StoryEditor

Zmluva o zriadení záložného práva na obchodný podiel

Aké náležitosti obsahuje zmluva na zriadenie záložného práva na obchodný podiel?

Aké náležitosti obsahuje zmluva na zriadenie záložného práva na obchodný podiel? Ďalšie informácie o zriadení záložného práva na obchodný podiel získate v odbornej publikácii Zodpovednosť a riziko pri vedení firmy (Právo a manažment, číslo: 17/2004).


ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA OBCHODNÝ PODIEL

uzavretá podľa § 117a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 151a a nasl. zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

1. ................ (meno a priezvisko), r.č.: ..........
trvale bytom .......................................

ako záložný veriteľ, a

2. .........(meno a priezvisko), r.č.: ...................
trvale bytom .......................................

ako záložný dlžník

uzatvorili túto zmluvu o zriadení záložného práva na obchodný podiel:

I.
Záložný veriteľ uzavrel so záložným dlžníkom dňa ................... Zmluvu o pôžičke, podľa ktorej má záložný veriteľ voči záložnému dlžníkovi pohľadávku vo výške ............... Sk, slovom ................................... slovenských korún, ktorá je splatná dňa ................. (ďalej len "pohľadávka"). Zmluva o pôžičke tvorí Prílohu I tejto zmluvy a je jej nedeliteľnou súčasťou.

II.
Záložný dlžník je spoločníkom obchodnej spoločnosti .............................., s. r. o., so sídlom ......................................................, IČO: ....................., zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom .............., oddiel Sro, vložka č. ............, s obchodným podielom vo výške ....... %, ktorý zodpovedá peňažnému vkladu ................. Sk, slovom ............................ slovenských korún, ktorý bol úplne splatený.

III.
Záložný dlžník dáva do zálohu svoj obchodný podiel v obchodnej spoločnosti ................, s. r. o., špecifikovaný v čl. II. tejto zmluvy na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa (ďalej len "záloh").
Záložný veriteľ prijíma záloh na zabezpečenie svojej pohľadávky.

IV.
Záložné právo vznikne jeho zápisom do obchodného registra.
Návrh na zápis záložného práva do obchodného registra je povinný podať konateľ spoločnosti ........................., s. r. o. bez zbytočného odkladu po doručení tejto zmluvy spoločnosti.
Náklady spojené s vyhotovením tejto zmluvy a s podaním návrhu na zápis záložného práva do obchodného registra znáša záložný dlžník.

V.
Záložný dlžník vyhlasuje, že ak nesplní svoj záväzok vyplývajúci zo Zmluvy o pôžičke uvedenej v čl. I tejto zmluvy riadne a včas, uzavrie so záložným veriteľom do 30 dní po splatnosti pohľadávky zmluvu o prevode obchodného podielu, ktorou na záložného veriteľa prevedie svoj obchodný podiel v spoločnosti ......................., s. r. o., špecifikovaný v čl. II. tejto zmluvy.

VI.
Uzavretím zmluvy o prevode obchodného podielu podľa čl. V tejto zmluvy záložné právo na obchodný podiel záložného dlžníka zanikne.
Uzavretím zmluvy o prevode obchodného podielu podľa čl. V tejto zmluvy zanikne pohľadávka záložného veriteľa vyplývajúca zo Zmluvy o pôžičke uvedenej v čl. I tejto zmluvy voči záložnému dlžníkovi.

VII.
Valné zhromaždenie spoločnosti .................., s. r. o., schválilo založenie obchodného podielu záložného dlžníka na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa na zasadaní dňa ................


VIII.
Záložný dlžník vyhlasuje, že k zálohu nie je zriadené iné záložné právo.
Záložný dlžník sa zaväzuje, že založený obchodný podiel neprevedie na inú osobu, pokým nebude pohľadávka záložného veriteľa uspokojená.

IX.
Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po jednom dostanú účastníci, jeden bude uložený v sídle spoločnosti ........, s. r. o. a jeden rovnopis bude pripojený k návrhu na zápis záložného práva v obchodnom registri.

Účastníci zmluvy prehlasujú, že táto zmluva bola spísaná podľa ich skutočnej a slobodnej vôle, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi na tejto zmluve.


V ..........................., dňa ....................

................................................................ ........................................................
záložný veriteľ záložný dlžník

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
11. december 2023 06:31