StoryEditor

Výberové konanie formou Obchodnej verejnej súťaže na odplatný prevod vlastníctva prebytočného majetku štátu

17.06.2024, 00:00

Majetok je v správe odštepného závodu Kežmarok Vojenských lesov a majetkov SR, štátny podnik.

Vyhlasovateľ výberového konania formou obchodnej verejnej súťaže na odplatný prevod vlastníctva prebytočného majetku štátu v správe Odštepného závodu Kežmarok Vojenských lesov a majetkov SR, štátny podnik:

Odštepný závod Kežmarok Vojenských lesov a majetkov SR, štátny podnik

Gen. Štefánika 26

065 03 Podolínec

(ďalej len „OZ Kežmarok“ alebo „vyhlasovateľ“)

týmto vyhlasuje výberové konanie formou obchodnej verejnej súťaže na odplatný prevod vlastníctva prebytočného majetku štátu v správe OZ Kežmarok podľa ustanovení §§ 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „výberové konanie“).

 

PREDMET VÝBEROVÉHO KONANIA:

POZEMKY:

zapísané na LV č. 2228 vedenom Okresným  úradom v Kežmarku, katastrálnym odborom pre okres Kežmarok, obec Ľubica, katastrálne územie 833312 Ľubica, vlastník Slovenská republika, správca OZ Kežmarok.

 1. pozemok na parcele KN registra „C“ č.: 7871/29 ostatná plocha o výmere 1.162 m2,
 2. pozemok na parcele KN registra „C“ č.: 7871/329 ostatná plocha o výmere 1.163 m2,
 3. pozemok na parcele KN registra „C“ č.: 7871/330 ostatná plocha o výmere 1.163 m2,
 4. pozemok na parcele KN registra „C“ č.: 7871/331 ostatná plocha o výmere 289 m2,
 5. pozemok na parcele KN registra „E“ č.: 4297/3 orná plocha o výmere 124 m2,
 6. pozemok na parcele KN registra „E“ č.: 7585/1 trvalý trávny porast o výmere 1.541 m2,
 7. pozemok na parcele KN registra „E“ č.: 7585/2 trvalý trávny porast o výmere 2.017 m2,
 8. pozemok na parcele KN registra „E“ č.: 7864/2 orná pôda o výmere 47 m2,
 9. pozemok na parcele KN registra „E“ č.: 7870/1 orná pôda o výmere 25 m2,
 10. pozemok na parcele KN registra „E“ č.: 7871/3 orná pôda o výmere 48 m2,
 11. pozemok na parcele KN registra „C“ č.: 7871/26 ostatná plocha o výmere 710 m2,
 12. pozemok na parcele KN registra „C“ č.: 7871/312 ostatná plocha o výmere 1.263 m2,
 13. pozemok na parcele KN registra „C“ č.: 7875/21 ostatná plocha o výmere 922 m2,
 14. pozemok na parcele KN registra „C“ č.: 7880/7 ZPaN o výmere 1.171 m2,
 15. pozemok na parcele KN registra „C“ č.: 7880/8 ZPaN o výmere 118 m2,
 16. pozemok na parcele KN registra „C“ č.: 7880/20 ZPaN o výmere 136 m2,
 17. pozemok na parcele KN registra „C“ č.: 7880/107 ZPaN o výmere 269 m2,
 18. pozemok na parcele KN registra „C“ č.: 7880/133 ZPaN o výmere 151 m2,

Na predmet výberového konania je možné predložiť ponuku iba spoločne ako celok

 

PODMIENKY VÝBEROVÉHO KONANIA  / TERMÍNY/:

