StoryEditor

Sporenie na dôchodok a odpočty z daní

24.06.2005, 00:00
Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie bolo možné odpočítať od úhrnu príjmu ako daňový výdavok aj v predchádzajúcich obdobiach. Príspevky na účelové sporenie v zákonom stanovej výške a za splnenia stanovených podmienok je možné za rok 2005 odpočítať po prvýkrát.

Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie bolo možné odpočítať od úhrnu príjmu ako daňový výdavok aj v predchádzajúcich obdobiach. Príspevky na účelové sporenie v zákonom stanovej výške a za splnenia stanovených podmienok sa dajú za rok 2005 odpočítať po prvýkrát.

Podľa § 11 ods. 1 písm. c) a d) zákona č. 659/2004 Z. z. je od 1. januára 2005 možné odpočítať od základu dane ďalšie dve nezdaniteľné časti základu dane, a to:
-- príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, platené podľa osobitného predpisu,
-- príspevky na účelové sporenie.

Pojem doplnkové poistenie bol v zákone o dani z príjmov nahradený pojmom doplnkové dôchodkové sporenie. Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie platí daňovník doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, t. j. akciovej spoločnosti so sídlom na území SR, ktorá vykonáva svoju činnosť na základe povolenia od úradu pre finančný trh.
Doteraz existujúce doplnkové dôchodkové poisťovne sa môžu pretransformovať na doplnkové dôchodkové spoločnosti a daňovníci, ktorí majú už uzatvorené zmluvy o doplnkovom dôchodkovom poistení, môžu naďalej pokračovať v sporení. Zaplatené príspevky sa v roku 2005 uznajú za splnenia stanovených podmienok ako položka odpočítateľná od základu dane, nie ako daňový výdavok.

Ako odpočítať príspevok
Zákon o dani z príjmov § 52 ods. 35 ustanovuje, že na účely vyčíslenia základu dane podľa § 5 a § 6 tohto zákona možno v zdaňovacom období roka 2004 odpočítať príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie, ktorý zaplatí daňovník s príjmami podľa § 5 alebo § 6 v roku 2004 ,a to najviac vo výške a spôsobom podľa zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov. A za zdaňovacie obdobie roku 2005 najviac vo výške a spôsobom ustanoveným v tomto zákone. Uplatnenie zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové poistenie bolo možné aj v zdaňovacom období v roku 2004.
***
V tomto období sa ale príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie odpočítavali od úhrnov príjmov, neznižovali základ dane. V roku 2004 bolo možné odpočítať príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie vo výške najviac 10 percent z príjmu, maximálne 2 400 Sk ročne (ZDP č. 366/1999 Z. z.). Za zdaňovacie obdobie roku 2005 sa už príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie takto platiť nedajú.
***
V roku 2005 novela zákona č. 659/2004 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon o dani z príjmov, doplnila v § 52 ods. 35, že za zdaňovacie obdobie roku 2005 možno odpočítať príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie najviac vo výške a spôsobom ustanoveným týmto zákonom. V roku 2005 si teda môže daňovník s príjmami z podnikania uplatniť zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie len 12 tisíc korún ročne ako položku odpočítateľnú od základu dane.
***
V zdaňovacom období v roku 2005 neumožňuje zákon o dani z príjmov uplatniť zaplatený príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie ako daňový výdavok. Je možné ho uplatniť ako položku znižujúcu základ dane podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 595/2004 Z. z. o dani z príjmov.
***
Daňovník si môže uplatniť zaplatený príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie až po skončení zdaňovacieho obdobia v roku 2005. V prípade ak daňovník vykáže stratu, nemá si z čoho uplatniť nezdaniteľnú časť, a teda si nemôže uplatniť ani zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie.

Zákon o dani z príjmov pod pojmom účelové sporenie rozumie:
-- vkladanie finančných prostriedkov do banky alebo iného peňažného ústavu alebo
-- platenie poistného na životné poistenie v komerčnej poisťovni alebo
-- investovanie finančných prostriedkov prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej investičné služby v oblasti kolektívneho investovania, ktorá je podľa osobitných predpisov oprávnená takúto službu poskytovať, pričom podmienkou je, že účelové sporenie bude vyplácané daňovníkovi ako jeho príjem až po dovŕšení 55 roku veku.

