08.06.2005, 00:00
Ročné zúčtovanie dane pre študenta, Študent a príjem z ČR, Paušálne výdavky.

Ročné zúčtovanie dane pre študenta
Sme spoločnosť s ručením obmedzeným a zamestnávame študentov na dohodu o vykonaní práce. Bola firma povinná urobiť študentom ročné zúčtovanie dane v prípade, ak o to požiadali do 15. februára 2005?
-- Zamestnanec, ktorý v zdaňovacom období poberal príjmy len zo závislej činnosti (§ 38 zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z.) a príjmy, z ktorých sa vyberá daň podľa § 43, môže písomne požiadať posledného zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, u ktorého si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus, najneskôr do 15. februára roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia o vykonanie ročného zúčtovania z úhrnnej sumy zdaniteľnej mzdy od všetkých zamestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane. V prípade, ak zamestnanec neuplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus v zdaňovacom období u žiadneho zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania ktoréhokoľvek z nich. Zamestnanec v prípade ak nepožiada o ročné zúčtovanie, je povinný si podať sám daňové priznanie.

Študent a príjem z ČR
Som študentom, občanom Slovenskej republiky. Počas prázdnin som vykonával brigádu v Českej republike na základe dohody o vykonaní práce. Odmena mi bola vyplatená po zdanení a zároveň by som si chcel nárokovať vrátenie dane. Ako si môžem vysporiadať svoj príjem z Českej republiky?
-- V zmysle § 32 odsek 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je daňovník povinný podať daňové priznanie, ktorý má príjmy od zamestnávateľa so sídlom alebo bydliskom v zahraničí, ktorý nemá v Slovenskej republike stálu prevádzkareň, ktorému plynú príjmy zo zdrojov v zahraničí, rovnako vtedy, ak nemožno z nepeňažných príjmov zraziť preddavok na daň, alebo ak daňovník nepožiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavku na daň, alebo požiadal o vykonanie ročného zúčtovania a nepredložil doklady -- ale len v prípade, ak úhrn týchto príjmov zo závislej činnosti presiahne za zdaňovacie obdobie sumu 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane za príslušné zdaňovacie obdobie. Počas brigádovania študenta v Českej republike, v prípade, ak mu tam boli zrazené preddavky na dani z príjmov zo závislej činnosti, je v súlade s uvedeným povinný podať daňové priznanie aj v Slovenskej republike.
V prípade, ak študent nemá iné príjmy, uvedie v daňovom priznaní príjem zo závislej činnosti z Českej republiky a uplatní si nezdaniteľnú sumu vo výške 80 832 Sk. V prípade, že by išlo o príjem zo závislej činnosti plynúci zo SR, daňovníkovi by vznikol preplatok na dani, ktorý by mu správca dane vrátil. V prípade študenta ide o príjem plynúci z ČR a slovenský správca dane môže vrátiť preplatok len do výšky dane zaplatenej v SR, v tomto prípade nevráti daňovníkovi preplatok. Keďže je daňovník rezidentom SR, požiada o vrátenie dane v Českej republike. Odporučili by sme obrátiť sa na príslušné orgány v Českej republike.

Paušálne výdavky
Pracujem na základe zmluvy o obchodnom zastúpení (vykonávam činnosť pre poisťovňu). Zaujímalo by ma, či si môžem uplatniť v daňovom priznaní za rok 2004 paušálne výdavky vo výške 25 percent?
-- Príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov, t. j. aj na základe zákona o poisťovníctve, sa zahŕňajú na účely zákona o dani z príjmov číslo 595/2003 Z. z. medzi príjmy z podnikania -- § 6 odsek 1 písm. c). V prípade, ak daňovník nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty a zároveň si neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže si uplatniť výdavky vo výške 25 % z úhrnu príjmov podľa § 6 odsek 1 -- 3 zákona o dani z príjmov, t. j. týka sa to aj príjmov z podnikania v poisťovníctve. V týchto výdavkoch sú zahrnuté výdavky daňovníka okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je daňovník povinný platiť. Tieto príspevky a poistné si daňovník môže uplatniť vo výdavkoch najviac v preukázanej výške.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
03. február 2023 00:55