 1. Výberového konania sa môžu zúčastniť fyzické a právnické osoby, ktoré splnia podmienky špecifikované v tomto výberovom konaní (ďalej len „účastník výberového konania“). Podmienky tohto výberového konania budú zverejnené od 05.06.2024 na internetovej stránke Vojenských lesov a majetkov SR, štátny podnik www.vlm.sk, v regionálnom denníku Korzár, na www.pravda.sk, na www.hnonline.sk, na https://www.mosr.sk/ponukove-konanie-na-odpredaj-nehnutelneho-majetku/, na informačnej tabuli Generálneho riaditeľstva Vojenských lesov a majetkov SR, štátny podnik v Pliešovciach, na informačnej tabuli vyhlasovateľa v Podolínci a na informačnej tabuli obce Ľubica.
 2. Obhliadky predmetu výberového konania je možné vykonať v pracovných dňochv čase od 07:00 hod. do 15:00 hod. a to až do uplynutia termínuna odovzdanie súťažných návrhov. Obhliadku predmetu výberového konania, alebo jeho časti je potrebné oznámiť vopred a jej termín dohodnúť na telefónnomčísle+421 915 962 169.
 3. Minimálna cena za odplatný prevod predmetu výberového konania je stanovená ako všeobecná hodnota v zmysle znaleckého posudku č.92/2023 zo dňa 24.07.2023 nasledovne:

POZEMKY:

 1. pozemok na parcele KN registra „C“ č.: 7871/29     14.083,44 €
 2. pozemok na parcele KN registra „C“ č.: 7871/329   14.095,56 €
 3. pozemok na parcele KN registra „C“ č.: 7871/330   14.095,56 €
 4. pozemok na parcele KN registra „C“ č.: 7871/331     3.502,68 €
 5. pozemok na parcele KN registra „E“ č.: 4297/3         1.040,36 €
 6. pozemok na parcele KN registra „E“ č.: 7585/1        11.942,75 €
 7. pozemok na parcele KN registra „E“ č.: 7585/2       15.631,75 €
 8. pozemok na parcele KN registra „E“ č.: 7864/2           438,04 €
 9. pozemok na parcele KN registra „E“ č.: 7870/1            233,00 €
 10. pozemok na parcele KN registra „E“ č.: 7871/3            447,36 €
 11. pozemok na parcele KN registra „C“ č.: 7871/26       5.502,50 €
 12. pozemok na parcele KN registra „C“ č.: 7871/312      9.788,25 €
 13. pozemok na parcele KN registra „C“ č.: 7875/21      10.317,18 €
 14. pozemok na parcele KN registra „C“ č.: 7880/7        14.647,71 €
 15. pozemok na parcele KN registra „C“ č.: 7880/8         1.320,42 €
 16. pozemok na parcele KN registra „C“ č.: 7880/20       1.054,00 €
 17. pozemok na parcele KN registra „C“ č.: 7880/107      2.084,75 €
 18. pozemok na parcele KN registra „C“ č.: 7880/133      1.170.25 €

Spolu za predmet výberového konania:  121.395,56 €

 1. Cena za odplatný prevod vlastníctva prebytočného majetku štátu uvedená v ponuke uchádzača nesmie byť nižšia ako minimálna cena určená v predchádzajúcom bode podmienok výberového konania.
 2. Uchádzači musia predložiť svoje ponuky v písomnej forme vyhotovené v slovenskom jazyku.
 3. Predloženú ponuku môže uchádzač meniť a doplniť iba do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk písomne na adresu vyhlasovateľa. Po uplynutí tejto lehoty je možné doplniť a opraviť ponuku iba na základe výzvy vyhlasovateľa a iba v rozsahu a termíne ním stanovenom. Takéto doplnenie ponuky na základe výzvy vyhlasovateľa sa nesmie týkať ceny uvedenej v pôvodnej ponuke.
 4. Predloženú ponuku je možné vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Späť vzatie ponuky je možné vykonať jej odvolaním a to buď listinnou formou  s doručením na adresu vyhlasovateľa, alebo elektronicky na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
 5. Ponuky a ich doplnenia, ktoré budú doručené po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebudú do výberového konania zaradené. O ich nezaradení do výberového konania a dôvodoch takéhoto nezaradenia budú uchádzači bezodkladne písomne oboznámení vyhlasovateľom.
 6. Alternatívne ponuky nie sú prípustné.
 7. Vyhlasovateľ určuje lehotu na predkladanie ponúk do 04.07.2024 do 15:00 hod.
 8. Ponuka musí byť doručená na podateľňu vyhlasovateľa:

Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik

Odštepný závod Kežmarok

Gen. Štefánika 26

065 03 Podolínec

tak, aby jej prijatie bolo zaevidované v podateľni vyhlasovateľa najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie súťažných návrhov podľa predchádzajúceho bodu 04.07.2024 do 15:00 hod.

 1. Ponuku predkladá uchádzač v neporušenej zalepenej obálke, na ktorej je uvedené:
 • meno a adresa uchádzača ak sa jedná o fyzickú osobu a obchodné meno ak sa jedná o právnickú osobu,
 • označenie „Výberové konanie – pozemky Ľubica“
 • označenie „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“.
 • Ponuky v porušenej, nezalepenej alebo nesprávne označenej obálke  nebudú do výberového konania zaradené. O ich nezaradení do výberového konania a dôvodoch takéhoto nezaradenia budú uchádzači bezodkladne písomne oboznámení vyhlasovateľom.
 1. Účastník výberového konania je povinný zložiť finančnú zábezpeku tak, aby bola pripísaná na účet vyhlasovateľa IBAN: SK31 8180 0000 0070 0056 3534 najneskôrdo uplynutia lehoty na predkladanie súťažných návrhov nasledovne: vo výške 30% zo stanovenej všeobecnej hodnoty v zmysle znaleckého posudkuč. 92/2023 zo dňa 24.07.2023                                                     36.420,00 €      

Finančná zábezpeka bude účastníkom výberového konania, ktorí riadne späť vzali súťažný návrh podľa bodu 7) podmienok výberového konania vrátená do 10 pracovných dní od termínu späť vzatia súťažného návrhu.

Finančná zábezpeka bude neúspešným účastníkom výberového konania vrátená do 10 pracovných dní od termínu vyhodnotenia výberového konania.

Úspešnému uchádzačovi bude finančná zábezpeka zúčtovaná pri uzatvorení kúpnopredajnej zmluvy. Finančná zábezpeka bude vrátená všetkým účastníkom výberového konania pri odmietnutí všetkých  súťažných návrhov a vyhlásení výberového konania za neúspešné bez vyhodnotenia výberového konania podľa bodu 27) podmienok výberového konania.

 1. Ponuka musí obsahovať:
 • identifikačné údaje účastníka výberového konania doložené u právnických osôb aktuálnymi výpismi z obchodného registra,
 • identifikácia konkrétneho predmetu výberového konania,
 • jednoznačne identifikovateľná ponúknutá cena za odplatný prevod vlastníctva predmetu výberového konania, pričom v prípade rozdielneho číselného a slovného uvedenia navrhovanej ceny sa za platný považuje číselný údaj,
 • doklad o zložení finančnej zábezpeky
 • súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely tohto výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 1. K spracúvaniu osobných údajov prevádzkovateľom Vojenské lesy a majetky SR, š. p. so sídlom v Pliešovciach, dochádza v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). Bližšie informácie o ochrane osobných údajov sú dostupné na www.vlm.sk v sekcii ochrana osobných údajov.
 2. Otváranie obálok a vyhodnotenie výberového konania sa uskutočnídňa 08.07.2024 o 12:00 hod. v zasadačke Odštepného závodu Kežmarok, gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec
 3. Uchádzači nebudú prítomní pri otváraní obálok a vyhodnotení výberového konania.
 4. Z Výberového konania sa vylúčia:
 • ponuky, v ktorých nebude splnená niektorá zo stanovených podmienok tohto výberového konania
 • ponuky uchádzačov, ktorí majú akékoľvek finančné záväzky po lehote splatnosti a iné záväzky po uplynutí lehoty na plnenie voči vyhlasovateľovi
 • ponuky, v ktorých účastník výberového konania uviedol nepravdivé údaje a vyhlasovateľ to pri vyhodnotení výberového konania zistil.

