StoryEditor

Vzor zmluvy o dielo

Čo všetko musí obsahovať zmluva o dielo?

Aké náležitosti musí obsahovať zmluva o dielo? Podrobné informácie o zmluve o dielo získate v odbornej publikácii Zodpovednosť a riziko pri vedení firmy (Právo a manažment, číslo: 20/2004)


ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka


1. Zhotoviteľ
Obchodné meno:
.................................................
Sídlo: .................................
IČO: .................................
IČ DPH:.................................
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu ..............,
oddiel : .........., vložka číslo : ..................
Bankové spojenie:.........................................
Číslo účtu: .........................................
Telefón, fax: ..........................................
Oprávnený konať v mene spoločnosti: .....................
ďalej len ako zhotoviteľ

a

2. Objednávateľ
Obchodné meno:
........................................
Sídlo:......................................
IČO:..................................
IČ DPH:.....................................
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu ....................,
oddiel : ............., vložka číslo : .....................
Bankové spojenie:
..............................................
Číslo účtu:..............................................
Telefón, fax: ..............................................
Oprávnený konať v mene spoločnosti:....................................
ďalej len ako objednávateľ

I.
Všeobecné ustanovenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa dielo podľa čl. II tejto zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú cenu podľa článku VI. tejto zmluvy.

II.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je:
-- záväzok zhotoviteľa dodať pre objednávateľa výčapné zariadenie podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí obsah prílohy č. 1 tejto zmluvy, zabezpečiť dopravu, montáž a servis tohto výčapného zariadenia.
-- záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za zhotovenie diela podľa platobných podmienok dohodnutých v čl. VI. tejto zmluvy o dielo.

III.
Vykonanie diela
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v zmysle čl. II. tejto zmluvy najneskôr ku dňu .......
2. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne a nie je viazaný pokynmi objednávateľa.
3. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú súčinnosť. O prevzatí dokončeného a namontovaného diela musí byť spísaný odovzdávací protokol, podpísaný objednávateľom a zhotoviteľom. Deň podpisu protokolu oboma zmluvnými stranami sa považuje za deň odovzdania diela.
4. Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k zhotovovanej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu diela.

IV.
Povinnosti objednávateľa
1. Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať.
2. Objednávateľ je povinný vykonať prehliadku diela najneskôr do 3 dní odo dňa podpísania odovzdávacieho protokolu.
3. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu za zhotovenie diela podľa platobných podmienok dohodnutých v čl. VI. tejto zmluvy o dielo.

V.
Povinnosti zhotoviteľa
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná práce a dodávky podľa tejto zmluvy, vrátane dodania materiálu potrebného na vykonanie diela.
2. Zhotoviteľ je povinný:
3. vykonať práce v súlade s platnými predpismi ochrany bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,
4. odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sa vzťahujú k odovzdanému dielu a ktoré sú potrebné na jeho užívanie,
5. preukázať objednávateľovi funkčnosť výčapného zariadenia.
6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi vykonanie diela a vyzvať ho na podpis odovzdávacieho protokolu. Objednávateľ sa zaväzuje po výzve zhotoviteľa podpísať odovzdávací protokol, v ktorom potvrdí prevzatie diela.
7. Zhotoviteľ môže vykonať dielo aj pred termínom špecifikovaným v bode 1 čl. III. Tejto zmluvy.

VI.
Cena diela
1. Cena za vykonanie diela zhotoviteľom (t. j. cena prác a cena montážnych dielov) je určená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán a predstavuje sumu vo výške ........,- Sk (slovom ............................. korún slovenských) vrátane DPH.
2. Zhotoviteľ je oprávnený zvýšiť dohodnutú cenu o sumu, ktorá nevyhnutne prevýši náklady účelne vynaložené zhotoviteľom, ktoré zhotoviteľ hodnoverne preukáže. Objednávateľ sa zaväzuje takéto zvýšenie ceny potvrdiť.
3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela podľa faktúry vystavenej zhotoviteľom do 10 dní po odovzdaní diela so splatnosťou 14 dní odo dňa vystavenia faktúry na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

VII.
Záručná doba
1. Záručná doba na dielo je 24 mesiacov a začína plynúť dňom montáže diela objednávateľovi (dňom podpisu odovzdávacieho protokolu).
2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím nesprávnych podkladov poskytnutých objednávateľom pri tvorbe objednávky diela.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym používaním predmetu plnenia, alebo poškodením predmetu plnenia objednávateľom.
4. Vady zistené a reklamované v záručnej dobe odstráni zhotoviteľ v lehote 10 dní od písomného oznámenia objednávateľom.

VIII.
Sankcie
1. Pri nedodržaní termínu realizácie dodávky a montáže diela zhotoviteľom (čl. III., bod 1 zmluvy, uhradí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.
2. V prípade omeškania objednávateľa s finančnou úhradou faktúry za vykonanie diela je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

IX.
Záverečné ustanovenia
1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú akékoľvek rozšírenie predmetu tejto zmluvy nad rámec špecifikovaný v čl. II. tejto zmluvy vopred prerokovať a odsúhlasiť. Rozšírenie predmetu zmluvy bude upravené písomným dodatkom k tejto zmluve.
3. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť formou písomného dodatku k zmluve a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.
4. Platne uzatvorená zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
5. Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane po jednom.
6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., dňa . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zhotoviteľ objednávateľ

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
05. august 2022 23:18