StoryEditor

Zriadenie prevádzkarne

Živnostenský zákon (ŽZ) venuje pomerne veľa pozornosti úprave povinností podnikateľov, ktorí majú zriadenú prevádzkareň a rovnako kontrola živnostenských úradov je veľmi často zameraná na tieto priestory.

Živnostenský zákon (ŽZ) venuje pomerne veľa pozornosti úprave povinností podnikateľov, ktorí majú zriadenú prevádzkareň a rovnako kontrola živnostenských úradov je veľmi často zameraná na tieto priestory.

Prevádzkarňou sa v zmysle živnostenského zákona rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť. Keďže podnikateľská prax preukázala problémy so zaraďovaním prevádzkových priestorov pod tento pojem, zákon č. 279/2001 Z. z., ktorým bol ŽZ novelizovaný zaviedol i negatívne vymedzenie tohto pojmu, z ktorého je zrejmé, ktoré priestory nemožno kvalifikovať ako prevádzkareň.

Prevádzkarňou nie sú:
a) priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti, ktorými sú najmä:
-- priestor určený na uskladnenie surovín a tovaru podnikateľa,
-- stanovištia, odstavné plochy pre motorové vozidlá, garáže a priestory určené na zabezpečenie údržby a technickú kontrolu vozidiel,
-- sídlo právnickej osoby, (resp. miesto podnikania fyzickej osoby),
-- výstavné priestory a vzorkové predajne,
-- priestor na prijímanie zákaziek alebo tovaru a na jeho vydávanie,
b) technické a technologické zariadenia určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti, ktorými sú najmä:
-- stánky, pulty a prenosné zariadenia na trhových miestach, ak sa na ich zriadenie nevyžaduje stavebné povolenie,
-- zariadenie a priestor na poskytovanie ľudovej technickej zábavy, t. j. prevádzkovanie kolotočov, hojdačiek, zábavných strelníc a iných podobných technických prostriedkov na hromadnú zábavu,
-- vozidlá cestnej motorovej dopravy a ich prípojné vozidlá, ktoré slúžia na prevádzkovanie živnosti,
-- pojazdné predajne,
-- zariadenia na poskytovanie reklamy,
-- predajné automaty.
Každý podnikateľ má povinnosť prevádzkareň označiť svojím obchodným menom, ku ktorému môže pripojiť názov prevádzkarne alebo iné rozlišujúce označenie. Za nedodržanie tejto povinnosti môže živnostenský úrad udeliť podnikateľovi pokutu až do výšky 50 000 Sk.

Združená prevádzkareň
Živnostenský zákon umožňuje, aby si podnikateľ zriadil tzv. "združenú prevádzkareň", ak spĺňa podmienky, ktoré zákon ustanovuje. Združenou prevádzkarňou sa rozumie trvalo zriadený, spravidla uzavretý priestor, v ktorom sa prevádzkuje výrobná živnosť zahrňujúca súbor činností spĺňajúcich znaky samostatných živností v prípade, ak pracovný, technický alebo technologický postup prác nadväzujú na seba alebo inak spolu súvisia na účel výroby finálneho produktu.

Inšpekčná kniha
Podnikateľ je povinný v každej prevádzkarni (a na trhovom mieste -- trhovisko, tržnica, príležitostný trh a ambulantný predaj) umiestniť inšpekčnú knihu autorizovanú príslušným živnostenským úradom. Podrobnosti o náležitostiach inšpekčnej knihy, spôsobe je autorizácie a údajoch do nej zapisovaných zakotvuje vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 322/2001 Z. z. o inšpekčných knihách. Inšpekčná kniha je dokladom podnikateľa, do ktorého zapisujú živnostenské úrady a ďalšie orgány (napr. Slovenská obchodná inšpekcia a pod.) záznamy o zisteniach z kontroly dodržiavania povinností a podmienok prevádzkovania živnosti vyplývajúcich podnikateľovi zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Okrem toho sa do inšpekčnej knihy zapisujú navrhnuté opatrenia alebo uložené opatrenia, ako aj lehoty na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou. Inšpekčné knihy je možné zakúpiť v predajniach špecializovaných na predaj tlačív.
Autorizáciu inšpekčnej knihy vykoná živnostenský úrad po ohlásení zriadenia prevádzkarne alebo združenej prevádzkarne, alebo prevádzkarní umiestnených v priestoroch, ktoré majú spoločné súpisné a orientačné číslo, alebo po oznámení trhového miesta, alebo ak treba nahradiť autorizovanú inšpekčnú knihu. Autorizáciu inšpekčnej knihy treba vykonať aj po každej zmene týkajúcej sa obchodného mena, predmetu podnikania, adresy prevádzkarne a osobných údajov zodpovedného zástupcu, ktorú je podnikateľ povinný oznámiť živnostenskému úradu. Autorizácia inšpekčnej knihy živnostenským úradom podlieha správnemu poplatku vo výške 50 Sk. Ak podnikateľ nemá v prevádzkarni (alebo na trhovom mieste) autorizovanú inšpekčnú knihu, môže mu živnostenský úrad uložiť pokutu až do výšky 20 000 Sk. Informácie o prevádzkarni nájdete v publikácii Spoločnosť s ručením obmedzeným a jej konateľ (Živnostník a podnikanie číslo: 5/2003).

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
14. august 2022 08:32