odberateľov pre rok 2023. Vychádzala pri tzv. stropovaných cenách komodít z minuloročnej regulovanej ceny, pričom boli stanovené určité koeficienty, ktorými sa tieto regulované ceny mierne zvýšili, aby aspoň sčasti zachytili vývoj na trhu. Nezabudlo sa ani na tarifné poplatky, ktoré spotrebiteľ hradí. Zvyšnú časť až do výšky zmluvnej či URSO-m regulovanej ceny kompenzuje dodávateľom štát cez Ministerstvo hospodárstva SR. Toto je veľmi zjednodušená schéma, pretože realita je oveľa komplexnejšia. Takto stanovené ceny sú momentálne pre zraniteľných odberateľov výhodné.

Prečo je cenová deregulácia nevyhnutná?

Trh je najlepší regulátor. S ohľadom na dlhoročné skúsenosti zo zahraničia vidíme, že najlepšie podmienky poskytuje energetickým spotrebiteľom práve trhová ponuka, nie prísna regulácia. Nejde len o cenu komodity. Tlakom konkurencie dodávateľ poskytuje spotrebiteľom napr. kvalitné poradenstvo ako znížiť spotrebu tam, kde nie je priestor na šetrenie. Ďalším veľmi závažným dôvodom sú požiadavky európskej energetickej legislatívy, ktoré od nás tento krok vyžadujú.

Aké kroky sa doteraz vykonali v dôsledku novej legislatívy v súlade s požiadavkami EÚ?

Súčasné vedenie URSO ako aj Ministerstvo hospodárstva SR vykonali nevyhnutné legislatívne zmeny, ktoré transponovali aktuálne požiadavky a predpisy EÚ. V tomto ohľade sa Slovensko zaradilo medzi popredné členské štáty. Odborná verejnosť neustále analyzuje konkrétne mechanizmy celého náročného procesu deregulácie tohto zraniteľného segmentu. Odborníci, kompetentní úradníci ale aj obchodníci presne vedia, ako postupovať, čo by mali obsahovať informačné kampane pre spotrebiteľov a naopak, čo môže znamenať prípadné riziko. Pripravujú sa tieto momenty veľmi citlivo strážiť.

Aké kroky sú ešte nevyhnutné na úplnú dereguláciu ceny pre domácnosti a ostatných zraniteľných odberateľov?

V prvom rade musí odznieť súčasná energetická kríza. Deregulácia pre tak citlivý segment, ako sú napr. domácnosti ale aj ďalšie subjekty, ktoré sú naozaj zraniteľné v prípade enormného nárastu ceny energií, môže byť uskutočnená iba v dobrých a stabilných časoch.

image

Mgr. Barbora Balunová

SNÍMKA: Linda Kisková Bohušová
Mgr. Barbora Balunová

prokurista/advokát

L/R/P advokáti, s.r.o.

Barbora Balunová je partnerom advokátskej kancelárie L/R/P advokáti, s.r.o. V oblasti energetiky je renomovanou špecialistkou na celoeurópskej úrovni. Zastupuje akcionárov vo všetkých fázach realizácie rôznych energetických projektov od prípravy cez výstavbu, prevádzku, údržbu až po všetky správne konania vrátane prípravy komplexnej zmluvnej agendy.

Venuje sa aj odberateľsko-dodávateľským vzťahom vrátane EFET (Európska federácia obchodníkov s energiou). Klientom pôsobiacim na energetickom trhu poskytuje fundované právne poradenstvo ohľadne distribúcie a dodávok elektrickej energie, plynu a tepla, výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, výroby elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Participuje na významných legislatívnych zmenách v oblasti energetiky, ktoré sú premietnuté priamo v praxi.

Ďalšou významnou časťou jej profesijného pôsobenia je poskytovanie právneho poradenstva pre miestne samosprávy a tretí sektor. Úspešne ukončila medializovanú kauzu bratislavského Majáka nádeje, ktorý slúžil týraným ženám a ich deťom. Podarilo sa jej zachrániť lukratívnu budovu v centre Bratislavy pred podvodníkmi a konkurzom. Budova je opäť v rukách miestnej samosprávy a môže i naďalej slúžiť potrebám a záujmom verejnosti. Od vypuknutia utečeneckej krízy spôsobenej vojnou na Ukrajine aktívne spolupracuje s občianskymi združeniami, ktoré asistujú utečencom v rôznych oblastiach na našom území.

menuLevel = 1, menuRoute = pr-clanky, menuAlias = pr-clanky, menuRouteLevel0 = pr-clanky, homepage = false
30. september 2023 06:05