12.02.2003, 23:00

Daň z príjmov
Naša firma zamestnáva zamestnanca v hlavnom pracovnom pomere, ktorý má u nás podpísané vyhlásenie a zároveň ešte pracuje aj v inej firme. V roku 2001 platilo, že si musel zamestnanec, ktorý mal súčasne od viacerých zamestnávateľov príjmy podľa §6 ZDP, sám podať daňové priznanie. Môžete mi vysvetliť, k akej zmene prišlo v roku 2002 v rámci ZDP?
-- Daňové priznanie (priznanie) za predchádzajúce zdaňovacie obdobie -- kalendárny rok, je povinný podať v lehote podľa osobitného predpisu § 38 zákona č. 511/1992 Zb. v z. n. p. o správe dani a poplatkov každý, kto má ročné príjmy presahujúce
10 000 Sk, ktoré sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb, a ak nejde o príjmy od dane oslobodené, o príjmy, z ktorých sa daň vyberá osobitnou sadzbou (§ 36), a len o príjmy vylúčené zo zdanenia. Priznanie je povinný podať aj daňovník, ktorého ročné príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb, nepresiahli 10 000 Sk, ale vykazuje daňovú stratu (§ 5 ods. 3).
Priznanie je povinný podať aj daňovník, ktorý má v zdaňovacom období príjmy len podľa § 6 plynúce:
a) od viacerých zamestnávateľov,
b) od zamestnávateľa so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí, ktorý nemá v Slovenskej republike stálu prevádzkareň (§ 22 ods. 2), alebo
c) zo zdrojov v zahraničí.
Ak nejde o príjmy od dane oslobodené, príjmy vylúčené zo zdanenia podľa § 54 a o príjmy, z ktorých sa daň vyberá osobitnou sadzbou (§ 36). Priznanie je povinný podať daňovník aj vtedy, ak nemožno zraziť preddavok na daň alebo daň (§ 41), alebo ak nepožiadal platiteľa dane o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň (§ 44), alebo nepredložil v ustanovenom termíne platiteľovi dane potrebné doklady (§ 44 ods. 6), alebo ak ide o platiteľa dane podľa § 44 ods. 9. Priznanie nie je povinný podať daňovník, ktorý má v zdaňovacom období príjmy len podľa § 6 a len od jedného platiteľa dane a nie je povinný podať priznanie podľa predchádzajúceho odseku. Daňovník, ktorý okrem príjmov podľa § 6 a príjmov zdaňovaných paušálnou daňou nemá v zdaňovacom období iné druhy príjmov, postupuje podľa predchádzajúcich odsekov rovnako ako daňovník, ktorý má v zdaňovacom období príjmy len podľa § 6.
Zhrnutie:
Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok, je povinný v Slovenskej republike podať
* každý daňovník, ktorý má ročné príjmy presahujúce 10 000 Sk, okrem príjmov od dane oslobodených, okrem tých, ktoré nie sú predmetom dane a tých, ktoré sa zdaňujú osobitnou sadzbou dane a len o príjmy vylúčené zo zdanenia,
* daňovník, ktorého ročné príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb, nepresiahli sumu 10 000 Sk, ale vykazuje daňovú stratu (§ 5 ods. 3),
* daňovník, ktorý má ročné príjmy len podľa § 6 od viacerých zamestnávateľov, novelou zákona s účinnosťou od 1. 1. 2002 bolo z ustanovenia vypustené slovo "súčasne", a tým sa v priebehu roka už nebude skúmať, či mal daňovník jedného alebo viacerých zamestnávateľov za sebou alebo súčasne, alebo
* od zamestnávateľa so sídlom alebo bydliskom v zahraničí, ktorý nemá v Slovenskej republike stálu prevádzkareň, alebo
* zo zdrojov v zahraničí, ak nejde o príjmy od dane oslobodené, vylúčené zo zdanenia (§ 54) alebo príjmy zdaňované osobitnou sadzbou dane (§ 36),
* daňovník vtedy, ak nie je možné zrážku preddavku na daň alebo dane z príjmov zo závislej činnosti vykonať (§ 41), alebo s účinnosťou od 1. 1. 2002,
* ak nepožiadal platiteľa dane o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň (§ 44), alebo
* nepredložil v ustanovenom termíne platiteľovi dane potrebné doklady (§ 44 ods. 6), alebo
* ak ide o platiteľa, ktorý zanikol bez právneho nástupcu a daňovník ho nemôže o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov z dôvodu jeho zániku.
Daňové priznanie nie je povinný podať daňovník, ktorý má v zdaňovacom období len príjmy vylúčené zo zdanenia a ktorý má v zdaňovacom období len príjmy zo závislej činnosti alebo funkčné požitky len od jedného platiteľa dane, ktorý mu na žiadosť za zákonom ustanovených podmienok vykoná ročné zúčtovanie preddavkov na daň z týchto príjmov.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
29. január 2023 13:38