StoryEditor

Do 30. júna treba predložiť na schválenie bezpečnostnú správu

Prevádzkovateľ existujúceho podniku je povinný do troch rokov odo dňa účinnosti zákona, t. j. 30. júna 2005 predložiť obvodnému úradu životného prostredia (§ 31 ods. 1 písm. e zákona) bezpečnostnú správu na schválenie.

Bezpečnostná správa v súlade so zákonom č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov podáva komplexnú charakteristiku podniku kategórie B, umožňujúcu získať celkovú predstavu o jeho zameraní, umiestnení, činnostiach, ako aj reálnych nebezpečenstvách a pripravenosti na ich zdolávanie.

Prevádzkovateľ podniku kategórie B je povinný (§ 9 citovaného zákona) ju vypracovať v spolupráci so zamestnancami podniku a zástupcami zamestnancov. Vypracovanie takéhoto rozsiahleho dokumentu je časovo náročný proces.

Cieľom bezpečnostnej správy je predovšetkým preukázať, že program prevencie závažných priemyselných havárií a bezpečnostný riadiaci systém boli vypracované a zavedené do praxe,
-- bola vykonaná identifikácia havarijných nebezpečenstiev vrátane vykonaných opatrení na ich prevenciu a v prípade vzniku havárie aj na ich zdolávanie,
-- bol vypracovaný havarijný plán,
-- v podniku bol na jeho všetkých úrovniach výroby a údržby zapracovaný návrh primeraného stupňa jeho bezpečnosti a spoľahlivosti.

Schvaľovací proces bezpečnostnej správy

Prevádzkovateľ podniku kategórie B predloží bezpečnostnú správu v siedmich exemplároch príslušnému obvodnému úradu životného prostredia na posúdenie a jej schválenie. Následne obvodný úrad ju zašle najneskôr do dvoch týždňov na vyjadrenie ministerstvu a dotknutým orgánom štátnej správny, ktorými sú Slovenská inšpekcia životného prostredia, orgány inšpekcie práce, orgány štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi, orgány štátnej správy na úseku civilnej ochrany, orgány na ochranu zdravia a úrady verejného zdravotníctva a v prípade, že ide o výrobu alebo skladovanie výbušnín aj hlavnému banskému úradu.

Ministerstvo a uvedené dotknuté orgány zašlú svoje vyjadrenia najneskôr v termíne do 30 dní odo dňa prijatia bezpečnostnej správy. Obvodný úrad životného prostredia po prijatí týchto vyjadrení v lehote do 60 dní je povinný rozhodnúť o vydaní súhlasu (§ 9 ods. 7 zákona). V prípade závažných nedostatkov vráti bezpečnostnú správu prevádzkovateľovi na prepracovanie s určením lehoty. O svojom rozhodnutí upovedomí ministerstvo a dotknuté orgány štátnej správy.

Lehoty na predkladanie bezpečnostných správ sú odlišné podľa toho, či ide o nový alebo existujúci podnik.
* Existujúcim podnikom
(§ 2 písm. b) zákona) je podnik uvedený do prevádzky do 30. júna 2002 alebo podnik, na ktorý bolo vydané stavebné povolenie alebo obdobné povolenie do 30. júna 2002, a ktorý bol uvedený do prevádzky do 31. decembra 2003.
* Novým podnikom (§ 2 písm. c zákona) je podnik, ktorý nie je uvedený v § 2 písm. b) zákona.
Prevádzkovateľ existujúceho podniku je povinný do troch rokov odo dňa účinnosti zákona, t. j. 30. júna 2005, predložiť obvodnému úradu životného prostredia (§ 31 ods. 1 písm. e) zákona) bezpečnostnú správu na schválenie.

-- Pri výstavbe nového podniku alebo plánovanej zmene existujúceho podniku alebo zariadenia je prevádzkovateľ podniku kategórie B povinný predložiť už aj bezpečnostnú správu spolu so súhlasom obvodného úradu životného prostredia, ako súčasť žiadosti o vydanie stavebného povolenia alebo rozhodnutia o zmene v užívaní stavby podľa osobitných predpisov (§ 10 ods. 10 zákona).
-- Prevádzkovateľ je povinný bezpečnostnú správu prehodnocovať a aktualizovať najmenej raz za päť rokov, ako aj v prípade zmeny zariadenia, podniku, technologického procesu, vlastností alebo množstva vybraných nebezpečných látok, ktoré by mohli mať vplyv na vznik závažnej priemyselnej havárie. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť jej uplatňovanie v činnosti a riadení podniku (Ekológia a životné prostredie, vydanie: 4/2005).

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
18. august 2022 07:35