Existuje mnoho nástrojov a technológií, ktoré dokážu získať a spracovať dáta pre manažment firiem.PwC
StoryEditor

Od kvality dát závisí úspech digitalizácie a automatizácie

28.04.2023, 00:00

Rozhovor

Ako zabezpečiť vysokú kvalitu dát vo firemných procesoch, aj o tom hovorí Martin Srnka, dátový špecialista, direktor v PwC Slovensko

Priblížili by ste súčasné ponímanie umelej inteligencie (AI) a jej využitie pri zbere, analýze a usporiadaní dát?

Umelej inteligencii AI sa v súčasnosti venuje veľká pozornosť a jej využitie v rôznych oblastiach sa stáva čoraz bežnejším. Umelej inteligencii ide o vytváranie algoritmov a modelov, ktoré dokážu simulovať ľudské správanie a rozhodovanie. Jej využitie spočíva v tom, že dokáže spracovať obrovské množstvo dát a pripraviť z nich zmysluplné závery. V oblasti financií a dát môže umelej inteligencii pomôcť pri zbere, analýze a usporiadaní dát. Dokáže rozpoznať vzory v dátach a vytvoriť predpovede a odporúčania pre firmy. Napríklad pomocou umelej inteligencie je možné vylepšiť spracovanie faktúr, riadenie účtovníctva alebo zjednodušiť procesy v oblasti riadenia rizík, príkladov je nespočetne veľa. Využitie umelej inteligencie však vyžaduje veľké množstvo kvalitných dát, a preto je dôležité, aby spoločnosti mali k dispozícii dáta, ktoré sú dostatočne presné a spoľahlivé. Okrem toho je dôležité, aby boli zabezpečené opatrenia na zachovanie súkromia a bezpečnosti dát.

Čo chýba dnes najmä slovenským firmám, čo sa týka automatizácie, digitalizácie a využívania AI?

Slovenské firmy sa ešte stále snažia adaptovať na automatizáciu, digitalizáciu a využívanie umelej inteligencie a môžeme sledovať niekoľko oblastí, kde je priestor na zlepšenie, napríklad: – Slovenské firmy by mohli využívať viac expertov a odborníkov s vysokou úrovňou znalostí v oblasti automatizácie, digitalizácie a umelej inteligencie. – Často sledujeme, že mnohé slovenské firmy nemajú potrebné finančné prostriedky na investície do moderných technológií a využitia umelej inteligencie. – Je potrebné zmeniť alebo skôr upraviť firemnú kultúru a prijať mindset potrebný na to, aby sa mohli prispôsobiť novým technológiám a trendom. – Firmy stále bojujú s nekvalitnými a nepresnými dátami, čo bráni využitiu moderných technológií a umelej inteligencie. Často vzniká dvojitá pravda v dátach. – Slovenské firmy by mohli využívať viac príkladov „best practice“ a osvedčených postupov, ktoré sa osvedčili v iných krajinách a oblastiach. Celkovo je potrebné, aby slovenské firmy preukázali väčšiu odvahu a iniciatívu v oblasti automatizácie, digitalizácie a využitia umelej inteligencie, aby mohli využiť potenciál, ktorý tieto technológie ponúkajú, a získať konkurenčnú výhodu na trhu.

Má zmysel aj pre menšie a stredné podniky investovať do IT nástrojov?

Áno, aj menšie a stredné podniky môžu mať značnú výhodu z investovania do IT nástrojov a technológií, ktoré sa týkajú dát a informácií. V dnešnej digitalizovanej ekonomike, kde sa mnoho podnikov presúva na online platformy a využíva cloudové technológie, sa prístup ku kvalitným dátam stáva čoraz dôležitejším. Tieto dáta môžu pomôcť firmám zlepšiť ich rozhodovacie procesy, poskytovať lepšie zákaznícke služby a zlepšovať produktivitu zamestnancov. Navyše, existuje mnoho nástrojov a technológií, ktoré sú teraz k dispozícii pre menšie a stredné podniky, ktoré majú nižšie náklady a jednoduchšie používanie. Napríklad, cloudové platformy ako Amazon Web Services alebo Microsoft Azure môžu pomôcť firmám využiť ich dáta a uložiť ich na mieste, ktoré je pre ne dostupné a bezpečné. Investovanie do IT nástrojov a technológií, ktoré sa týkajú dát a informácií, môže pomôcť menším a stredným podnikom zvyšovať ich efektivitu a konkurencieschopnosť na trhu. S prístupom k relevantným a presným informáciám môžu tieto podniky lepšie porozumieť potrebám svojich zákazníkov a trhu, čím si môžu zlepšiť svoje výsledky a rast na trhu.

Do akej miery je prepojená automatizácia a digitalizácia?

