StoryEditor

Listáreň

07.07.2005, 00:00
Dôchodca a daňové priznanie, Príjem z ČR, Nezdaniteľná časť a pracujúci dôchodca, Ročné zúčtovanie dane pre študenta, Študent a príjem z ČR, Paušálne výdavky.

Dôchodca a daňové priznanie
Som daňovníkom a vykonávam sprostredkovanie starobného dôchodkového sporenia. Z uvedenej podnikateľskej činnosti som dosiahol v roku 2004 príjmy vo výške 35 400 Sk. Daňové výdavky súvisiace s podnikateľskou činnosťou boli vo výške 8 300 Sk. Zároveň uvádzam, že som poberateľom starobného dôchodku. Bol som povinný za rok 2004 podať daňové priznanie, keďže môj príjem za rok 2004 bol nižší ako je suma 40 416 Sk, t. j. minimálna výška príjmov pre podanie daňového priznania?
-- Paragraf 38 zákona o správe daní a poplatkov ustanovuje, že daňové priznanie alebo hlásenie je povinný podať každý, komu vzniká v súlade s týmto zákonom alebo osobitným predpisom daňová povinnosť, alebo ten, koho na to správca dane vyzve. Avšak v súlade s § 32 odsek 1 zákona číslo 595/2003 Z. z. o dani z príjmov daňovník nie je povinný podávať za rok 2004 daňové priznanie, nakoľko jeho príjem bol nižší ako je suma 40 416 Sk. Správca dane však vyzve daňovníka na podanie daňového priznania.
Z uvedeného je zrejmé, že aj napriek tomu, že daňovník nie je povinný v súlade so zákonom o dani z príjmov daňové priznanie podať, ak ho správca dane vyzve, musí ho podať. V prípade, že daňovník v roku 2004 dosiahol príjmy z podnikania vo výške 35 400 Sk a správca dane ho vyzve na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2004, je povinný daňové priznanie podať. V § 46 zákona o dani z príjmov sa hovorí, že daň alebo daň vrátane jej zvýšenia sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne 500 Sk. V prípade, ak výška dane vypočítanej v daňovom priznaní presiahne sumu 500 Sk, je daňovník povinný vypočítanú daň aj zaplatiť.
Vo vašom prípade je výpočet daňovej povinnosti nasledujúci: príjmy podľa § 6 odsek 1 písm. c) 35 400 Sk, výdavky 8 300 Sk, základ dane 27 100 Sk, nezdaniteľná časť na daňovníka 0 Sk, základ dane 27 100 Sk, daň 19 % 5 149 Sk.
Vo vašom prípade bol výpočet dane za zdaňovacie obdobie roku 2004 vo výške 5 149 Sk. Uvedená suma je vyššia ako 500 Sk, t. j. uvedenú daň ste povinný zaplatiť. Do sumy 40 416 Sk, ktorá je stanovená ako minimálna výška príjmov pre podanie daňového priznania na dani z príjmov fyzických osôb, sa nezahŕňajú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov, ak je vybratím dane zrážkou splnená daňová povinnosť. Daňová povinnosť je splnená v prípade, ak si daňovník neuplatní postup, že si preddavok odpočíta v daňovom priznaní a v prípade, ak suma dane vybranej zrážkou presahovala vypočítanú daň v daňovom priznaní, nenárokuje si vrátenie daňového preplatku prostredníctvom podaného daňového priznania.

Príjem z ČR
Žijem na území SR, kde mám aj trvalý pobyt. V roku 2004 som mal len príjmy zo závislej činnosti plynúce z Českej republiky. Mám dve deti. Môžem si s príjmami zo závislej činnosti v Českej republike uplatniť za zdaňovacie obdobie roku 2004 daňový bonus?
-- V prípade, že máte príjmy zo zdrojov na území Českej republiky, ktoré sú zdaňované podľa právnych predpisov platných v Českej republike, nemáte možnosť počas roka 2004 uplatniť si daňový bonus na deti. Dôvodom je to, že nemáte príjmy v SR. Podľa § 33 odsek 10 (§ 33 odsek 1 -- 9) si daňový bonus môže uplatniť len daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou a trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Pretože ide o daňovníka, ktorý má neobmedzenú daňovú povinnosť na území Slovenskej republiky, pričom SR má s Českou republikou uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, bude daňovník postupovať podľa tejto zmluvy. V prípade podania daňového priznania v SR a splnení stanovených podmienok, môže si daňovník za rok 2004 uplatniť daňový bonus.
Podmienky uplatnenia daňového bonusu sú nasledujúce:
* musí ísť o vyživované dieťa, ktoré sa podľa zákona o prídavku na dieťa považuje za nezaopatrené dieťa, a to dieťa daňovníka, vlastné, osvojené, prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu a dieťa druhého z manželov,
* otec dieťaťa si môže uplatniť daňový bonus, ak manželka tohto dieťaťa nemá príjmy, pričom pomernú časť bonusu pri splnení stanovených podmienok si môže za časť roka uplatniť jeden z manželov a za zostávajúcu časť druhý z manželov.
Daňový bonus sa môže uplatniť len do výšky vypočítanej dane za príslušné zdaňovacie obdobie, ktorým je u podnikateľov alebo pri inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájme kalendárny rok a u zamestnancov kalendárny mesiac. Daňový bonus si môže uplatniť len daňovník, ktorý vykáže základ dane.
Ak daňovník vykáže nulu alebo stratu, nemá nárok na uplatnenie daňového bonusu. Pri preukazovaní nároku na priznanie daňového bonusu musí daňovník predložiť doklad o oprávnenosti nároku na jeho priznanie, taktiež je povinný predložiť potvrdenie školy, že dieťa sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom. Nárok na priznanie daňového bonusu môže daňovník preukázať aj potvrdením príslušného územného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa. Keďže daňový bonus je možné priznať len na nezaopatrené dieťa, je potrebné predložiť doklady aj u maloletého dieťaťa, ktoré skončilo povinnú školskú dochádzku.

Nezdaniteľná časť a pracujúci dôchodca
Má pracujúci dôchodca nárok na nezdaniteľnú časť v prípade, ak poberá dôchodok, ktorý je nižší ako je platná nezdaniteľná časť?
-- V zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov základ dane daňovníka sa neznižuje o sumu zodpovedajúcu 19,2-násobku sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia ročne na daňovníka, ak daňovník je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku, alebo ak mu dôchodok bol priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia a je vyšší ako suma, o ktorú sa znižuje základ dane podľa odseku 11 písm. a) zákona o daniach z príjmu (t. j. suma zodpovedajúca 19,2-násobku sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia ročne na daňovníka). Ak suma dôchodku v úhrne nepresahuje sumu, o ktorú sa znižuje základ dane podľa § 11 ods. 1 písm. a) (80 832 Sk), zníži sa základ dane len vo výške rozdielu medzi vyplatenou sumou dôchodku a sumou, o ktorú sa znižuje základ dane podľa § 11 odsek 1 písm. a).

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
12. august 2022 03:07