StoryEditor

Stredoeurópska akciová spoločnosť odkupuje svoje vlastné akcie

Akcionári Stredoeurópskej akciovej spoločnosti dostali v priebehu júna 2002 list, v ktorom im táto spoločnosť ponúkla odkúpenie vlastných akcií. Možno viacerí z nás majú v pamäti reklamu s malým žltým kuriatkom, ktorým sa investičná spoločnosť Creditanstalt snažila získať pre svoj prvovlnový privatizačný fond dôveru DIK-ov. Kuriatko, ale predovšetkým istota silného bankového domu zapôsobili na takmer 45 000 ľudí, ktorí zverili spolu 27 462 100 investičných bodov fondu s názvom Creditanstalt - Slovenský investičný fond (SIF), a. s. Po ukončení kupónovej privatizácie zostalo neumiestnených len 71 investičných bodov, za zvyšné boli získané podiely v 19 spoločnostiach v Slovenskej republike a 44 spoločnostiach v Českej republike v celkovej nominálnej hodnote 579 904 00 Sk. So základným imaním 274 261 000 Sk sa zaradil medzi najväčšie investičné fondy na Slovensku.
Hneď v prvom roku činnosti fondu sa prejavili skúsenosti zakladateľa. Fond aktívnymi predajmi akcií a investovaním takto získaných prostriedkov predovšetkým do štátnych dlhopisov a pokladničných poukážok uzavrel rok 1993 so ziskom takmer 12 mil. Sk po zdanení a ako prvý vyplatil svojim akcionárom dividendy vo výške 43 Sk na jednu akciu. Po odpočítaní 15-percentnej dane dostal akcionár, ktorý investoval všetkých 1 000 bodov do tohto fondu, spolu 365,50 Sk. Úspešný bol aj nasledujúci rok, ktorý sa skončil so ziskom viac než 43 miliónov korún a umožnil vyplatiť akcionárom dividendy vo výške 100 Sk na jednu akciu. Posledným dividendovým rokom bol rok 1995 s 55-korunovou dividendou. Aspoň z tohto hľadiska môžeme povedať, že investícia do kupónovej knižky a známky sa akcionárom Creditanstalt - SIF vrátila.
V polovici roku 1996 sa trhová cena akcií viacerých investičných fondov začala prudko zvyšovať. Výnimkou nebol ani Creditanstalt - SIF, ktorého akcie sa dovtedy predávali s viac než 70-percentným diskontom. Pre malých akcionárov mohol byť takýto boj veľkých investorov o ovládnutie investičných fondov dobrou správou. Akcie Creditanstalt - SIF sa vyšplhali na 1 500 Sk a za investovaných 1 000 bodov mohol akcionár získať približne 15 000 Sk. Málokto si však v tom čase uvedomil, že ide nielen o výhodnú, ale v mnohých prípadoch aj o poslednú možnosť, ako tieto akcie predať. O tom, že išlo o kvalitný fond, svedčí aj údaj o čistej hodnote majetku, ktorý sa v lete 1996 pohyboval okolo 2 400 Sk.
Všetky indície smerujú k poznaniu, že v tomto období sa materská banka snažila ovládnuť "svoj" fond a týmto, podľa vzoru inej slovenskej banky so zahraničným kapitálom, zachovať jeho pôvodné určenie. No nasledujúci vývoj bol diametrálne odlišný. Na začiatku októbra 1996 (7. 10.) sa na bratislavskej burze cenných papierov uzatvoril obchod so 70 858 akciami Creditanstalt - SIF za 293 miliónov Sk. Nadobúdateľom 25,84-percentného, vzhľadom na akcionársku štruktúru rozhodujúceho, balíka akcií sa stala spoločnosť J & T Securities, o. c. p., a. s., ktorá za jednu akciu zaplatila 4 135 Sk, pričom ich cena na kapitálovom trhu sa (9. 10. 1996) pohybovala okolo 940 Sk. Zdalo by sa, že išlo o obchod výhodný pre všetky strany. Creditanstalt Investment Bank AG na tomto obchode rozhodne nebola stratová, akcie nakupovala za cenu nie vyššiu ako 1 500 Sk a predstavitelia spoločnosti J & T Securities, o. c. p., podľa vyjadrenia Patrika Tkáča "nenakupovali jednotlivé akcie, ale kontrolu nad celým investičným fondom a obchodnými aktivitami, ktoré sú s týmto fondom spojené". (TREND č. 42/1996). Po kúpe spomínaného balíka akcií vyhlásila spoločnosť J & T Securities II verejný prísľub na odkúpenie všetkých akcií Creditanstalt - SIF, pričom minimálny podiel, ktorý chcela verejným prísľubom získať, bolo 1 %. Cena verejného prísľubu vychádzala z vývoja kurzu akcií za posledných šesť mesiacov a bola stanovená na 1 018 Sk. Dňa 21. 