O vylúčení z výberového konania budú účastníci výberového konania oboznámení do 15 pracovných  dní odo dňa schválenia zápisnice  z rokovania výberovej komisie, alebo od termínu vyhodnotenia ponúk podľa podmienok výberového konania.

 1. Jediné hlavné kritérium na vyhodnotenie výberového konania je najvyššia ponúknutá cena za odplatný prevod vlastníctva konkrétneho predmetu výberového konania.
 2. V prípade rovnosti najvyšších ponúknutých cien za odplatný prevod vlastníctva toho istého predmetu výberového konania sa stanovujú nasledovné doplnkové kritériá:
 • dátum a čas predloženia ponuky podľa zaevidovania v registratúre  
 • trvalý pobyt, ak ide o fyzickú osobu a sídlo, ak ide o právnickú osobu v obci, v ktorej katastrálnom území sa predmet výberového konania nachádza
 1. Výsledok výberového konania bude písomnou formou oznámený každému účastníkovi výberového konania do 15. pracovných dní od termínu vyhodnotenia výberového konania.
 2. Úspešný účastník výberového konania je tá fyzická alebo právnická osoba, ktorej ponuka bola v rámci kritérií výberovou komisiou vyhodnotená ako najvýhodnejšia. S úspešným účastníkom výberového konania bude uzatvorená zmluva.
 3. Úspešný účastník výberového konania sa zaväzuje uhradiť správny poplatok za návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností.
 4. Ak úspešný účastník výberového konania odstúpi od uzatvorenia zmluvy, predmet výberového konania môže byť ponúknutý fyzickej alebo právnickej osobe, ktorej ponuka bola v rámci kritérií výberovou komisiou vyhodnotená ako druhá najvýhodnejšia. Zmluva bude uzatvorená s týmto účastníkom výberového konania. Finančná zábezpeka zložená úspešným účastníkom výberového konania odstúpením od uzatvorenia zmluvy prepadá v prospech vyhlasovateľa.
 5. Uzatvoreniu zmluvy musí predchádzať súhlas Ministerstva obrany SR ako zriaďovateľa Vojenských lesov a majetkov SR, štátny podnik v zmysle ustanovení § 45 a § 45a zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
 6. Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s výberovým konaním.
 7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
 • meniť uverejnené podmienky výberového konania a zrušiť výberové konanie v súlade s ustanoveniami § 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
 • vyzvať účastníka výberového konania na doplnenie a opravu ponukypri formálnych nedostatkoch, ktoré nemenia jej obsah,
 • predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledkov výberového konania,
 • odmietnuť bez uvedenia dôvodu všetky ponuky a vyhlásiť výberové konanie za neúspešné bez vyhodnotenia výberového konania.

Kontaktné osoby pre výberové konanie:

 1. František Bukovina mobil +421 915 962 169
 2. Pisarčík Mariánmobil +421 911 760 057

 

Ing. Michal DUDÁK, riaditeľ odštepného závodu

 

Rozdeľovník:

registratúra VLM SR

www stránka VLM SR

regionálny denník Korzár

www.pravda.sk

www.hnonline.sk

www.mosr.sk/ponukove-konanie-na-odpredaj-nehnutelneho-majetku/                                              

informačná tabuľa GR VLM SR

informačná tabuľa OZ Kežmarok v Podolínci

informačná tabuľa obce Ľubica

 

menuLevel = 1, menuRoute = pr-clanky, menuAlias = pr-clanky, menuRouteLevel0 = pr-clanky, homepage = false
18. júl 2024 09:33