Automatizácia a digitalizácia sú dve tematicky súvisiace oblasti, ktoré sa v súčasnosti veľmi prelínajú. Digitalizácia znamená premenu procesov, produktov a služieb na digitálne formy, zatiaľ čo automatizácia sa týka náhrady manuálnych procesov strojmi alebo softvérom. Digitalizácia je predpokladom pre automatizáciu, pretože digitálne dáta sú potrebné pre automatizáciu procesov. Napríklad, ak chceme automatizovať proces fakturácie, musíme najprv digitalizovať údaje z faktúr, aby ich mohol softvér rozpoznať a spracovať. Automatizácia na druhej strane umožňuje efektívnejšie a presnejšie spracovanie digitalizovaných dát. S rastúcou digitalizáciou a so zlepšujúcou sa technológiou automatizácie sa stáva automatizácia čoraz dôležitejšou súčasťou obchodného prostredia. Automatizácia môže výrazne zvýšiť produktivitu, zlepšiť kvalitu a presnosť procesov a znižovať náklady. Automatizácia môže byť použitá v mnohých oblastiach vrátane výroby, služieb zákazníkom, marketingu, správy podnikových procesov a mnohých ďalších. V súčasnosti vidíme veľký nárast automatizácie vo všetkých oblastiach podnikania, ktorý je sprevádzaný súčasným trendom digitalizácie. Automatizácia a digitalizácia sa tak stávajú neoddeliteľnými a kritickými prvkami pre konkurencieschopnosť a úspešnosť moderných firiem.

Prečo sú v záujme správnych rozhodnutí nevyhnutné aj kvalitné a presné dáta?

Kvalitné a presné dáta sú nevyhnutné pre správne rozhodnutia z niekoľkých dôvodov. Po prvé, rozhodnutia sú založené na dátach, a ak sú tieto dáta chybné alebo nepresné, môžu viesť k zlým rozhodnutiam. Ak sú dáta kvalitné a presné, rozhodovanie sa stáva efektívnejším a spoľahlivejším. Po druhé, kvalitné a presné dáta zvyšujú objektivitu rozhodnutí. Ak sú dáta chybné alebo skreslené, môže to viesť k subjektívnemu rozhodovaniu a zvýšenému riziku chýb. Po tretie, kvalitné a presné dáta umožňujú identifikovať trendy a vzory v dátach, čo môže pomôcť pri vytváraní prognóz a predpovedí. Ak sú dáta nekvalitné alebo nepresné, môže to viesť k zlým prognózam a nesprávnym rozhodnutiam. V súčasnosti, vo veku digitálnej transformácie a umelej inteligencie, kvalitné a presné dáta sú ešte dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, pretože práve na nich stojí moderný manažment/ riadenie a rozhodovanie.

Je zárukou úspešnosti schopnosť firmy mať k dispozícii kvalitné dáta?

Kvalitné dáta sú základom pre úspešné rozhodovanie v mnohých oblastiach podnikania. Ak má firma k dispozícii kvalitné dáta, môže sa na ne spoľahnúť pri tvorbe stratégií, plánovaní, marketingu, predikcii a ďalších oblastiach podnikania. Za kvalitné dáta sa považujú dáta, ktoré sú presné, kompletné, aktuálne, relevantné a správne štruktúrované. Tieto dáta poskytujú spoľahlivé informácie a umožňujú lepšie rozhodovanie v reálnom čase. Naproti tomu, ak firma nemá k dispozícii kvalitné dáta, môže to viesť k chybným rozhodnutiam, zlyhaniu stratégií, stratám a neúspechu. Preto je dôležité investovať do získavania, spracovania a riadenia kvalitných dát. Celkovo možno povedať, že kvalitné dáta sú základom úspešnosti firmy. Firma, ktorá dokáže získať, spracovať a využívať kvalitné dáta, má výhodu v konkurenčnom boji a môže efektívne a presne rozhodovať v reálnom čase.

Akým spôsobom dokáže firma znížiť svoje náklady, ak má poruke kvalitné dáta?

Kvalitné dáta môžu firmám pomôcť znížiť náklady a zlepšiť efektivitu v mnohých oblastiach, napríklad: - Predpovedanie dopytu a zásobovania: pomocou analýzy predchádzajúcich predajov a dát o zásobách môže firma predpovedať dopyt po svojich produktoch a optimalizovať svoje zásobovanie. To znamená, že firma môže minimalizovať prebytky zásob, ktoré by inak mohli zostať nepredané a zvyšovať náklady na skladovanie, alebo naopak minimalizovať nedostatok zásob, ktorý by znamenal stratu príležitosti na predaj. - Optimalizácia marketingových a reklamných kampaní: s prístupom k dátam o predchádzajúcich kampaniach a zákazníckych preferenciách môže firma zlepšiť svoje marketingové a reklamné kampane. Týmto spôsobom môže minimalizovať straty z kampaní, ktoré nemajú vplyv na zákazníkov, a optimalizovať svoje výdavky na reklamu. - Zlepšenie využitia zdrojov: s prístupom k dátam o využití zdrojov, ako sú pracovné hodiny, materiálne náklady a výrobné zdroje, môže firma zlepšiť svoju efektivitu a znížiť náklady. Napríklad, ak firma vidí, že výrobný proces na jednom pracovisku je pomalý a vedie k oneskoreniam v celom procese, môže prerozdeliť zdroje a zlepšiť tok práce, čo vedie k zníženiu času výroby a nákladov. Toto sú len niektoré príklady, ako môžu kvalitné dáta pomôcť firmám znižovať náklady a zvyšovať efektivitu. Ak firma dokáže presne zistiť a porozumieť svojim dátam, môže optimalizovať svoje procesy a maximalizovať svoj zisk.