10. 1996 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov investičného fondu Creditanstalt - SIF, ktoré schválilo zmenu obchodného mena, zmenu sídla a zmeny v zložení štatutárnych orgánov. Jeho nový názov bol Stredoeurópsky investičný fond a sídlom sa stala Moyzesova ulica v Pezinku. O zámeroch spoločnosti J & T Securities II informoval Patrik Tkáč: "V súčasnosti bude prebiehať analýza portfólia investičného fondu, pretože nie je možné urobiť závratnú zmenu v jeho stratégii. Je to aj preto, lebo portfólio fondu je jedno z najlepších v SR vôbec. V budúcnosti predpokladáme, že budeme investovať aj v iných štátoch a chceme obnoviť aktivity fondu v ČR." (Národná obroda, 22. 10. 1996.) Na tomto valnom zhromaždení boli prítomní akcionári, ktorí zastupovali 25,76 % akcií. Valné zhromaždenia odvolalo dovtedajších členov dozornej rady a novými členmi sa stali Peter Kubík, Roderik Plevka a Daniel Svorádka. Po skončení valného zhromaždenia novovytvorená dozorná rada odvolala dovtedajších členov predstavenstva a novými členmi predstavenstva sa stali Igor Rattaj, Ján Bokroš a Peter Chrum. "Títo páni sú naslovovzatí odborníci v oblasti kapitálového trhu. Už samotné personálne obsadenie naznačuje, že to myslíme veľmi vážne. Ak má byť niekto pokojný, tak sú to v prvom rade bývalí DIK-ovia, ktorí sú akcionármi Creditanstalt - SIF." (Patrik Tkáč, PROFIT INVEST 44/96.)
Už o niekoľko dní (8. 11. 1996) vznikla Stredoeurópska akciová spoločnosť, a. s. Podobnosť s premenovaným investičným fondom ešte viac podčiarkovala ich spoločná adresa - Moyzesova ulica v Pezinku, ktorá bola zároveň sídlom Západoslovenských tehelní, a. s., ovládaných práve spoločnosťami okolo skupiny J & T Finance Group, a. s. A o niekoľko ďalších dní neskôr sa na rovnakom mieste konalo ďalšie mimoriadne valné zhromaždenie, teraz už Stredoeurópskeho investičného fondu, a. s., ktoré bolo zvolané na žiadosť akcionára J & T Securities II inzerátom uverejneným v denníku Národná obroda 30. 11. 1996. Na tomto valnom zhromaždení akcionári vlastniaci spolu 31,93-percentný podiel schválili zrušenie Stredoeurópskeho investičného fondu bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou Stredoeurópska akciová spoločnosť, a. s. Následne došlo rozhodnutím valného zhromaždenia 10. 11. 2000 k zvýšeniu základného imania o 250 mil. Sk.
Viac ako 5 rokov po týchto zmenách neboli o pôsobení a činnosti spoločnosti Stredoeurópska akciová spoločnosť, a. s., známe takmer žiadne informácie. Až v tomto roku došlo k zrušeniu emisie akcií pôvodného investičného fondu a bola vydaná nová emisia akcií. V priebehu júna 2002 ponúkla Stredoeurópska akciová spoločnosť svojim akcionárom odkúpenie ich akcií za cenu 180 Sk za jednu akciu. Hospodárskym novinám poskytol tento list jeden z drobných akcionárov spoločnosti. Obchodný zákonník umožňuje odkupovanie vlastných akcií, avšak len v presne vymedzených prípadoch pri splnení určitých podmienok. Akákoľvek akciová spoločnosť môže odkupovať vlastné akcie v prípade, ak túto skutočnosť schváli valné zhromaždenie, pričom menovitá hodnota všetkých odkúpených akcií nemôže prekročiť 10 % základného imania a nadobudnutím akcií neklesne vlastné imanie spoločnosti pod hodnotu základného imania spolu s rezervným fondom. Ďalej môže spoločnosť nadobúdať vlastné akcie v prípade zníženia základného imania, na základe rozhodnutia súdu a v prípade bezodplatného nadobudnutia. Nie je známe, ktorý z týchto dôvodov viedol predstavenstvo Stredoeurópskej akciovej spoločnosti k odkupovaniu vlastných akcií. Keďže spoločnosť od roku 1996 neposkytuje žiadne informácie o svojom hospodárení, nie je možné ani zistiť, z akých údajov sa odvíja cena ponúknutá za jednu akciu (180 Sk).

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
01. júl 2022 04:17