StoryEditor

Daňové riaditeľstvo upozorňuje na chyby v účtovníctve

04.04.2007, 00:00

Skončilo sa obdobie ročných uzávierok, subjekty by mali mať podané daňové priznania. Účtovná uzávierka je výsledkom zložitého a časovo náročného procesu uzatvárania účtovných kníh, ktorému predchádza množstvo činností. V praxi sa pri nich vyskytujú rôzne omyly a chyby, ktoré môžu mať vplyv aj na krátenie dane v neprospech štátu. Pri zistení takej chyby je daňovník povinný chybu opraviť a podať dodatočné daňové priznanie. Alena Lečková z daňového riaditeľstva upozorňuje na najčastejšie chyby v jednoduchom a podvojnom účtovníctve. Ide o porušenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
Účtovné jednotky najčastejšie porušujú zásadu časovej a vecnej súvislosti účtovných prípadov, nezaúčtujú všetky účtovné prípady do období, s ktorým časovo a vecne súvisia (§ 3 ods. 1, 2).
Často subjekty nedodržia účtovnú osnovu, postupy účtovania, usporiadanie a označovanie položiek individuálnej a konsolidovanej účtovnej uzávierky, obsahového vymedzenia účtovných kníh v sústave jednoduchého účtovníctva a v sústave podvojného účtovníctva. Porušujú tiež účtovné zásady a metódy. Postupy účtovania pre jednoduché a podvojné účtovníctvo podrobne rozoberajú jednotlivé účtovné prípady, ich oceňovanie, účtovanie a vykazovanie. V rámci postupov účtovania najčastejšie chyby sa týkajú účtovania dlhodobého majetku, technického zhodnotenia dlhodobého majetku, rezerv, opravných položiek, kurzových rozdielov, a to tak v jednoduchom, ako aj podvojnom účtovníctve (§ 4 ods. 2).
Účtovné jednotky tiež zabúdajú na povinnosť účtovať v slovenskej a aj cudzej mene. Je to v prípadoch, keď je vyjadrené v cudzej mene základné imanie, pohľadávky a záväzky, podiely, cenné papiere, deriváty, ceniny a peňažné prostriedky a tiež opravné položky, rezervy a technické rezervy k majetku (§ 4 ods. 7).
Daňovníci zanedbávajú aj preklad účtovných dokladov vyhotovených v inom ako štátnom jazyku. Tým nespĺňajú podmienku zrozumiteľnosti. Daňové riaditeľstvo odporúča vyhotovovať oficiálne preklady účtovných dokladov (§ 4 ods. 8).
Sú známe prípady, kedy účtovná jednotka poverila vedením účtovníctva inú právnickú alebo fyzickú osobu. Týmto spôsobom sa účtovná jednotka nezbaví zodpovednosti za vedenie účtovníctva, zostavenie a predloženie účtovnej uzávierky, ako aj preukázateľnosti účtovníctva (vydokladovania účtovných zápisov). Účtovná jednotka vždy nesie celé bremeno právnej zodpovednosti za svoje účtovníctvo (§ 5).

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
03. október 2022 05:08