Aké nástroje najviac dokážu získať a spracovať dáta tak, aby manažment mal poruke prakticky využiteľné informácie?

Existuje mnoho nástrojov a technológií, ktoré dokážu získať a spracovať dáta pre manažment firiem. Niektoré z najbežnejších a najefektívnejších z nich sú: – Business Intelligence (BI) nástroje: BI nástroje umožňujú manažmentu firiem vizualizovať a analyzovať dáta pomocou grafických prezentácií a interaktívnych dashboardov. BI nástroje zahrňujú napríklad QlikSense, Power BI a GoogleLooker. – Cloud Computing: Cloud computing umožňuje firmám získavať a ukladať dáta v cloude, čo zjednodušuje a zefektívňuje ich spracovanie. Populárnymi cloudovými platformami sú napríklad Amazon Web Services, Microsoft Azure a Google Cloud Platform. – Predictive Analytics: Predictive Analytics využíva strojové učenie a umelú inteligenciu na predpovedanie budúcich trendov a správania zákazníkov na základe histórie dát. Tieto dáta môžu byť využité na optimalizáciu podnikových procesov a zlepšenie obchodných výsledkov. – Robotic Process Automation (RPA): RPA nástroje umožňujú automatizovať opakujúce sa a manuálne úlohy pomocou softvéru. To zvyšuje efektivitu a znižuje náklady v rámci firmy. – Big Data: Big Data technológie umožňujú získavať, ukladať a spracovať veľké množstvá dát. To umožňuje firmám získať podrobnejšie informácie a zlepšiť predikciu a optimalizáciu procesov. Je dôležité si uvedomiť, že každá firma má svoje vlastné potreby a ciele. Preto je dôležité vybrať si nástroje a technológie, ktoré najlepšie zodpovedajú potrebám konkrétnej firmy a jej oblasti podnikania.

Opísali by ste proces zvyšovania kvality dát?

Proces zvyšovania kvality dát zahrnuje rôzne kroky a postupy, ktoré majú za cieľ zlepšiť presnosť, spoľahlivosť, úplnosť a aktuálnosť dát. Tu sú niektoré z kľúčových krokov pri zvyšovaní kvality dát: – Identifikácia problémov s kvalitou dát: prvým krokom je identifikovať problémy s kvalitou dát, ako sú chýbajúce alebo duplicitné údaje, nesprávne formátovanie alebo zle zadané dáta. – Stanovenie kritérií kvality: na základe problémov s kvalitou dát sa musia stanoviť kritériá kvality, ktoré budú použité na hodnotenie a zlepšenie kvality dát. – Vyčistenie dát: po stanovení kritérií kvality sa musia dáta vyčistiť, aby sa odstránili nezrovnalosti a chyby. To môže zahŕňať napríklad odstránenie duplicitných záznamov, opravu chýbajúcich údajov a normalizáciu dát. – Overenie úplnosti a presnosti dát: potom sa musia dáta overiť, aby sa zabezpečilo, že sú úplné a presné. To môže zahŕňať overenie dát pomocou externých zdrojov, manuálne kontroly alebo použitie automatizovaných nástrojov na kontrolu kvality dát. – Implementácia kontrolného procesu: po overení kvality dát sa musí implementovať kontrolný proces, ktorý bude monitorovať kvalitu dát a zabráni vzniku nových chýb a nezrovnalostí. – Aktualizácia dát: posledným krokom je aktualizácia dát, aby sa zabezpečilo, že sú aktuálne a platné. Všeobecne platí, že proces zvyšovania kvality dát je kontinuálny proces a vyžaduje si pravidelnú údržbu a aktualizáciu na zabezpečenie správneho fungovania.

Citát:

„ Existuje niekoľko možností pre menšie firmy, ako zlepšiť riadenie svojich dát bez toho, aby si mohli dovoliť dátových špecialistov.“ Martin Srnka, direktor v PwC Slovensko

 

menuLevel = 1, menuRoute = pr-clanky, menuAlias = pr-clanky, menuRouteLevel0 = pr-clanky, homepage = false
03. jún 2023 02:05