Aby si daňovník mohol odpočítať od základu dane príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a účelové sporenie, musia byť splnené nasledujúce podmienky (§ 11 ods. 5 ZDP):
-- doba, na ktorú je dojednané plnenie účelového sporenia, musí byť najmenej 10 rokov a daňovník nebude požadovať plnenie z predmetného sporenia pred uplynutím tejto lehoty
-- plnenie z účelového plnenia dostane daňovník najskôr dovŕšením 55. roku veku života.
Ak daňovník nedodrží tieto podmienky, je povinný o sumu zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie a platieb účelového sporenia, o ktorú si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach znížil základ dane, zvýšiť základ dane do troch zdaňovacích období od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom došlo k porušeniu ustanovených podmienok.
V roku 2004 bolo možné uplatniť do daňových výdavkov príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie bez ohľadu na to, kedy sa daňovníkovi vyplatia dávky z doplnkového dôchodkového poistenia.
V roku 2005 zákon o dani z príjmov ustanovuje postup úpravy základu dane v prípade, že daňovník nedodrží podmienky dojednanej doby účelového sporenia najmenej 10 rokov a termínu plnenia až po 55 roku veku daňovníka. V prípade ak daňovník nedodrží uvedené podmienky, je povinný pripočítať sumu, o ktorú sa znížil základ dane ako položku pripočítateľnú k základu dane, a to do troch zdaňovacích období od zdaňovacieho obdobia, kedy porušil stanovené podmienky.

Doplnkové dôchodkové poistenie ako daňový výdavok
Zamestnanec uzatvoril v roku 2004 zamestnaneckú zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení, na základe ktorej v roku 2005 platil mesačný príspevok tisíc korún. Súčasne si platil poistné na životné poistenie dve tisíc korún mesačne. Môže si zamestnanec o zaplatené príspevky znížiť základ dane v roku 2005?
-- Počnúc rokom 2005 sa dajú od základu dane odpočítať príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a účelové sporenie od základu dane vo výške preukázateľne zaplatenej v zdaňovacom období, najviac však v úhrne 12 tisíc Sk. Zároveň musia byť splnené podmienky, o ktorých píšeme na inom mieste.

Daňovník poberá príjmy zo závislej činnosti a v roku 2005 si platí príspevok na poistné spolu so sporením v komerčnej poisťovni 25 tisíc Sk za rok. Nasporené príspevky mu budú vyplatené pri dožití šesťdesiateho roku veku. Bude možné v roku 2005 toto sporenie uplatniť pri znížení daňovej povinnosti za rok 2005?
-- Daňovník si môže v roku 2005 uplatniť ako položku znižujúcu základ dane prostriedky vynaložené na poistné, ak sú splnené nasledujúce podmienky: zmluva je uzatvorená najmenej na dobu 10 rokov a plnenie nastane až v 55 roku veku života daňovníka. Ako nezdaniteľnú sumu si môže uplatniť v úhrne len 12 tisíc Sk. Z uvedeného vyplýva, že skutočne zaplatených 25 tisíc Sk si v plnej výške nemôže uplatniť.

Daňovník si za zdaňovacie obdobie v roku 2005 zníži základ dane o nezdaniteľnú časť na účelové sporenie 12 tisíc korún. V prípade, ak v roku 2006 zruší zmluvu a vyberie nasporené finančné prostriedky, aké povinnosti mu z toho vyplývajú?
-- Daňovník je povinný zvýšiť základ dane o uplatnenú nezdaniteľnú časť, nakoľko porušil podmienky uvedené v §11 ods. 5, o ktorých sme v danom príspevku už hovorili. Daňovník je povinný do konca roku 2009 zvýšiť základ dane o 12 tisíc korún a zdaniť ju prostredníctvom vykonaného ročného zúčtovania alebo prostredníctvom podaného daňového priznania za príslušné zdaňovacie obdobie.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
01. február 2023 01:03